Mời các bạn cùng tham khảo bản cam kết triển khai Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), thông tư 05-CT/TW của bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đó là tài liệu bổ ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 và nghị quyết trung ương 4

*

Nội dung Text: bạn dạng cam kết với kế hoạch cá thể Thực hiện Nghị quyết tw 4 (khóa XII); chỉ thị 05-CT/TW về học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Xem thêm: Tình Yêu Đâu Phải Hy Sinh Là Sẽ Giữ Được Một Người Mãi Mãi Mãi

ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRUNG TRUNG BỘ CHI BỘ ĐOÀN ĐỊA CHẤT 506 Kon Tum, ngày 23 tháng 03 năm 2017 * BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Chỉ Chức vụ: Bí thư chi bộ Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Đơn vị công tác: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­T/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Bản thân, sau khi học Nghị quyết đã nhận thức sâu sắc những vấn đề sau: thiết bị nhất, xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. đồ vật hai là yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thiết bị ba, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quá trình liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05­ CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư  2tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như: Thứ nhất, tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thứ hai, thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong thực hiện nhiệm vụ cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật… sản phẩm ba, với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Phải coi cơ quan là ngôi nhà thứ hai; mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình để cùng hướng đến một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh” . Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của đồng chí, đồng nghiệp.2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân2.1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)(Những cam kết của bản thân về ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết) Cam kết của bản thân về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như sau: ­ Bản thân luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên Môi trường góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Lấy kết quả trường đoản cú phê bình và phê bình, sự nêu gương của bản thân làm tiêu chí đánh giá đảng viên. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. ­ Bản thân là bí thư chi bộ xin chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Làm tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị ­ xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. ­ Là người đứng đầu của cơ quan, bản thân thực hiện tốt những kiến nghị của viên chức – lao động. Khuyến khích viên chức – lao động phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 2.2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc làm phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị và nhiệm vụ được cấp ủy, cơ giao giao cho cá nhân) 3 ­ Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân. Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Tích cực đổi mới các nội dung sinh hoạt chi bộ và cơ quan. ­ Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm, chủ rượu cồn sáng tạo để có kết quả cao nhất; thực hiện tốt việc nêu gương. ­ Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay người quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không chủ quan, đại khái. ­ Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015­2020, Chương trình hành động của ĐU Liên đoàn.(Nêu những biện pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên) ­ Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng đảng viên, VC­LĐ; chủ động nắm diễn biến tư tưởng của đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động; tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. ­ Lãnh đạo đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. ­ Tăng cường đoàn kết nhất trí trong chi bộ; tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất. ­ Vận động đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; kịp thời biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. ­ Thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác và nơi cư trú; nêu cao ý thức tổ chức kỹ luật, trong giữ gìn đoàn kết nội bộ, trong quan hệ với quần chúng. ­ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định. 4 ­ Thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức và người lao động; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Thường xuyên giám sát về tiến độ, chất lượng sản phẩm của các tổ sản xuất, tham gia góp ý phản biện về công tác kỹ thuật và coi đó là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tuyệt đối không nhận bất cứ một khoản thù lao nào từ tổ sản xuất và người lao động. Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên. Xác nhận của Chi ủy Người lập kế hoạch cá nhân Phan Thanh Nghị Nguyễn Vĩnh Chỉ