chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Hàm số như thế nào sau đấy là hàm chẵn?

A (y = left| sin x ight|)B (y = x^2sin x)C (y = x over cos x)D (y = x + sin x)

Phương pháp giải:

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm TXĐ là (D).

Bạn đang xem: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

+) trường hợp (forall x in D Rightarrow - x in D) cùng (fleft( - x ight) = fleft( x ight) Rightarrow y = fleft( x ight)) là hàm số chẵn.

+) giả dụ (forall x in D Rightarrow - x in D) và (fleft( - x ight) = - fleft( x ight) Rightarrow y = fleft( x ight)) là hàm số lẻ.


Lời giải chi tiết:

Với đáp án A ta có: (y = fleft( x ight) = left| sin x ight|)

 

TXĐ: (D=R) ;(x in D Rightarrow - x in D)

Ta có:(y = fleft( x ight) = left| sin x ight| Rightarrow fleft( - x ight) = left| sin left( - x ight) ight| = left| - sin x ight| = left| sin x ight| = fleft( x ight))

Vậy hàm số (y = left| sin x ight|) là hàm chẵn.

Với giải đáp B ta có:

TXĐ: (D=R) ;(x in D Rightarrow - x in D)

(y = fleft( x ight) = x^2sin x Rightarrow fleft( - x ight) = left( - x ight)^2sin left( - x ight) = x^2left( - sin x ight) = - x^2sin x = - fleft( x ight))

Vậy hàm số (y = x^2sin x) là hàm lẻ.

Với câu trả lời C

(D = Rackslash left pi over 2 + kpi ,left( k in Z ight) ight\) ; (x in D Rightarrow - x in D)

Ta có: (y = fleft( x ight) = x over cos x Rightarrow fleft( - x ight) = - x over cos left( - x ight) = - x over cos x = - fleft( x ight))

Vậy hàm số (y = x over cos x) là hàm lẻ.

Xem thêm: Chính Xác, Đèo Cù Mông Ở Đâu, Đèo Cù Mông Lọt Vào Tứ Đại Đường Đèo Ở Việt Nam

Với giải đáp D.

TXĐ:(D=R) ;(x in D Rightarrow - x in D)

Ta có:(y = fleft( x ight) = x + sin x Rightarrow fleft( - x ight) = - x + sin left( - x ight) = - x - sin x = - left( x + sin x ight) = - fleft( x ight))