tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a , lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20

b , lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10


*

*

a. Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20.

Bạn đang xem: Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20

b. Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10.


1) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20.

2) lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 mang lại 10


1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400


Lập bảng bình phương các số từ bỏ nhiêu từ 0 mang đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10

Viết từng số sau ra đời phương của một trong những tự nhiên 27;125;216


bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ;169= 132; 1962

bang lap phuong minh chiu


Lập bảng bình phương các số tự nhiêu từ bỏ 0 mang lại 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một vài tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 cho 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên 27;125;216


Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 cho 20.B) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang đến 10>B) Viết từng số sau thanh lập phương của một trong những tự nhiên : 27; 125; 216


a)

01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142


Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20

Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10

Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số tự nhiên;27,125,216


1/lập bảng bình phương (n2) của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20

2/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên từ 0 đến 10


a)

1234567891011121314151617181920
n2149162536496481100121144169196225256289324361400

b)

12345678910
n2149162536496481100


1.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 cho 20.b) Viết từng số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10.b) Viết từng số sau ra đời phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216


a)

Số từ bỏ nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Số tự nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125= 53; 216= 63.


a)

Số trường đoản cú nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Số trường đoản cú nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

1.a) Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10.b) Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216


1 )

a) 02=0 ; 12=1 ; 22= 4 ;32= 9; 42= 16; 52=25 ; 62= 36 ; 72= 49 ; 82= 64 ; 92= 81 ; 102= 100

112= 121 ; 122= 144; 132= 169 ; 142= 196 ; 152= 225 ; 162= 256 ; 172= 289 ; 182= 324 ; 192= 361 ; 202= 400.

Xem thêm: Nhân Phẩm Và Danh Dự Có Vai Trò Như Thế Nào Đối Với Đạo Đức Cá Nhân

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2 )

a)

STN012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125 = 53; 216 = 63.


a)

Số tự nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142