A. Axit

I. KHÁI NIỆM

– thành phần phân tử: có 1 hay các nguyên tử hiđro links với cội axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro links với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay cầm bằng những nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Hóa 8 axit bazo muối

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4.

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– có một hay nhiều nguyên tử hiđro và cội axit.

– phương pháp chung: HnA

Trong đó:

H: là nguyên tử hiđro.

A: là nơi bắt đầu axit.

III. PHÂN LOẠI

Axit chia thành 2 loại:

+ Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF,…

+ Axit tất cả oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3,…

IV. TÊN GỌI

1) Axit không tồn tại oxi :

Tên axit :Axit + thương hiệu phi kim + hiđric.

VD :

HCl : Axit + clo + hiđric = Axit clohiđric

H2S : Axit + sunfu + hiđric = Axit sunfuhiđric (lưu huỳnh rước tên tiếng La tinh là sunfu)

* Đọc tên gốc axit tương ứng với axit không tồn tại oxi: Tên nơi bắt đầu = thương hiệu phi kim + ua

Ví dụ: –Cl : clorua ; =S : sunfua

2) Axit gồm oxi:

Axit có oxi được chia thành 2 nhiều loại là axit có nhiều oxi với axit tất cả ít oxi

Phương pháp nhận biết axit có ít oxi và axit có không ít oxi:

Bước 1: Axit có oxi có công thức tổng thể dạng HxAyOz => xác định x, y, z tương ứng

Bước 2: xác định giá trị: 

*

Bước 3: so sánh a cùng với hóa trị tối đa của nguyên tố A

+ trường hợp a = hóa trị cao nhất của A thì axit đã chỉ ra rằng axit có khá nhiều nguyên tử oxi

+ ví như a Ví dụ: Xét axit H2SO3

+ Ta có: x = 2; y = 1 và z = 3

+ Tính giá bán trị 

*

+ thành phần phi kim là S có hóa trị tối đa là VI => a => A là axit bao gồm ít oxi

* phương pháp gọi tên

a) Axit có nhiều nguyên tử oxi: tên axit : Axit + thương hiệu phi kim + ic.

VD :

HNO3 : Axit nitric.

H2SO4 : Axit sunfuric.

+ Đọc tên gốc axit tương ứng với axit có không ít oxi: Tên gốc = thương hiệu phi kim + at

Ví du: –NO3 : nitrat ; =SO4 : sunfat ; ≡PO4 : photphat

b) Axit tất cả ít nguyên tử oxi: tên axit : Axit + thương hiệu phi kim + ơ.

VD : – H2SO3 : Axit sunfurơ.

+ Đọc tên cội axit khớp ứng với axit gồm ít oxi: Tên nơi bắt đầu = thương hiệu phi kim + it

* đề xuất nhớ hóa trị của một trong những gốc axit sau:

Gốc axit

Hóa trị

NO3

I

SO4

II

CO3

II

SO3

II

PO4

III

B. BAZƠ

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử bazơ gồm bao gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH)

– ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– nguyên tố phân tử: gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay nhiều nhóm –OH.

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

n : là số team hiđroxit.

III. TÊN GỌI

Tên bazơ: tên KL (kèm theo hoá trị nếu như KL có khá nhiều hoá trị) + hiđroxit.

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

Fe(OH)3 : fe (III) hiđroxit.

IV. PHÂN LOẠI

Chia có tác dụng 2 loại:

* Bazơ chảy trong nước : NaOH, KOH,…

* Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…

C. MUỐI

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử muối hạt gồm gồm một hay những nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

– VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– yếu tắc phân tử: một hay các nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay nhiều gốc axit.

– phương pháp hóa học tập dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

A : là gốc axit.

VD : Na2CO3 , NaHCO3

Gốc axit : =CO3 , – HCO3

III. CÁCH GỌI TÊN

Tên muối hạt = thương hiệu KL (kèm theo hoá trị trường hợp KL có rất nhiều hoá trị) + tên gốc axit

VD : – Na2SO4 : Natri sunfat

Na2SO3 : Natri sunfit

ZnCl2 : Kẽm clorua

IV. PHÂN LOẠI

Muối chia thành 2 loại:

* muối trung hoà: Là muối cơ mà gốc axit không tồn tại nguyên tử hiđro có thể thay thế bởi nguyên tử kim loại.

VD : CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

* muối bột axit: Là muối hạt mà trong những số ấy gốc axit còn nguyên tử hiđro không được sửa chữa bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,…

V. TÍNH chảy CỦA CHẤT

Để xét một chất có tan vào nước xuất xắc không, ta đề xuất nhớ các để ý sau:

+ tất cả các muối bột nitrat (NO3) hồ hết tan.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Timetable Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Từ Điển Anh Việt Timetable

+ muối hạt clorua (Cl) : phần nhiều đều rã trừ AgCl ko tan và PbCl2 không nhiều tan

+ muối hạt sunfat (SO4) phần lớn đều chảy trừ CaSO4 với Ag2SO4 ít tan, BaSO4 với PbSO4 không tan.

+ muối bột cacbonat (CO3) hầu như đều không tan trừ K2CO3, Na2CO3, Li2CO3 với (NH4)2CO3 tan

+ muối bột sunfit (SO3) phần lớn đều không tan trừ K2SO3, Na2SO3, Li2SO3 (NH4)2SO3 tan

+ muối hạt photphat (PO4) đa số đều không tan trừ K3PO4, Na3PO4, Li3PO4 với (NH4)3PO4 tan

+ những hiđroxit (OH) phần nhiều đều không tan trừ KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 không nhiều tan

– yêu cầu nhớ một số trong những hợp hóa học không trường tồn hoặc bị phân bỏ trong nước: AgOH, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, Fe2(SO3)3, Al2(SO3)3,…

Ví dụ: 2AgNO3 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ag2O + H2O (ban đầu chế tạo ra thành AgOH, sau đó phân bỏ thành Ag2OH2O)