Các em đã được tìm hiểu tất cả các loại hợp chất vô cơ, củng như mối quan hệ của chúng. Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào tiết luyện tập.
Bạn đang xem: Luyện tập chương 1 các loại hợp chất vô cơ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Phân loại các hợp chất vô cơ

1.2.Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 13 Hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề Bài 13 chương 1 Hóa học 9


*

*

Hình 1:Phân loại các hợp chất vô cơ


*

Hình 2:Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Muối + Muối → 2Muối

Muối + Kim loại → Muối mới + Kim loại mới

Muối (t0) → Chất mới
Xem thêm: Bản Vẽ Thiết Kế Hộp Đựng Đồ Dùng Học Tập Đơn Giản, Giải Bài Tập Công Nghệ 11

Bài 1:

Để một mẫu natri hiđrôxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dd HCl vào chất rắn trắng thấy có chất khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng natri hiđrôxit với


Hãy chọn câu đúng. Giải thích và viết PTHH minh họa ?

Hướng dẫn:

Câu đúng là câu e.Cacbon đioxit trong không khí

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl→ 2NaCl + CO2 + H2O

Bài 2:

Bằng phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch : HCl ,MgSO4, MgCl2, NaOH chứa trong 4 lọ mất nhãn.

Hướng dẫn:Đánh dấu mỗi lọ và lấy ra một ít hóa chất để thử.Cho giấy quỳ tím lần lượt vào 4 lọDung dịch trong lọ nào làm cho giấy quỳ tím:

*

Dung dịch trong lọ nào làm không làm đổi màu giấy quỳ tím thì lọ đó chứa dung dịch MgSO4, MgCl2Nhỏ vài giọt BaCl2vào hai lọ chứa dung dịch muối. Dung dịch trong lọ nào có hiện tượng kết tủa trắng là MgSO4

BaCl2+ MgSO4→ MgCl2+ BaSO4

Còn lại MgCl2Bài 3:

Trộn một dd có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dd có hòa tan 20 g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc . Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi.a) Viết các PTHH xảy ra ?b)Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?c) Tính khối lương các chất tan có trong nước lọc?

Hướng dẫn:

a. CuCl2 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + 2NaCl (1)

0,2mol 0,4mol 0,2mol 0,4mol

Cu(OH)2→ CuO + H2O (2)

0,2mol 0,2mol

b.Ta có:

\(\begin{array}{l} {n_{CuC{l_2}}} = 0,2mol\\ {m_{NaOH}} = 20gam \Rightarrow {n_{NaCl}} = \frac{{20}}{{40}} = 0,5(mol) \end{array}\)