Bài 1: Bằng cách thức hóa học trình diễn cách phân biệt 5 lọ hóa chất bị mất nhãn mà lại chỉ dùng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt rước mỗi lọ 1 giọt dung dịch nhỏ dại vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- ví như dung dịch làm quỳ tím đưa thành màu xanh là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không thay đổi màu sắc là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: đem dung dịch ở đội 1 lần lượt cho vào từng ống nghiệm ở nhóm 2, dung dịch nào tạo ra kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất còn sót lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 chất còn sót lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: ngừng các phương trình bội phản ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: cho những chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy gửi hóa cùng viết những phương trình phản bội ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy chuyển hóa hoàn toàn có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Chất nào trong những thuốc thử sau đây hoàn toàn có thể dùng để rành mạch dung dịch natri sunfat với dung dịch natri cacbonat?

a) dung dịch bải clorua.

b) dung dịch axit clohiđric.

c) hỗn hợp chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) hỗn hợp bari clorua: cùng tạo thành kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

b) hỗn hợp axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện bong bóng khí còn Na2SO4 không phản nghịch ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) dung dịch chì nitrat: cùng sinh sản kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch tệ bạc nitrat: hiện nay tưỡng không rõ rệt vì Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít chảy và bao gồm màu giống như nhau.

e) dung dịch natri hiđroxit: cả nhì đều không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK hóa học 9)

a) cho các dung dịch dưới đây lần lượt làm phản ứng với nhau từng đôi một, hãy để lại ấn tượng (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết những phương trình chất hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Ta có bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình phản nghịch ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK hóa học 9 )

Viết phương trình hóa học đến những thay đổi hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK chất hóa học 9)

Có phần đa chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

Xem thêm: Soạn Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Hết Thế Kỉ Xix

a) phụ thuộc vào mối dục tình giữa những chất, hãy sắp tới xếp các chất trên thành một dãy đổi khác hóa học.