Có tư vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút trang bị B tuy thế lại đẩy C. Vật dụng C hút thứ D. Xác định nào sau đấy là không đúng?
Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút lý 11 chương 1

A.Điện tích của trang bị A và D trái dấu. B.Điện tích của vật dụng A với D thuộc dấu.C.Điện tích của thiết bị B với D cùng dấu. D.Điện tích của đồ vật A với C cùng dấu.

Câu 2:Mã câu hỏi:21308

Phát biểu nào sau đấy là đúng?


A.Khi lây truyền điện vày tiếp xúc, electron luôn dịch rời từ thứ nhiễm năng lượng điện sang vật không lây lan điện.B.Khi lây nhiễm điện bởi vì tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật dụng nhiễm điện.C.Khi lây truyền điện vì chưng hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này thanh lịch đầu tê của vật dụng bị lây lan điện.D.Sau khi nhiễm điện bởi hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên đồ gia dụng bị nhiễm năng lượng điện vẫn không thế đổi.

Câu 3:Mã câu hỏi:21309

Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ béo của hai điện tích đó là:


A.q1= q2= 2,67.10-9(μC).B.q1= q2= 2,67.10-7(μC).C.q1= q2= 2,67.10-9(C). D.q1= q2= 2,67.10-7(C).

Câu 4:Mã câu hỏi:21311

Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 (μC) và quận 2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) biện pháp nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực can hệ giữa hai điện tích đó là:


A.lực hút cùng với độ phệ F = 45 (N). B.lực đẩy cùng với độ bự F = 45 (N).C.lực hút cùng với độ to F = 90 (N). D.lực đẩy với độ khủng F = 90 (N).

Câu 5:Mã câu hỏi:21313

Tại đỉnh A của một tam giác cân có điện tích quận 1 > 0. Hai năng lượng điện q2, quận 3 ở hai đỉnh còn lại. Lực điện công dụng lên q1 song song với lòng BC của tam giác. Tình huống nào dưới đây không thể xảy ra?


A.ǀq2ǀ =ǀq3ǀ B.q2> 0, q3C.q23> 0 D.q23

Câu 6:Mã câu hỏi:21315

Tại cha đỉnh A, B, C của một tam giác hầu như cạnh a = 0,15m có tía điện tích qA = 2 µC ; qB = 8 µC ; qC = - 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn


A.F = 5,9 N và hướng song song cùng với BC.B.F = 5,9 N với hướng vuông góc với BC.C.F = 6,4 N cùng hướng song song cùng với BC.D.F = 6,4 N cùng hướng tuy nhiên song với AB.

Câu 7:Mã câu hỏi:21316

Hai năng lượng điện điểm q với 4q đặt cách nhau một khoảng tầm r. Phải đặt điện tích thứ 3 Q bao gồm điện tích dương tốt âm và chỗ nào để điện tích này cân bằng, khi q cùng 4q giữ vắt định


A.Q > 0, đặt giữa hai năng lượng điện tích bí quyết 4q khoảng r/4.B.Q C.Q > 0, để giữa hai năng lượng điện tích phương pháp q khoảng tầm r/3.D.Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng chừng r/3.

Câu 8:Mã câu hỏi:21317

Hai điện tích q.1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C để tại hai điểm A với B bí quyết nhau 4cm trong ko khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A 4cm, bí quyết B 8cm là


A.6,75.10-4N B.1,125. 10-3N C.5,625. 10-4N D.3,375.10-4N

Câu 9:Mã câu hỏi:21319

Thế năng của năng lượng điện trong năng lượng điện trường đặc thù cho


A.khả năng tính năng lực của điện trường.B.phương chiều của độ mạnh điện trường.C.khả năng sinh công của điện trường.D.độ lớn bé dại của vùng không khí có năng lượng điện trường.

Câu 10:Mã câu hỏi:21325

Một electron cất cánh từ phiên bản âm sang bạn dạng dương của tụ điện phẳng. Điện trường giữa hai bạn dạng tụ bao gồm cường độ 9.104 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là d = 7,2 cm. Khối lượng của e là 9,1.10-31kg. Vận tốc đầu của electron là không. Tốc độ của electron khi tới bản dương của tụ năng lượng điện là


A.4,77.107m/s B.3,65.107m/s C.4,01.106m/s D.3,92.107m/s

Câu 11:Mã câu hỏi:21326

Hai electron nghỉ ngơi rất xa nhau cùng hoạt động lại chạm chán nhau với thuộc vận tốc thuở đầu bằng 2.106 m/s. Cho những hằng số e = 1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg, cùng k = 9.109 Nm2/C2. Khoảng cách bé dại nhất mà hai electron rất có thể tiến lại sát nhau dao động bằng


A.3,16.10-11mB.6,13.10-11m C.3,16.10-6m D.6,13.10-6m

Câu 12:Mã câu hỏi:21328

Nguyên tử Heli (4He2) bao gồm hạt nhân mang điện tích +2e với hai electron hoạt động trên và một quĩ đạo tròn có bán kính r0 = 0,53.10-10 m. Cho những hằng số e = 1,6.10-19 C cùng k = 9.109 Nm2/C2. Chũm năng năng lượng điện trường của electron xấp xỉ bằng


A.17,93.10-18J. B.17,39.10-17J. C.-1,739.10-17J. D.-17,93.10-18J.

Câu 13:Mã câu hỏi:21331

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ năng lượng điện điểm là -32.10-19 J. Điện tích của electron là –e = -1,6.10-19 C. Điện cố tại điểm M bởi bao nhiêu ?


A.+32 V B.-32 V C.+20V D.-20 V

Câu 14:Mã câu hỏi:21332

Biết rằng nửa đường kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bằng 5.10-9 cm. Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và điện tử vào nguyên tử đó:


A.Lực đẩy, có độ khủng F = 9,2.108N B.Lực đẩy, tất cả độ lớn F = 2,9.108NC.Lực hút, tất cả độ bự F = 9,2.10-8N D.Lực hút, tất cả độ béo F = 2,9.10-8N

Câu 15:Mã câu hỏi:21333

Hai điện tích điểm đặt cách nhau trăng tròn cm trong ko khí, tính năng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải để hai năng lượng điện trên giải pháp nhau bao nhiêu ở trong dầu nhằm lực tác động giữa bọn chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bằng ε = 5.


A.0,894 cm B.8,94 centimet C.9,94 cmD.9,84 cm

Câu 16:Mã câu hỏi:21334

Hai điện tích quận 1 = 2.10-6 C; quận 2 = -2.10-6 C đặt tại hai điểm A cùng B trong không khí. Lực cửa hàng giữa chúng là 0,4N. Khẳng định khoảng cách AB


A.20 cm B.30 cm C.40 cm D.50 cm

Câu 17:Mã câu hỏi:21335

Hai trái cầu nhỏ dại mang năng lượng điện tích q.1 = 10-9 C và quận 2 = 4.10-9 C đặt cách nhau 6 cm trong năng lượng điện môi thì lực cửa hàng giữa bọn chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số năng lượng điện môi bằng


A.3B.4C.2D.2,5

Câu 18:Mã câu hỏi:21336

Hai quả ước nhẹ cùng khối lượng được treo sát nhau bởi hai dây biện pháp điện gồm cùng chiều dài với hai quả ước không đụng nhau. Tích mang lại hai quả cầu điện tích thuộc dấu nhưng gồm độ lớn không giống nhau thì lực tác dụng làm dây treo hai điện tích lệch đi hầu hết góc đối với phương trực tiếp đứng


A.bằng nhauB.quả ước nào tích điện tất cả độ khủng điện tích lớn hơn nữa thì có góc lệch to hơn.C.quả mong nào tích điện gồm độ phệ điện tích lớn hơn thì có góc lệch nhỏ dại hơn.D.quả mong nào tích điện có độ mập điện tích nhỏ tuổi hơn thì bao gồm góc lệch nhỏ hơn.

Câu 19:Mã câu hỏi:21337

Khẳng định nào tiếp sau đây không đúng khi nói tới lực hệ trọng giữa hai điện tích điểm vào chân không?


A.Có phương là đường thẳng nối hai năng lượng điện tích.B.Có độ mập tỉ lệ với tích độ phệ hai điện tích.C.Có độ bự tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.D.Là lực hút lúc hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 20:Mã câu hỏi:21338

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


A.Điện môi là môi trường cách điện.B.Hằng số điện môi của bàn chân không bởi 1.C.Hằng số năng lượng điện môi của một môi trường cho biết lực ảnh hưởng điện tích trong môi trường thiên nhiên đó nhỏ dại hơn khi bọn chúng đặt trong chân không từng nào lần.D.Hằng số điện môi có thể bé dại hơn 1.

*Xem thêm: Cách Sử Dụng Tính Năng Thả Thính - Tâm Sự Với Người Lạ Trên Zalo, Tinder


Toán 11

Lý thuyết Toán 11