Bài học tập này trình bày nội dung: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Dựa vào cấu tạo SGK chất hóa học lớp 9, nofxfans.com sẽ tóm tắt lại hệ thống định hướng và gợi ý giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây vẫn là tài liệu có lợi giúp những em học tập tập tốt hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Quan hệ nam nữ giữa địa điểm của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của nó

Biết địa điểm của một yếu tắc trong bảng tuần hoàn có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của yếu tắc đó với ngược lại:

*

II. Dục tình giữa địa chỉ và tính chất của nguyên tố

Biết vị trí của một nhân tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể suyra đặc điểm hóa học tập cơ phiên bản của nó

Tính kim loại, tính phi kim.Hóa trị tối đa của nhân tố trong hợp hóa học với oxi, hóa trị của nguyên tốtrong hợp hóa học với hidro.Công thức oxit cao nhất.Công thức hợp chất khí với hidroCông thức hidroxit tương xứng và axit giỏi bazơ của chúng.

Bạn đang xem: Giải hóa lớp 10 bài 10

III. So sánh tính chất hóa học tập của một nhân tố với các nguyên tố lân cận.

Dựa vào quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể so sánh tính chất hóa học của yếu tố với các nguyên tố lấn cận.

Câu 1.(Trang 51 SGK)

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q theo lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. X thuộc team VA.

C. M thuộc team IIB.

B. A, M thuộc đội IIA.

D. Q thuộc team IA.


Câu 2.(Trang 49)

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

C. A, M ở trong chu kì 3.

B. M, Q thuộc chu kì 4.

D. Q nằm trong chu kì 3.


Câu 3.(Trang 51)

Trong bảng tuần hoàn, yếu tắc X có số thứ tự 16, nhân tố X thuộc

A. Chu kì 3, nhóm IVA.

B. Chu kì 4, team VIA.

C. Chu kì 3, đội VIA.

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn giải đáp đúng.


Câu 4.(Trang 51 SGK)

Dựa vào địa điểm của thành phần Mg (Z = 12) vào bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các đặc điểm sau của nguyên tố:

Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.Hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi.Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và đặc điểm của nó.

b) So sánh đặc điểm hóa học tập của yếu tắc Mg (Z = 12) với na (Z = 11) và Al (Z = 13).


Câu 5.(Trang 51 SGK)

a) phụ thuộc vào vị trí của yếu tắc Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

Tính kim loại hay tính phi kim.Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi cùng với hiđro.Công thức hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro.

b) So sánh đặc điểm hóa học tập của Br cùng với Cl (Z = 17) với I (Z = 53).

Xem thêm: Nto - Trillion Digits In Vietnamese Translation


Câu 6.(Trang 51)

Dựa vào quy luật thay đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố làm sao là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố như thế nào là phi kim mạnh nhất ?

b) những nguyên tố sắt kẽm kim loại được phân bổ ở khoanh vùng nào trong bảng tuần trả ?

c) những nguyên tố phi kim được phân bổ ở quanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?

d) đội nào tất cả những nguyên tố kim loại nổi bật ? team nào gồm phần lớn những nguyên tố phi kim nổi bật ?

e) những nguyên tố khí hi hữu nằm ở quanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?


Câu 7.(Trang 51 SGK)

Nguyên tố atatin At (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, team VIIA. Hãy dự đoán đặc thù hóa học tập cơ bản của nó và so sánh với những nguyên tố không giống trong nhóm.