CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 6 tuổi. mẹ hơn con 24 tuổi. tính tuổi con hiện nay.

Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai người mẹ là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.


Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhị chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của nhị cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai bạn không đổi khác theo thời hạn nên ta tất cả sơ đồ sau:

*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. Cho BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ biểu hiện tuổi anh cùng em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không biến hóa theo thời gian nên theo đề bài ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. phải gỉai một bài toán phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta cần giải việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau đó giải như loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi bé và tổng số tuổi của hai bà mẹ con thời điểm đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ vật dụng tuổi của hai chị em con cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu con không biến đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta có sơ đồ biểu thị tuổi người mẹ và tuổi bé khi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai fan ở hai thời gian khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không chuyển đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi em hiện thời là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi thân phụ gấp song tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ vật sau:

*


Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi con hiện nay.

Tuổi con bây giờ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: bé 10 tuổi, phụ vương 40 tuổi.

DẠNG 3. Cho BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ vật sau:

*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính chất tuổi với các số tự nhiên, tiếp đến ta áp dụng các cách thức đã trình diễn ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là một trong những phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm ngoái là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông con cháu không chuyển đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu bây giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi cháu hiện giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện giờ thì toàn bô tuổi của nhị cô cháu bởi 96 tuổi. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện ni tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện thời thì tổng số tuổi của hai chị em con bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi với kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Toàn bô tuổi của hai bà bầu con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em bây giờ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Search tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba bà mẹ con cùng lại bởi 58 tuổi. Sau đây 5 năm chị em hơn chị 25 tuổi cùng hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà mong gì sống mang lại 100 tuổi nhằm thấy cháu bà thành công !”. Bạn hãy tính tuổi cháu bây giờ (biết rằng tuổi của bà cùng cháu phần lớn là số tự nhiên)


Chuyên đề tính tuổi khá nhiều chủng loại bài tập nên yên cầu học sinh đề nghị tư duy và suy luận tổng hợp. Đối với những em học tập toán lớp 4 thì cần nắm vững được cách thức sơ đồ vật để áp dụng làm bài. Còn đối với các em học tập toán lớp 5 thì nên cần vận dụng phong phú phần sơ đồ, thống kê giám sát các việc mức độ khó hơn về tính chất tuổi tía thời điểm, … Dưới đây hệ thống giáo dục trực tuyến đường vinastudy.vn đang hướng dẫn, phân tích chi tiết các dạng bài xích tập nhà đề những bài toán tính tuổi. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng xem thêm !

1-Những kỹ năng và kiến thức cần giữ ý

_Các bài toán về tính chất tuổi ở trong dạng toán bao gồm lời văn nổi bật : tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

_Đối cùng với dạng toán này, tín đồ ta thường xuyên dùng phương thức chia tỉ lệ nhằm giải, vào đó, cần sử dụng sơ đồ đoạn trực tiếp để biểu lộ mối dục tình giữa những đại lượng tuổi trong từng thời gian (trước đây, bây chừ và sau này).

_Hiệu số tuổi của hai fan không biến đổi theo thời gian.

_Trong các bài toán về tính tuổi, ta thường gặp mặt các đại lượng sau:

+ Tuổi của A với B;

+ toàn bô tuổi của A với B;

+ Hiệu số tuổi của A cùng B;

+ Tỉ số tuổi của A cùng B;

+ các thời điểm tính tuổi của A và B (trước đây, hiện giờ và sau này).

Dạng 1: cho thấy tổng cùng tỉ số tuổi của hai tín đồ

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đó 8 năm tổng thể tuổi của hai người mẹ bằng 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bởi $frac35$ tuổi chị. Kiếm tìm tuổi của từng người bây chừ ?

Giải

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của nhì chị em hiện giờ là :

24 + 8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ vật sau:

1

Tuổi em hiện nay là:

40 : ( 3 + 5 ) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2: Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Bây chừ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay ?

Giải

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ biểu lộ tuổi cô với tổi con cháu hiện nay:

2

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : ( 7 + 2 ) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi.

Dạng 2: cho thấy hiệu và tỉ số tuổi của hai người

Loại 1. Cho thấy thêm hiệu số tuổi của hai người

Cách giải

_Dùng sơ vật dụng đoạn thẳng để màn biểu diễn hiệu và tỉ số tuổi của hai người ở thời điểm đã cho.

_Nhận xét: Hiệu số tuổi của hai người bằng hiệu số phần bằng nhau trên sơ vật đoạn thẳng.

_Tìm số tuổi ứng với 1 phần bằng nhau trên sơ đồ.


_Tìm số tuổi của từng người.

Vi dụ: năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em?

Giải

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là:

17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không chuyển đổi theo thời hạn nên theo đè bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi anh với tuổi em lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

3

Tuổi em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : ( 4 – 1 ) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm.

Loại 2: buộc phải giải một bài toán phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhì người

Cách giải

_Trước hết, ta giải câu hỏi phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

_Sau đó giải như một số loại 1.

Ví dụ: cách đó 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của hai người mẹ con thời gian đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi nhỏ ?

Giải

Ta bao gồm sơ đồ thể hiện tuổi bà bầu và tuổi con cách đây 8 năm:

4_1

Tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm là:

32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là:

4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là:

4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ con không đổi khác theo thời gian nên ta có sơ đồ biểu hiện tuổi bà mẹ và tuổi bé khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi con:

5

Tuổi con khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết thêm tỉ số tuổi của hai fan ở hai thời khắc khác nhau

Cách giải

Ta vẽ hai sơ đồ vật đoạn thẳng biểu thị mối quan hệ về tuổi của hai tín đồ ở mỗi thời điểm, rồi phụ thuộc đó phân tích nhằm tìm ra lời giải.

Ví dụ: Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện thời thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện tại nay.

Giải

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không đổi khác theo thời gian nên ta bao gồm sơ đồ dùng sau:

6

Tuổi em bây chừ là:

27 : 3 x 2 = 18 (tuổi)

Đáp số : 18 tuổi.

Dạng 3: cho biết tổng cùng hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ: Tính tuổi cô, tuổi cháu, hiểu được hai lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhì cô con cháu là 18 cùng hiệu số tuổi của nhì cô cháu hơn tuổi chúa là 6 tuổi.

Giải. Ta bao gồm sơ vật dụng sau:

7

Nhìn sơ đồ, ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta có sơ đồ gia dụng sau:

8

Tuổi con cháu là:

18 – 6 = 12 ( tuổi )

Tuổi cô là:

12 + 18 = 30 ( tuổi )

Đáp số: Cô 30 tuổi và con cháu 12 tuổi

Dạng 4: các bài tính tuổi với các số thập phân (toán lớp 5)

Cách giải

Trước hết, đề xuất dẫn dắt để đưa bài toán về tính chất tuổi với những số tự nhiên, kế tiếp ta vận dụng các phương thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ: Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Giải. Coi tuổi cháu hiện nay là một phần thì tuổi ông hiện thời là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 ( lần tuổi cháu bây chừ )

Gọi tuổi con cháu 10 thời gian trước là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần.

10 năm ngoái ông hơn con cháu là:

10,6 – 1 = 9,6 ( lần tuổi cháu lúc kia )

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không biến hóa theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu trước đây 10 năm.

Vậu tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 ( lần tuổi con cháu 10 thời gian trước )

Ta tất cả sơ vật sau:

9

Tuổi cháu hiện giờ là:

10 : ( 3 – 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi ông bây giờ là:

15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

Đáp số: Ông 63 tuổi và cháu 15 tuổi.

Dạng 5: một số bài toán khác

Ví dụ 1: Sau một thời hạn đi công tác, Hoàng trở lại viếng thăm gia đình. Khi trở về đến nhà, em Hoàng nhấn xét: “Trước cơ hội đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng $frac14$ tổng cộng tuổi của không ít người sót lại trong mái ấm gia đình và lúc này tuổi anh Hoàng vẫn bởi $frac14$tổng số tuổi của không ít người còn lại trong mái ấm gia đình !” Hỏi mái ấm gia đình Hoàng tất cả mấy người?

Giải


Ta tất cả sơ vật sau:

11

Số tín đồ trong gia đình không đề cập Hoàng là:

4 : 1 = 4 (người)

Số fan trong mái ấm gia đình Hoàng là:

4 + 1 = 5 (người)

Đáp số: 5 người.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Khởi Ngữ Và Thành Phần Biệt Lập Nam 2022

Ví dụ 2: Tuổi vừa đủ của 11 cầu thủ trong một tổ bóng đá đang tranh tài trên sân là 22 tuổi. Nếu như không tính đội trưởng thì tuổi vừa đủ của 10 mong thủ còn lại là 21,5 tuổi. Hỏi nhóm trưởng rộng tuổi trung bình của toàn đội là bao nhiêu ?

Giải

Tổng số tuổi của tất cả đội là:

22 x 11 = 242 (tuổi)

Tổng số tuổi của cả đội không nhắc đội trưởng là:

21,5 x 10 = 215 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là:

242 – 215 = 27 (tuổi)

Tuổi team trưởng rộng tuổi trung bình của cả đội là:

27 – 22 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Chúc những con học tốt !

Phụ huynh tìm hiểu thêm khóa toán lớp 4cho con tại link: mon-toan-dc3069.html

Phụ huynh tìm hiểu thêm khóa toán lớp 5 cho nhỏ tại link:mon-toan-dc2005.html

Tác giả: Vinastudy

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Hội học viên Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/