*

*

*

*

*

I). KHÁI NIỆM HÀM:

Hàm là những cách làm định sẵn của Excel nhằm mục đích thực hiện tại một tính năng tính toán cá biệt nào đó, hoặc để tiến hành các làm việc trên bảng tính, hoặc trợ giúp việc ra một đưa ra quyết định dựa trên những tin tức cung cấp. Ta rất có thể sử dụng những hàm bao gồm sẵn của Excel hoặc có thể viết ra phần đông hàm mới cho riêng rẽ mình.

Bạn đang xem: Hàm trong excel là gì

Cú pháp phổ biến của hàm như sau:

= TÊNHÀM(Đối số 1, Đối số 2, …, Đối số n)

Trong đó:

· dấu “=”: sẽ phải có trước hàm, nếu kông bao gồm dấu “=” thì Excel không tính toán gì cả mà sẽ hiển thị phương pháp đó lên ô như 1 chuỗi văn bản.

· TÊNHÀM: vị Excel phép tắc và từng hàm có một tên riêng biệt của nó. Rất có thể dùng ký tự hoa hoặc thường mang lại tên hàm (trong tên hàm ko được có tầm khoảng trống).

· số lượng các đối số đang tuỳ ở trong theo từng hàm với tuỳ từng trường đúng theo mà có tương đối nhiều hay ít, những đối số sẽ ngăn cách bởi dấu phẩy “,” và chúng cần được phía trong dấu cặp vết ().

Trong hàm có thể chứa tất cả các loại tài liệu của Excel, các add ô, thương hiệu khối, tên vùng,…, riêng dữ liệu loại chuỗi lúc đặt trong hàm cần được để trong cặp vết nháy kép “ “. Rất có thể sử dụng một hàm có tác dụng đối số cho một hàm và chỉ còn được số lượng giới hạn trong 7 nút lồng nhau.

II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG trong EXCEL:

1. Hàm Ngày/Tháng/Năm:

a). Hàm lấy Ngày: (Day)

· Cú pháp: =Day(chuỗi tháng ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị ngày của chuỗi mon ngày năm.

b). Hàm mang Tháng: (Month):

· Cú pháp: =Month(chuỗi mon ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị mon của chuỗi tháng ngày năm

c). Hàm đem Năm: (Year)

· Cú pháp: =Year(chuỗi tháng ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị mon của chuỗi tháng ngày năm

d). Hàm lấy ngày tháng năm: (Date):

· Cú pháp: =Date(năm, tháng, ngày)

· Công dụng: Hàm trả về kiểu dáng ngày mon năm

e). Hàm mang ngày giờ hiện nay tại: (Now)

· Cú pháp: =Now()

· Công dụng: Hàm trả về ngày giờ lúc này (ngày giờ đồng hồ hệ thống)

2. Các hàm về số:

a). Hàm mang phần nguyên: (INT)

· Cú pháp: =INT(n)

· Công dụng: Hàm INT cho hiệu quả là phần nguyên của số n.

Ví dụ: =INT(3.1416) đang cho tác dụng là: 3.

=INT(123.456) đang cho hiệu quả là: 123.

b) Hàm phân chia lấy dư: (MOD)

· Cú pháp: =MOD(m,n)

· Công dụng: Hàm thủ thuật cho tác dụng là số dư của m phân chia cho n. Trường hợp n=0, gian lận returns the #DIV/0! error value.

Ví dụ: =MOD(9,2) đang cho kết quả là: 1.

c). Hàm làm cho tròn số: (ROUND)

· Cú pháp: =ROUND(n,m)

· Công dụng: Hàm ROUND làm tròn số n mang đến m số.

· nếu như m>0 hàm làm tròn cùng với m số lẻ.

Ví dụ: =ROUND(3.1416,2) đang cho kết quả là: 3.14

· nếu như m

Ví dụ: =ROUND(1234567, -2) sẽ cho kết quả là: 1234600.

d). Hàm lấy rất đại: (MAX)

· Cú pháp: =MAX(n1,n2,…,nm).

· Công dụng: Hàm MAX cho hiệu quả là số nguyên lớn nhất trong m số.

Ví dụ: =MAX(A5:B8,C9:G11,G13)

=MAX(12,4,3,27,14) vẫn cho hiệu quả là: 27.

e). Hàm lấy rất tiểu: (MIN)

· Cú pháp: =MIN(n1,n2,…,nm)

· Công dụng: Hàm MIN cho công dụng là số nhỏ tuổi nhất vào m số.

Ví dụ: =MIN(A5:B8,C9:G11,G13)

=MIN(12,4,3,27,14) đã cho hiệu quả là: 3.

f). Hàm tính tổng: (SUM)

· Cú pháp: =SUM(n1,n2,…,nm)

· Công dụng: Hàm SUM cho hiệu quả là tổng các số n1,n2,…,nm.

Ví dụ: =SUM(A5:B8,C9:G11,G13)

=SUM(12,4,3,27,14) đã cho công dụng là: 60.

g). Hàm tính tổng bao gồm điều kiện: (SUMIF)

· Cú pháp: =Sumif(vùng điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng)

· Công dụng:Hàm tính tổng vùng tính tổng mà lại thỏa điều kiện.

Ví dụ: =Sumif(B1:B5,”Nam”,C1:C5) : Tính Tổng tiền từ C1 mang lại C5 của Vùng trường đoản cú B1 đến B5 có những ô tương xứng là Nam

h). Hàm Tính trung bình: (AVERAGE)

· Cú pháp: =AVERAGE(n1,n2,…,nm )

· Công dụng: Hàm AVERAGE trả về một vài là mức độ vừa phải cộng của những số n1,n2,…,nm .

Ví dụ: =AVERAGE(A5:B8,C9:G11,G13).

=AVERAGE(12,4,3,27,14) vẫn cho công dụng là: 12.

i). Hàm đếm số: (COUNT)

· Cú pháp: =COUNT(Vùng dữ liệu)

· Công dụng: Hàm COUNT cho công dụng là tổng số những ô có giá trị trong Vùng dữ liệu.

Ví dụ: =COUNT(“B”,2,4,1,6) đang cho công dụng là: 4.

j). Hàm đếm chuỗi: (COUNTA) (đếm các ô ko rỗng)

· Cú pháp: =COUNTA(Vùng dữ liệu)

· Công dụng: Hàm COUNTA cho hiệu quả là tổng số các ô không rỗngtrong Vùng dữ liệu.

Riêng hàm Count chỉ đếm số, để đếm được chuỗi thì phải sử dụng hàm Counta

k). Hàm đếm có điều kiện: (COUNTIF)

· Cú pháp: =COUNTIF(vùng dữ liệu, điều kiện)

· Công dụng: Hàm đếm vùng tài liệu mà thỏa điều kiện.

Ví dụ: =Countif(A1:D5,18) : Đếm vùng dữ liệu từ A1 mang đến D5 cơ mà thỏa điều kiện =18.

Xem thêm: Bài Văn Ta Về Đại Dịch Covid-19, Các Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Đại Dịch Covid 19

=Countif(A1:D5,”>=18”) : Đếm vùng tài liệu từ A1 đến D5 cơ mà thỏa đk >=18.