Giải thích câu trả lời

Click để xem giải thích của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thuđược dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy hòa toàn 15,4g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Mg, Al thu được 25,1 g hỗn hợp các oxit Y. Hòa tan B bằng HCl 2M thì cần dùng thể tích là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao Câu A.
0,6 lítCâu B. 0,525 lítCâu C. 0,6125 lítCâu D. 0,74 lít

Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A.
Cả hai đều bị ăn mòn như nhauCâu B. Không kim loại nào bị ăn mònCâu C. ThiếcCâu D. Sắt
Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thuđược dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A.
Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.

Bạn đang xem: Kim loại nào không tác dụng với oxi

Câu B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.Câu D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 → 2H2O + (C2H4(OHO))2


Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác. (3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. (4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.Phát biểu đúng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A.
(1) và (4)Câu B. (1), (2) và (4)Câu C. (1), (2) và (3)Câu D. (1), (2), (3) và (4)

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → 2H2O + (C12H22O11)2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C12H22O11 → 2Ag + NH4NO3 + C12H22O12 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O6


The Law Of Cause and Effect

*
*

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia 2016 Và Đáp Án Chính Thức Của Bộ


*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to you by Vietnamese students and teacherswho contribute relentlessly to keep content update and report missing information

Donating to our cause, you are not only help supporting this website going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.