Chuyển thay đổi dữ liệu04.08.2016Kích94.08 Kb.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

#12864Điều phía trang này:

Câu 4: trình diễn nội dung luận cương thiết yếu trị (10/1930) từ bỏ đó đã cho thấy hạn chế lịch sử dân tộc của cương lĩnh này?

THÁNG 12 2

Posted by peter020787

v Ni dung ca lun cương lĩnh bao gồm tr mon 10/1930

Phương hướng chiến lược của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi chiến thắng tiến tới trở nên tân tiến bỏ qua giai đoạn tư bản mà tranh đấu thẳng lên tuyến đường XHCN”

Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ những di tích phong liến, tiến công đổ đều cách bóc lột, tiến công đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là loại cốt lõi của CMTSDQ”

Lực lượng CM: kẻ thống trị CN & thống trị nông dân là rượu cồn lực chính của CM, còn những tầng lớp tách bóc lột theo đế quốc tiểu bốn sản thì vày dự, tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc ban sơ chỉ số đông trí thức thất nghiệp với những phần tử lao khổ đô thị mới theo CM

Phương pháp CM: Đảng phải sẵn sàng cho quần chúng về “con con đường võ trang bạo động” với “phải tuân theo khuôn phép bên binh” đánh đổ cơ quan chính phủ địch nhân, giành bao gồm quyền

Về tình dục quốc tế: CMVN là 1 phần tử của CMTG bắt buộc đoàn kết cùng với vô sản TG thứ nhất là vô sản Pháp và phong trào CM trực thuộc địa để tăng tốc lực lượng của mình

Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối thiết yếu trị đúng, kỉ cơ chế tập trung contact mật thiết cùng với quần bọn chúng lấy công ty nghĩa Mác – Lenin có tác dụng gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích sau cuối là công nhân cộng sản

* dìm xét:

Bản luận cưng cửng đã xác định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh sẽ nêu ra: đường lối giải pháp mạng, lực lượng cách mạng, liên minh quốc tế, vai trò chỉ đạo của Đảng. Luận cương của trằn Phú bao gồm những điểm lưu ý tạo hơn như đã đề ra cách thức cách mạng, lý lẽ Đảng của nhà nghĩa Mác-Lênin.

ü Ưu đim:

Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều sự việc thuộc về chiến lược của CMVN nhưng cương lĩnh 2/1930 vẫn nêu

 Hn chế:

- Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của thôn hội ở trong địa coi trọng vụ việc chống phong loài kiến không cân xứng với biện pháp mạng Việt Nam.

- Không đưa ra được mối liên minh dân tộc và ách thống trị rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và bọn tay sai.

- Đánh giá không đúng vai trò địa điểm của các thống trị tầng lớp khác vì thế không thu hút được thành phần có ý thức yêu nước.

Nguyên nhân dn đến hn chế ca Lun cương:

- Do ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh của nước ngoài cộng Sản

- do không chũm được trong thực tế đất nước, không xác định được xích míc nào là xích míc chủ yếu dẫn tới không xác định được thế hệ trung gian cũng là đối tượng của biện pháp mạng.

đối chiếu Luận cương thiết yếu trị của Đảng( 10/1930) và cương cứng lĩnh bao gồm trị( 2/1930).

v đối chiếu vi văn kin tháng 2/1930

ü Đim ging nhau

Về phương hướng: CM bốn sản dân quyền với thổ địa giải pháp mạng, vứt qua quy trình tiến độ TBCN nhằm đi tới thôn hội cùng sản

Về nhiệm vụ: phòng đế quốc, phong kiến để đưa lại ruộng đất và giành hòa bình dân tộc.

Về lực lượng: chủ yếu là công nhân và nông dân.

Về phương pháp: sử dụng sức mạnh của đồng minh dân chúng vn cả về chủ yếu trị với vũ trang nhằm mục đích đạt kim chỉ nam cơ bạn dạng của cuộc cm là tấn công đổ đế quốc và phong kiến, giành bao gồm quyền về tay công nông.

Về vị trí quốc tế: CM việt nam là một phần tử khăng khít cùng với CM thế giới đã biểu hiện sự mở rộng quan hệ mặt ngoài, tìm liên minh cho mình.

Lãnh đạo biện pháp mạng: là ách thống trị vô sản thông qua Đảng cùng sản, Đảng là team tiên phong

Sự như là nhau trên là vì cả nhì văn kiện gần như thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và bí quyết mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của phương pháp mạng tháng Mười Nga béo tròn năm 1917

Khác nhau:

 
*

Câu 6: Luận cương bao gồm trị mon 10/1930 của Đảng cộng sản đông dương gồm có điều gì khác so với cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của ĐCSVN? Những điều này được xử lý như cố gắng nào trong tiến độ 1939 – 1945?

* Luận cương thiết yếu trị tháng 10/1930 của Đảng cùng sản đông dương bao gồm điều

gì khác so với cưng cửng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của ĐCSVN là:

- xác minh kẻ thù: Luận cưng cửng chưa xác minh đúng quân địch cơ bản của dân tộc là đế

quốc pháp, quá đề cao cách mạng ruộng đất, nặng trĩu về đấu tranh thống trị và xem nhẹ nhiệm

vụ giải hòa dân tộc.

- xác minh lực lượng giải pháp mạng: Luận cương chưa nhuần nhuyễn, cách nhìn về giai

cấp review không đúng kỹ năng cách mạng của một vài giai tầng như tiểu bốn sản, khảnăng kháng đế quốc và bốn sản dân tộc, khả năng cuốn hút một bộ phận trung, đái địa chủ

vào phương diện trận dân tộc thống nhất.

*Trong quy trình tiến độ 1939 – 1945: Đảng đã dần khắc phục giảm bớt của luận cương cứng tháng

10/1930 tuyệt nhất là trong 02 nội dung hội nghị trung ương đảng: hội nghị trung ương đảng lần

6 (11/1939) với lần 8 (5/1941) đã bao gồm những sửa đổi và cỗ sung nhằm khắc phục về: nhiệm

vụ giải pháp mạng và lực lượng giải pháp mạng.

- Về trọng trách cách mạng: Đảng xem giải phóng dân tộc bản địa là nhiệm vụ bậc nhất và

được ưu tiên số 01 của phương pháp mạng Việt Nam. Còn những nhiệm vụ khác thì buộc phải tập trung

vào đó nhằm giải quyết.

- Về lực lượng phương pháp mạng: họp báo hội nghị trung ương 6 công ty trương tập đúng theo lực lượng các

dân tộc, những giai tầng trong khía cạnh trận dân tộc bản địa thống nhất, phản bội đế đông dương, còn hội nghị

trung ương 8 chủ trương ra đời mặt trận việt minh nhằm mục đích đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam.

Luận cương của trần Phú - tháng 10/1930

Luận cưng cửng của nai lưng Phú - tháng 10/1930* qua quýt về thực trạng lịch sử:

- tháng 4/1930, bạn hữu Trần Phú về bên nước vận động và được bổ sung cập nhật vào BCH TW tạm bợ của Đảng ta.

- Hội nghị diễn ra khi cao trào giải pháp mạng đang cách tân và phát triển mạnh mà đỉnh cao là phong trào Xôviết- Nghệ Tĩnh.

- họp báo hội nghị này đã thông qua những văn bản cơ bản sau:

+ Phân tích thực trạng hiện tại ngơi nghỉ Đông Dương và nhiệm vụ cách mạng của Đảng.

+Đánh giá bán lại rất nhiều nội dung cơ bản của họp báo hội nghị hợp nhất tháng 2/1930

+Quyết định quăng quật tên Đảng cộng sản việt nam mà mang tên là Đảng cùng sản Đông Dương

+Quyết định thủ tiêu bao gồm cương sách lược vắn tắt của Đảng. Theo họp báo hội nghị chính cương sách lược vắn tắt lúc này đã phạm sai lạc chính trị rất gian nguy vì chỉ lo tới sự việc phản đế mà chẳng chú ý lợi ích thống trị đấu tranh

+Hội nghị đã luận bàn và thông qua bản ""Luận cương bao gồm trị ""do bạn hữu Trần Phú biên soạn thảo.

* văn bản cơ bản của Luận cương:

- Về mâu thuẫn xã hội: "Một mặt là thợ thuyền dân cày cùng các thành phần lao khổ, một bên là địa nhà phong kiến, tư bản và nhà nghĩa đế quốc".

- Về đặc điểm và mục tiêu chiến lược của giải pháp mạng Đông Dương: ban đầu là một cuộc cách mạng bốn sản dân quyền có tính chất thổ địa cùng phản đế. "Tư sản dân quyền biện pháp mạng là thời kỳ dự bị để gia công xã hội bí quyết mạng. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì sẽ liên tục phát triển, làm lơ thời kỳ tư bạn dạng mà đi liền mạch lên con đường xã hội nhà nghĩa"

- Về nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền: Đấu tranh để tiến công đổ các di tích phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất; tấn công đổ đế quốc Pháp, tạo cho Đông Dương trọn vẹn độc lập. Nhì mặt tranh đấu kia liên lạc mật thiết với nhau tuy nhiên " vấn đề thổ địa là loại cốt của phương pháp mạng tư sản dân quyền".

-Về lực lượng của giải pháp mạng :

+Công nhân cùng nông dân là hai cồn lực bao gồm của giải pháp mạng, vào đó thống trị công nhân là hễ lực chủ yếu và mạnh, là kẻ thống trị lãnh đạo bí quyết mạng; nông dân là một động lực đông đảo và mạnh của cách mạng

+Tư Sản yêu đương nghiệp thì đứng về đế quốc phòng Cộng sản. Tứ sản công nghiệp thì đứng về đất nước cải lương, khi phương pháp mạng phát triển cao thì họ sẽ đứng về đế quốc.

+Trong ách thống trị tiểu tứ sản: bộ phận thủ công nghiệp thì do dự, thành phần thương buôn thì không ưng ý cách mạng, trí thức thì tất cả xu hướng đất nước chỉ nhiệt huyết trong thời kì đầu, chỉ các thành phần lao khổ mới theo phong cách mạng nhưng thôi.

- Về phương pháp cách mạng: Đảng đề nghị lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tiến lên võ trang bạo động để giành chủ yếu quyền.

- Về quan hệ giữa bí quyết mạng Đông Dương và bí quyết mạng núm giới: phương pháp mạng Đông Dương là một phần tử của phương pháp mạng vô sản nạm giới

- Về vai trò chỉ đạo của Đảng: Sự chỉ huy của Đảng cộng sản là điều kiện cốt yếu mang lại sự thắng lợi của bí quyết mạng. ý muốn vậy:

+ Đảng phải có đường lối đúng đắn, thêm bó với giai cấp, lấy nhà nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng

+Đảng phải là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị công nhân, đại biểu cho chính quyền lợi của thống trị công nhân, đương đầu cho kim chỉ nam chủ nghĩa cộng sản.

+Đảng đề xuất liên lạc mật thiết với vô sản những dân tộc ở trong địa, độc nhất là cùng với vô sản Pháp.

=>Như vậy, họp báo hội nghị Trung ương 10/1930 đã có một trong những quyết định rất quan trọng đặc biệt về mặt đường lối biện pháp mạng Việt Nam. Hội nghị đã và đang bầu ban chấp hành tw chính thức do bạn hữu Trần Phú là Tổng bí thư.

* Những hạn chế của Luận cương và nguyên nhân của hạn chế:

- Hạn chế:

+Luận cương không vạch rõ được xích míc chủ yếu đuối của một xóm hội nằm trong địa là xích míc giữa dân tộc nước ta với thực dân Pháp thôn tính và bọn tay sai của chúng.

+Luận cương cứng không dấn mạnh trách nhiệm giải phóng dân tộc mà nặng nề về chống chọi giai cấp, về phong thái mạng ruộng đất.

+Không đề ra được kế hoạch liên minh dân tộc và ách thống trị rộng rãi trong cuộc chống chọi chống đế quốc cùng tay sai. Luận cương cứng đã từ chối vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tứ sản, lắc đầu mặt lành mạnh và tích cực của giai cấp tư sản dân tộc, cường điệu mặt xấu đi của họ; không thấy được khả năng phân hoá của ách thống trị địa công ty và lôi kéo một bộ phận địa công ty vừa và bé dại đi theo Đảng trong bí quyết mạng giải tỏa dân tộc.

-Nguyên nhân của hạn chế:

+do nhận thức giáo điều với máy móc về mối quan hệ giữa vấn đề kẻ thống trị và dân tộc, quá dìm mạnh vấn đề đấu tranh gc theo quyết định của các nhà gớm điển.

+do sự hiểu biết không đầy đủ về tình hình, điểm lưu ý của thôn hội, giai cấp và dân tộc ở Đông dương; chính sự việc dân tộc bao phủ lên hết thảy.

+do ảnh hưởng trực tiếp của định hướng " tả" của nước ngoài Cộng sản, quá tôn vinh vấn đề giai cấp, không coi trọng vụ việc dân tộc.

Thực tiễn giải pháp mạng nước ta sẽ từ từ điều chỉnh cùng khắc phục những hạn chế này nhằm đi đến chiến thắng lợi.

"LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG"

Tác giả: chính trị học

"LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG":

văn kiện chính trị, bởi vì Trần Phú - uỷ viên Ban Chấp hành tw lâm thời - dự thảo và đã được trình bày tại họp báo hội nghị trung ương (10.1930) họp sinh hoạt Hồng Kông (Trung Quốc). Luận cương có 3 phần: 1) Tình hình thế giới và giải pháp mạng Đông Dương. 2) Những đặc điểm về tình hình Đông Dương. 3) tính chất và trách nhiệm của cách mạng Đông Dương.

Trên cửa hàng phân tích tình hình thế giới và trong nước, luận cương khẳng định tính hóa học cuộc bí quyết mạng Đông Dương là bí quyết mạng tư sản dân quyền, tiến trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội bỏ lỡ giai đoạn phát triển tư bạn dạng chủ nghĩa; nhiệm vụ cách mạng là tiến công đổ đế quốc, địa công ty phong loài kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân; mục đích lãnh đạo biện pháp mạng nằm trong về thống trị công nhân cùng đội đón đầu là chính đảng vô sản gồm đường lối đúng, lấy chủ nghĩa Mac - Lênin có tác dụng kim chỉ nam, tất cả kỉ luật, trưởng thành qua tranh đấu; kẻ thống trị công nhân hợp thể với nông dân là cồn lực giải pháp mạng. Luận cương còn chỉ rõ cách thức cách mạng trong điều kiện thông thường và khi bao gồm tình thế giải pháp mạng, cũng như thái độ có tính nguyên tắc so với các đảng phái đối lập.

§ trả cảnh:

- tháng 4-1930, trằn Phú về nước hoạt động, được bổ sung vào Ban Chấp hành trung ương lâm thời, cùng Ban Thượng vụ sẵn sàng cho hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương.

Xem thêm: Nếu Không Hát Lên Nặng Lòng Da Diết Nếu Không Nói Ra Làm Sao Biết

- Phương hướng chiến lược của phương pháp mạng Đông Dương: thuở đầu là cuộc “cách mạng tư sản dân quyền”, tất cả “tính hóa học thổ địa và phản đế”. Sau thời điểm cách mạng tứ sản dân quyền thành công sẽ liên tiếp phát triển làm lơ thời kỳ tư phiên bản mà tranh đấu thẳng lên con phố xã hội công ty nghĩa.

- trọng trách cách mạng:Xoá quăng quật tàn tích phong kiến cùng đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, khiến cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ đó có quan hệ gắn bó với nhau. Trong những số đó “vấn đề thổ địa cách mạng là chiếc cốt của bí quyết mạng tư sản dân quyền”.- Lực lượng giải pháp mạng: Vô sản và nông dân là lực lượng chính, trong những số ấy vô sản lãnh đạo cách mạng. Vứt qua, khước từ vai trò của tư sản, tiểu tứ sản, địa chủ và phú nông.- mục đích của Đảng: “điều kiện chủ quản cho sự chiến thắng của cuộc phương pháp mạng sinh sống Đông Dương là cần phải có một Đảng cùng sản”. Đảng phải bao gồm kỷ công cụ tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng và được vũ trang bởi vì chủ nghĩa Mác-Lênin.- phương thức cách mạng: Võ trang bạo động, theo khuôn phép bên binh.- quan hệ tình dục quốc tế: bí quyết mạng việt nam là một bộ phận của cách mạng nhân loại vì thế ách thống trị vô sản Đông Dương buộc phải gắn bó với kẻ thống trị vô sản rứa giới, thứ 1 là vô sản Pháp. Tương tác với trào lưu cách mạng ở những nước ở trong địa, nửa trực thuộc địa.§ Ý nghĩa của Luận cưng cửng :

Luận cương đã vén ra được rất nhiều vấn đề căn phiên bản của biện pháp mạng vn mà chính cương vắn tắt với Sách lược vắn tắt đang nêu ra, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Luận cưng cửng không nêu ra được xích míc chủ yếu đuối của buôn bản hội việt nam là xích míc giữa dân tộc việt nam và đế quốc Pháp.- ko đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa lên sản phẩm đầu.- Chưa review đúng vai trò cách mạng của kẻ thống trị tiểu tứ sản, tư sản dân tộc bản địa mà cách điệu hoá những hạn chế của họ.Từ đó khước từ quan điểm chính xác trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và tinh giảm này trường thọ tới họp báo hội nghị Trung ương 8 (5-1941) mới được khắc phục và hạn chế hoàn toàn.Nguyên nhân của hạn chế:- Do những người lãnh đạo nhận thức sản phẩm móc, giáo điều về mối quan hệ giữa sự việc dân tộc và thống trị trong làng hội trực thuộc địa nửa phong con kiến Việt Nam.- Không rứa được đầy đủ điểm lưu ý tình hình làng hội và giai cấp ở Việt Nam. Chịu tác động trực tiếp bởi xu hướng “tả” trong quốc tế Cộng sản.