Câu 397312: Hỗn hòa hợp X tất cả HCOOH với CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y có CH3OH cùng C2H5OH (tỉ lệ mol 3:2). Lấy 11,13 gam tất cả hổn hợp X chức năng với 7,52 gam tất cả hổn hợp Y bao gồm xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là (biết hiệu suất các phản ứng este đa số 75%)

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hcooh và ch3cooh tỉ lệ mol 1 1

11,616 gam.

B. 11,4345 gam.

C. 10,89 gam.

D. 14,52 gam.


Gọi cách làm chung của tất cả hổn hợp X là R1COOH. Gọi phương pháp chung của các thành phần hỗn hợp Y là R2OH.

Từ tỉ trọng số mol các chất kiếm được R1 với R2.

Tính số mol X và số mol Y để khẳng định hiệu suất làm phản ứng tính theo X giỏi Y. Tính số mol hóa học phản ứng.

- Viết PTHH, tự số mol chất tham gia phản ứng suy ra số mol este thu được.

- Tính khối lượng este.


Giải đưa ra tiết:

Gọi bí quyết chung của tất cả hổn hợp X là R1COOH. Gọi công thức chung của tất cả hổn hợp Y là R2OH.

MX = (dfrac46 + 601 + 1) = 53 → MR1 = 53 - 45 = 8 (g/mol)

MY = (dfrac32.3 + 46.23 + 2) = 37,6 → MR2 = 37,6 - 17 = 20,6 (g/mol)

Ta có: nX = 11,13 : 53 = 0,21 mol; nY = 7,52 : 37,6 = 0,2 mol

Do nY X nên năng suất phản ứng este hóa tính theo Y.

Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Đổi Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động (Tiếp Theo) Siêu Ngắn Gọn)

⟹ nY (pư) = 0,2.75% = 0,15 mol

PTHH: R1COOH + R2OH ⇄ R1COOR2 + H2O

Pư: 0,15 → 0,15

⟹ meste chiếm được = 0,15.(8 + 12 + 32 + 20,6) = 10,89 (g).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát