... của TCCS Đảng (Trọng tâm)- Chức năng, N/v của TCCS Đảng. - Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ sở. Phần II: Công tác Xây dựng Đảng sở Cần năm vững:- Nội dung CT xây dựng đảng sở: Gồm; Nâng ... (Hay lúc được gọi đơn vị sở) +Đảng bộ sở. +Chi bộ sở (chú ý phân biệt với CB TT đảng uỷ sở- Nói rõ phần sau) Đều là Tổ chức sở Đảng. * Hệ thống TC của Đảng tương ứng với HThống ... dung về công tác xây dựng Đảng sở. - Từ nhận thức đó, giúp các đ/c đảng viên dự bị kế hoạch rèn luyện, phấn đấu và trưởng trành, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng sở vững...


Bạn đang xem: Liên hệ bản thân trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở

*

*

*

*

*Xem thêm: Giáo Án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thpt, Giáo Dục Kỉ Năng Sống Cho Học Sinh Thpt

... trạng công tác xây dựng sở Đoàn vững mạnh.3.3. Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng sở Đoàn vững mạnhtrong giai đoạn hiện nay.4. Đối tượng nghiên cứu: Công tác xây dựng tổ chức sở Đoàn.5. ... CHỨC SỞ ĐOÀN1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức sở Đoàn.1.1. Vị trí của tổ chức sở Đoàn:Theo Điều lệ Đoàn hiện hành, "Tổ chức sở Đoàn gồm: Đoàn sở vàchi đoàn sở, ... Công tác xây dựng tổ chức sở Đoàn giai đoạn2010 - 20152 Khó khăn nhất của sở hiện nay là thiếu chế thống nhất choĐoàn hoạt động, sở vật chất thiếu thốn, công tác cán bộ đoàn ở...