Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Clo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau:

Cl2 + H2O ⇄ HClO + HCl

Dưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng:

2HClO ⇄ 2HCl + O2.

Bạn đang xem: 2 hclo → 2 hcl + o2

Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.


*

Nước clo không bảo quản được lâu vì cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận, clo tác dụng từ từ với nước đến hết.Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl3 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.


Một loại nước clo chứa : Cl2 0,061M ; HCl 0,03M và HClO 0,03M. a) Viết phương trình phản ứng của Cl2 với H2O b) Thể tích khí clo (đktc) để thu được 5 lít nước clo trên ?


1. Cl2 + NaBr→ NaCl + Br2

3. Cl2 + NaOH→ NaCl + NaClO + H2O

5. Cl2 + H2O 

*
 HCl + HClO

Số phản ứng Clo đóng vai trò làm chất oxi hóa là:


Nước clo không bảo quản được lâu vì cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận, clo tác dụng từ từ với nước đến hết.


Clo có tính tẩy màu là do:

A. Cl2 có tính oxi hóa mạnh.

B. Cl2 tác dụng với H2O tạo thành HClO có tính oxi hóa mạnh, có tính tẩy màu.

C. tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu.

D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tẩy màu


Clo có tính tẩy màu là do:

A. Cl2 có tính oxi hóa mạnh.

B. Cl2 tác dụng với H2O tạo thành HClO có tính oxi hóa mạnh, có tính tẩy màu.

C. tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu.

D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tẩy màu


Trong phản ứng : Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO, Clo đóng vai trò

A. Chất tan.

B. Chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Chất oxi hóa.


Trong phản ứng : C l 2 + H 2 O ⇄ H C l + H C l O

Clo đóng vai trò:

A. Chất tan

B. Chất khử

C.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập: Đưa Yếu Tố Biểu Cảm Vào Bài Văn Nghị Luận

Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

D. Chất oxi hóa


Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C 4 H 10 . Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với Cl 2  theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol để tạo ra C 4 H 9 Cl