Giải bài xích 8: Chia đối kháng thức cho đối kháng thức, phân chia đa thức cho 1-1 thức - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 23. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và đáp án các câu hỏi trong bài học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài bác học.


A. Chuyển động khởi động

1.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 8

Viết vào chỗ trống để được công thức bao quát của phép phân tách hai lũy thừa cùng cơ số:

Với hầu như x$ eq$ 0, m, n $in$ N, m$geq$ n ta có:

x$^m$ : x$^n$ = ...... Nếu như m > n.x$^m$ : x$^n$ = ...... Nếu như m = n.

Trả lời:

x$^m$ : x$^n$ = ...x$^m - n$... Giả dụ m > n.x$^m$ : x$^n$ = ...1... Nếu như m = n.

Áp dụng tính:

a) 4$^5$ : 4$^3$;

b) x$^6$ : x$^3$ (với x$ eq$ 0);

c) (-y)$^6$ : y$^5$ (với y $ eq$ 0).

Trả lời:

a) 4$^5$ : 4$^3$ = 4$^5 - 3$ = 4$^2$ = 16;

b) x$^6$ : x$^3$ = x$^6 - 3$ = x$^3$ (với x$ eq$ 0);

c) (-y)$^6$ : y$^5$ = -(y$^6 - 5$) = -y (với y $ eq$ 0).

2. triển khai phép nhân:

a) Đơn thức 2x$^3$ và solo thức 3x;

b) Đơn thức 5xy$^2$ và solo thức -3x$^3$y;

c) Đơn thức 7xy$^2$ cùng đa thức ($frac17$x$^2$y$^3$ + 3x$^2$ + 1).

Trả lời:

a) 2x$^3$.3x = 6x$^4$;

b) 5xy$^2$.(-3x$^3$y) = -15x$^4$y$^3$;

c) 7xy$^2$.($frac17$x$^2$y$^3$ + 3x$^2$ + 1) = x$^3$y$^5$ + 21x$^3$y$^2$ + 7xy$^2$.

B. Vận động hình thành loài kiến thức

1. Đọc câu chữ sau

Cho A cùng B là hai nhiều thức, B $ eq$0. Ta nói nhiều thức A phân tách hết đến đa thức B nếu kiếm được một nhiều thức Q làm sao cho A = B.Q

Trong đó: A gọi là nhiều thức bị chia

B gọi là đa thức chia

Q hotline là đa thức thương

Kí hiệu Q = A : B hay Q =$fracAB$

2. A) thực hiện theo những yêu cầu:

- triển khai phép tính:

12x$^7$ : 3x$^3$;

21x$^4$y$^2$ : 7x$^2$y;

20x$^5$ : (-12x);

6x$^3$y : (-9x$^2$).

Trả lời:

12x$^7$ : 3x$^3$ = (12 : 3).(x$^7$ : x$^3$) = 4x$^4$;

21x$^4$y$^2$ : 7x$^2$y = (21 : 7).(x$^4$ : x$^2$).(y$^2$ : y) = 3x$^2$y;

20x$^5$ : (-12x) = <20 : (-12)>.(x$^5$ : x) = -$frac53$x$^4$;

6x$^3$y : (-9x$^2$) = <6 : (-9)>.(x$^3$ : x$^2$).y = -$frac23$xy.

- Cho p = 20x$^4$y$^2$ : (-25xy$^2$) Tính quý hiếm của biểu thức p. Tại x = -3 với y = 2,016.

Trả lời:

P = 20x$^4$y$^2$ : (-25xy$^2$) = <20 : (-25)>.(x$^4$ : x).(y$^2$ : y$^2$) = -$frac45$x$^3$.

Thay x = -3 vào P, ta được: p. = -$frac45$.(-3)$^3$ = $frac1058$.

b) Đọc kĩ câu chữ sau:

Quy tắc: mong mỏi chia đối kháng thức A cho 1-1 thức B (trường hòa hợp A phân tách hết mang lại B) ta có tác dụng như sau:

Chia hệ số của đơn thức A cho thông số của đối chọi thức B.Chia lũy vượt của từng biến trong A mang lại lũy thừa của cùng biến đó trong B.Nhân các công dụng vừa kiếm được với nhau.

3. A) Cho đơn thức 3xy$^2$.

- Hãy viết một đa thức có các hạng tử hầu hết chia hết mang đến 3xy$^2$.

- Chia những hạng tử của nhiều thức đó mang lại 3xy$^2$.

- cộng các công dụng vừa tìm được với nhau.

Trả lời:

- Đa thức có những hạng tử phân tách hết đến 3xy$^2$ là (6x$^2$y$^2$ + 3x$^4$y$^3$).

- Chia các hạng tử của nhiều thức trên đến 3xy$^2$ như sau:

6x$^2$y$^2$ : 3xy$^2$ = 2x.

3x$^4$y$^3$ : 3xy$^2$ = x$^3$y.

- cùng các hiệu quả vừa tìm được: 2x + x$^3$y.

Xem thêm: Lịch Sử Ra Đời Của Huy Hiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Là Ai?

b) Đọc kĩ ngôn từ sau:

Quy tắc: ý muốn chia đa thức A cho 1-1 thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đa số chia không còn cho đối chọi thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các hiệu quả với nhau.

c) tiến hành phép chia đa thức 30x$^4$y$^3$ - 25x$^2$y$^3$ - 3x$^4$y$^4$ cho 1-1 thức 5x$^2$y$^3$:

Trả lời:

(30x$^4$y$^3$ - 25x$^2$y$^3$ - 3x$^4$y$^4$) : 5x$^2$y$^3$

= 30x$^4$y$^3$ : 5x$^2$y$^3$ - 25x$^2$y$^3$ : 5x$^2$y$^3$ - 3x$^4$y$^4$ : 5x$^2$y$^3$