Trắc nghiệm bài xích khái niệm về khối nhiều diện gồm đáp án với lời giải. Các bạn xem nhằm cũng thay thêm các kiến thức và ôn tập một biện pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Hình đa diện có bao nhiêu cạnh


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Câu 1.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4

Mỗi hình trên gồm một trong những hữu hạn nhiều giác phẳng (kể cả những điểm vào của nó), hình đa diện là:

 A.​​Hình 1.​​ B.​​Hình 2.​​ C.​​Hình 3.​​ D.​​Hình 4.

Câu 2.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4

Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn nhiều giác phẳng (kể cả các điểm vào của nó), hình chưa hẳn đa diện là:

 A.​​Hình 1.​​ B.​​Hình 2.​​ C.​​Hình 3.​​ D.​​Hình 4.

Câu 3.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

 Hình 3 Hình 4

Mỗi hình trên gồm một trong những hữu hạn nhiều giác phẳng (kể cả những điểm trong của nó), số hình nhiều diện là:

 A.​​1. B.​​2. C.​​3. D.​​4.

Câu 4.​​Vật thể nào trong những vật thể sau chưa hẳn là khối nhiều diện?

A.​​​​​​ B.

C.​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D.​​

Câu 5. (ĐỀ THAM KHẢO 2016 2017)​​Hình đa diện trong hình mẫu vẽ bên có bao nhiêu phương diện ?​​

 A.​​6.​​ B.​​10.

 C.​​11.​​ D.​​12. 

Câu 6.​​Hình nhiều diện trong mẫu vẽ bên có bao nhiêu mặt ?​​

 A.​​8.​​ B.​​10.

 C.​​11.​​ D.​​12. 

Câu 7.​​Hình đa diện trong hình mẫu vẽ bên có bao nhiêu khía cạnh ?​​

 A.​​11.​​ B.​​12.

 C.​​13.​​ D.​​14. 

Câu 8.​​Khối đa diện nào sau đây có số mặt nhỏ tuổi nhất?


A.​​Khối tứ diện đều.​​​​B.​​Khối chóp tứ giác. 

C.​​Khối lập phương.​​​​D.​​Khối 12 phương diện đều.

Câu 9.​​Hình nhiều diện trong hình mẫu vẽ bên gồm bao nhiêu cạnh?​​

 A.​​8.​​ B.​​9.

 C.​​12.​​ D.​​16. 

Câu 10.​​Cho một hình nhiều diện. Vào các xác định sau, xác minh nào sai?

 A.​​Mỗi đỉnh là đỉnh chung của tối thiểu ba cạnh.

 B.​​Mỗi khía cạnh có tối thiểu ba cạnh.

 C.​​Mỗi cạnh là cạnh bình thường của ít nhất ba mặt. 

 D.​​Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

Câu 11.​​Gọi​​Đ​​là số các đỉnh,​​M​​là số những mặt,​​C​​là số các cạnh của một hình đa diện bất kỳ. Mệnh đề nào sau đó là đúng?

 A.​​Đ>4,M>4,C>6.​​ B.​​Đ>5,M>5,C>7.​​

 C.​​Đ4,M4,C6.​​ D.​​Đ5,M5,C7.​​

Câu 12.​​Một hình đa diện có những mặt là hầu như tam giác. Gọi​​M​​là tổng số khía cạnh và​​C​​là tổng thể cạnh​​C​​của đa diện đó. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng.

 A.​​3C=2M. B.​​C=M+2. C.​​MC. D.​​3M=2C.

Câu 13. (ĐỀ THỬ NGHIỆM năm nhâm thìn 2017)​​Hình​​đa diện nào dưới đây không bao gồm tâm đối xứng?

A.​​Tứ diện đều. B.​​Bát diện đều. C.​​Hình lập phương. D.​​Lăng trụ lục giác đều.

Câu 14.​​Gọi​​n1,n2,n3​​lần lượt là số trục đối xứng của khối tứ diện đều, khối chóp tứ giác các và khối lập phương. Mệnh đề nào sau đây là đúng?​​

 A.​​n1=0,n2=0,n3=6. B.​​n1=0,n2=1,n3=9.

 C.​​n1=3,n2=1,n3=9. D.​​n1=0,n2=1,n3=3.

Câu 15.​​Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​1​​mặt phẳng. 

 C.​​2​​mặt phẳng.​​ D.​​3​​mặt phẳng.​​

Câu 16.​​Số phương diện phẳng đối xứng của hình tứ diện đa số là:

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​6​​mặt phẳng. 

 C.​​8​​mặt phẳng.​​ D.​​10​​mặt phẳng.​​

Câu 17.​​(ĐỀ CHÍNH THỨC năm nhâm thìn 2017)​​Hình lăng trụ tam giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?​​

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​1​​mặt phẳng. 

 C.​​2​​mặt phẳng.​​ D.​​3​​mặt phẳng.​​

Câu 18.​​Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm ba size đôi một khác nhau có từng nào mặt phẳng đối xứng?

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​6​​mặt phẳng. 

 C.​​9​​mặt phẳng.​​ D.​​3​​mặt phẳng.​​

Câu 19.​​Một hình hộp đứng bao gồm đáy là hình thoi (không đề nghị là hình vuông) gồm bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​1​​mặt phẳng. 

 C.​​2​​mặt phẳng.​​ D.​​3​​mặt phẳng.​​

Câu 20.​​Hình lập phương có tất cả bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​8​​mặt phẳng. B.​​9​​mặt phẳng. 


 C.​​10​​mặt phẳng.​​ D.​​12​​mặt phẳng.

Câu 21.​​Số khía cạnh phẳng đối xứng của hình chén bát diện hồ hết là:

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​9​​mặt phẳng. 

 C.​​6​​mặt phẳng.​​ D.​​12​​mặt phẳng.

Câu 22.​​Có tất cả bao nhiêu phương diện phẳng giải pháp đều tư đỉnh của một tứ diện?

 A.​​1​​mặt phẳng. B.​​4​​mặt phẳng.

 C.​​7​​mặt phẳng. D.​​Có vô số phương diện phẳng.

Câu 23.​​(ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 2017)​​Mặt phẳng​​AB"C"​​chia khối lăng trụ​​ABC.A"B"C"​​thành các khối đa diện như thế nào ?​​

 A.​​Một khối chóp tam giác với một khối chóp tứ giác. ​​ 

 B.​​Hai khối chóp tam giác.​​ 

 C.​​Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.​​ 

 D.​​Hai khối chóp tứ giác.

Câu 24.​​Lắp ghép hai khối nhiều diện​​H1,H2​​để chế tạo thành khối đa diện​​H, vào đó​​H1​​là khối chóp tứ giác đều phải sở hữu tất cả những cạnh bằng​​a,​​H2​​là khối tứ diện phần nhiều cạnh​​a​​sao cho 1 mặt của​​H1​​trùng cùng với một phương diện của​​H2​​như hình vẽ. Hỏi khối da diện​​H​​có toàn bộ bao nhiêu mặt?

 A.​​5.​​ B.​​7.​​ C.​​8.​​ D.​​9.​​

Câu 25.​​Có thể phân chia một hình lập phương thành từng nào khối tứ diện bởi nhau?

 A.​​2.​​ B.​​4.​​ C.​​6.​​ D.​​8.​​

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 1. Chọn A.

Câu 2. Chọn D.

Câu 3.​​Các hình nhiều diện là: Hình 1; Hình 3; Hình 4.​​Chọn C.

Câu 4.​​Chọn C.​​Vì hình C vi phạm tính chất​​""Mỗi cạnh của miền đa giác nào cũng là cạnh phổ biến của đúng nhị miền nhiều giác"".

Câu 5.​​Chọn C.

Câu 6.​​Chọn B.

Câu 7.​​Chọn B.

Câu 8.​​Chọn A.

Câu 9. Lựa chọn D.

Câu 10.​​Ta thấy những đáp án A, B, D phần lớn đúng phụ thuộc khái niệm hình nhiều diện.

Chọn C. 

Câu 11.​​Xét hình đa diện là hình tứ diện thì tác dụng về quan hệ số đỉnh và số mặt thỏa mãn nhu cầu đáp án C.​​Chọn C.

Câu 12.​​Vì mỗi phương diện là phần đông tam giác nên có tổng số cạnh là​​3M.​​Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt nên ta gồm hệ thức​​3M=2C.​​Chọn D.

Câu 13. Lựa chọn A.

Câu 14.​​Khối tứ diện đều có 3 trục đối xứng (đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện). Khối chóp tứ giác đều có một trục đối xứng (đi qua đỉnh và vai trung phong của khía cạnh tứ giác). Khối lập phương bao gồm 9 trục đối xứng (Loại 1: trải qua tâm của những mặt đối diện; các loại 2: đi qua trung điểm các cặp cạnh đối diện).​​Chọn C.

Câu 15.​​Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu 4 khía cạnh phẳng đối xứng bao gồm:

​​2 khía cạnh phẳng đi qua đỉnh hình chóp và cất đường trung bình của đáy.

​​2 mặt phẳng trải qua đỉnh hình chóp và cất đường chéo cánh của đáy.

Chọn A.

Câu 16.​​Các mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện phần đông là những mặt phẳng đựng một cạnh và qua trung điểm cạnh đối diện.


Vậy hình tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng.​​Chọn B.

Câu 17.​​Hình lăng trụ tam giác hầu hết có​​4​​mặt phẳng đối xứng (hình vẽ bên dưới).

Chọn A.

Câu 18.​​Hình vỏ hộp chữ nhật (không là hình lập phương) có những mặt phẳng đối xứng là các mặt các mặt phẳng trung trực của các cặp cạnh đối.

Chọn D.

Câu 19.​​Hình vỏ hộp đứng bao gồm đáy là hình thoi (không đề xuất là hình chữ nhật) tất cả 3 mặt phẳng đối xứng bao gồm:

​​2 khía cạnh phẳng cất đường chéo cánh của đáy và vuông góc cùng với đáy.

​​Một phương diện phẳng là phương diện phẳng trung trực của cạnh bên.

Chọn D.

Câu 20.​​Có 9 mặt đối xứng (như mẫu vẽ sau).​​Chọn B.

Câu 21.​​

Gọi bát diện đều​​ABCDEF. Bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng, bao gồm: 3 mặt phẳng​​ABCD, ​​BEDF,​​AECF​​và 6 mặt phẳng nhưng mỗi phương diện phẳng​​là phương diện phẳng trung trực của nhị cạnh tuy nhiên song (chẳng hạn​​AB​​và​​CD).

Chọn B. 

Câu 22.​​Có​​2​​loại mặt phẳng thỏa mãn nhu cầu đề bài xích là:

​​Loại 1: khía cạnh phẳng qua trung điểm của​​3​​cạnh bên gồm chung đỉnh. Tất cả 4 phương diện phẳng vừa lòng loại này (vì bao gồm 4 đỉnh)

Nhận xét. Loại này ta thấy có 1 điểm nằm không giống phía cùng với 3 điểm còn lại.

​​Loại 2: khía cạnh phẳng qua trung điểm của​​4​​cạnh (4​​cạnh này thuộc​​2​​cặp cạnh, từng cặp cạnh là chéo nhau). Có​​3​​mặt phẳng như thế.

Nhận xét. Một số loại này ta thấy bao gồm 2 điểm nằm không giống phía cùng với 2 điểm còn lại.

Chọn C.

Câu 23.​​Dựa vào hình vẽ, ta thấy phương diện phẳng​​AB"C"​​chia khối lăng trụ​​ABC.A"B"C"​​thành khối chóp tam giác​​A.A"B"C"​​và khối chóp tứ giác​​A.BCC"B".

Chọn A. 

Câu 24.​​Khối nhiều diện​​H​​có đúng 5 mặt.​​Chọn A.​​

Sai lầm tốt gặp: Khối chóp tứ giác đều phải có 5 mặt. Khối tứ diện đều phải có 4 mặt.

Ghép nhì hình lại như mẫu vẽ ta được khối nhiều diện​​H​​có 8 mặt.

Câu 25.​​Lần lượt dùng mặt phẳng​​BDD"B"​​ta phân thành hai khối lập phương thành nhị khối lăng trụ​​ABD.A"B"D"​​và​​BCD.B"C"D".

Xem thêm: Tổng Hợp 6 Bài Toán Lãi Suất Toán Cao Cấp 1: Chương 1, Bài Giảng Toán Cao Cấp 1: Chương 1

​​Với khối​​ABD.A"B"D"​​ta lần lượt dùng những mặt phẳng​​AB"D"​​và​​AB"D​​chia thành ba khối tứ diện bằng nhau.