toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau, khẳng định rõ các chất ứng với kí hiệu A, B, C, D, E, F,G. (A, B, C, D, E, F, G là những chất vô cơ)Fe(nóng đỏ) + O2 = AA + HCl = B + C + H2OB + NaOH = D + GC + NaOH = E + GD + O2 + H2O = EE = F + H2O


*

Fe + O2 = Fe3O4

Fe3O4 + HCl = FeCl2 + FeCl3 + H2O

FeCl2 + NaOH = Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl

Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O

=> A=Fe3O4;B=FeCl2;C=FeCl3;D=Fe(OH)2;E;Fe(OH)3;G=NaCl;F=Fe2O3


*

+b.+H2+++CuO+c.+S+++O2+d.+P+++O2+e.+Na+++O2+->+f.+C2H2++O2+h.+H2+++Fe2O3+g.+KMnO4+i.KClO3+j.+H2O+k.+Na+++H2O+l.+K2O+++H2O+m.+Al+++HCl...">

Viết PTHH dứt các bội phản ứng sau:

a. Fe + O2 ->

b. H2 + CuO

c. S + O2

d. Phường + O2

e. Na + O2 ->

f. C2H2 +O2

h. H2 + Fe2O3

g. KMnO4

i.KClO3

j. H2O

k. Na + H2O

l. K2O + H2O

m. Al + HCl

o. Co + Fe3O4


Bài 1: xác minh các chất A, B, C …. Chấm dứt các sơ đồ dùng phản ứng sau cùng ghi rõ điều kiện của phản ứng.

Bạn đang xem: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau

A năng lượng điện phân (B) + (C)

(C) + (D) → Fe3O4

Fe3O4 + (B) → (D) + (A)

Na + (A) → (E) + (B)

(F) + (C) → (G)

(G) + (A) → (J) (J làm giấy quỳ gửi thành color đỏ)

(K) + (A) → (E)

Fe3O4 + HCl → (L) + (M) + (A)


Lập PTHH của những phản ứng sau:

a. M g + O 2 → M g O

b. F e + C l 2 → F e C l 3

c. N a O H + C u C l 2 → C u ( O H ) 2 + N a C l

d. H C l + M g → M g C l 2 + ?

e. F e 2 O 3 + H C l → F e C l 3 + H 2 O

f. A l + O 2 → A l 2 O 3


Al2O3+++Fe(b)+Fe2O3+++CO----->+Fe+++CO2(c)+Fe3O4+++CO+Fe+----->++CO2(d)+Fe3O4+++HCl+----->FeCl2+++FeCl3+++H2O(e)...">

Câu 8: Lập phương trình hóa học ứng với những sơ đồ gia dụng phản ứng sau đây?

(a) Al + Fe3O4 ----->Al2O3 + Fe

(b) Fe2O3 + CO-----> sắt + CO2

(c) Fe3O4 + teo Fe ----->+ CO2

(d) Fe3O4 + HCl ----->FeCl2 + FeCl3 + H2O

(e) Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(O----->H)3

(f) Fe(OH)2 + O2 ----->Fe2O3 + H2O

(g) C2H6O + O2 ----->CO2 + H2O

(h) C4H8O2 + O2 ----------CO2 + H2O

(i) C3H9N + O2 ----->CO2 + N2+ H2O

(k) C2H5O2N + O2 ----->CO2 + N2 + H2O

(l) Na2CO3 + CaCl2 ----->CaCO3 + NaCl

(m) Ba(OH)2 + H3PO4 ----->Ba3(PO4)2 + H2O

(n) Na2SO4 + Ba(NO3)2 ----->BaSO4 + NaNO3

(o) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 ----->BaSO4 + NH3 + H2O

(p) MnO2 + HCl ----->MnCl2 + Cl2 + H2O


Lớp 8 hóa học
0
0
+?+++?+b)+CH4+++O2+-------->+CO2+++?c)+Fe+++O2+-------->+?+d)+Fe3O4+++------...">

Câu 2 dứt các PTHH sau cùng phân loại những phản ứng và cho thấy phản ứng nào xảy ra sự lão hóa ?

a) Al + HCl ----------> ? + ?

b) CH4 + O2 --------> CO2 + ?

c) sắt + O2 --------> ?

d) Fe3O4 + ---------> ? + H2O

e) Zn + O2 --------> ?

f) CuO + H2 --------> ? + ?

g) KMnO4 --------> ? + ? + ?

h) sắt + H2SO4 loãng ---------> ? + ?


Lớp 8 hóa học
3
0

Xác định hóa học A,B,C,D,ECu + A → B+C↑+ DH2 + A → BA+ NaOH → D+E+ H2OB+ MnO2 → C+ A↑ + H2OB+ C → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 +C → D+ECl2 + A → B B+ Fe → C + A↑C+D → E↓ + NaClE+B →C+ H2O


Lớp 8 hóa học
0
0

Xác định chất A,B,C,D,ECu + A → B+C↑+ DH2 + A → BA+ NaOH → D+E+ H2OB+ MnO2 → C+ A↑ + H2OB+ C → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 +C → D+ECl2 + A → B B+ Fe → C + A↑C+D → E↓ + NaClE+B →C+ H2O


Lớp 8 hóa học
0
0
....Fe3O4(b)+….SO2++….O2+-->….SO3(c)+….Al+++….H2SO4+-->….Al2(SO4)3+++….H2(d)+….CuO+++….HCl+-->….CuCl2+++….H2O(e)+….Fe(OH)3+++….HNO...">

Câu 5: xong xuôi các phương trình hóa học sau đây:

(a) ….Fe + ….O2 -->....Fe3O4

(b) ….SO2 +….O2 -->….SO3

(c) ….Al + ….H2SO4 -->….Al2(SO4)3 + ….H2

(d) ….CuO + ….HCl -->….CuCl2 + ….H2O

(e) ….Fe(OH)3 + ….HNO3 -->….Fe(NO3)3 + ….H2O

(f) ….CO2 + ….Ba(OH)2 -->….Ba(HCO3)2

(g) ….NaHCO3 + ….Ca(OH)2 -->….CaCO3 + ….Na2CO3 + ….H2O

(h) ….CuFeS2 + ….O2 -->….CuO + ….Fe2O3 + ….SO2

(i) ….MnO2 + ….HCl -->….MnCl2 + ….Cl2 + ….H2O

(k) ….Fe + ….HNO3 --> ….Fe(NO3)3 + ….NO + ….H2O

(l) ….FexOy + ….CO -->….Fe + ….CO2

(m) ….CxHyOzNt -->….CO2 + ….N2 + ….H2O

Câu 6: kết thúc các phương trình chất hóa học sau:

(a) …..Al + Fe2O3 -->.............. + Al2O3

(b) CuO + ….HCl -->CuCl2 + ...............

(c) CaO + ......... HNO3 --> Ca(NO3)2 + .................

Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1 Có Đáp Án, 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1 2021

(d) 2Na + 2H2O -->2NaOH + ................

(e) …………. + ……HCl --> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

(f) …..FeS2 + 11O2 -->................... + 8SO2


Lớp 8 hóa học
2
0
+Fe3O4+b.+P+++O2+----->+P2O5+c.+Al2O3+++H2SO4+----->+Al2(SO4)3+++H2O+d.+Fe2O3+++H2SO4+----->+Fe2(SO4)3+++H2O+e.+Cu(NO3)2+----->+CuO+++NO2+++O...">

Câu 6. Kết thúc các sơ đồ gia dụng phản ứng sau:a. Sắt + O2 -----> Fe3O4b. P + O2 -----> P2O5c. Al2O3 + H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + H2Od. Fe2O3 + H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + H2Oe. Cu(NO3)2 -----> CuO + NO2 + O2


Lớp 8 chất hóa học
2
0

Lớp học trực tuyến

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)