tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mộthinh vuông tất cả chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài 18 centimet chiều rộng1 dm tinh cạnh hình vuông vắn đó


*

một hình vuông có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật gồm chiều dài là 18 centimet chiều rộng là một dm .hỏi cạnh hình vuông là bao nhiêu trả lời hộ mk nhé


*

Đổi : 1dm = 10cm

Chu vi hình chữ nhật cũng đó là chu vi hình vuông vắn là :

( 18 + 10 ) x 2 = 56 ( centimet )

Cạnh của hình vuông vắn đó là :

56 : 4 = 14 ( cm )

Đáp số : 14cm


đổi:1dm=1ocm

chu vi hình chữ nhật cx đó là chu vi của hình vuông:

( 18+10) x 2=56 cm

Cạnh hình vuông là:

56:4=14 cm

đ/s:...

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

HT


hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 1 dm . Tính chiều dài của hình chữ nhật kia biết chiều rộng là 8 cm


Đổi 1 dm = 10 cm bởi vì chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình chữ nhật là : 10 x 4 = 40 ( centimet ) Nửa chu vi hình chữ nhật là : 40 : 2 = 20 ( centimet ) Chiều lâu năm hình chữ nhật chính là : đôi mươi - 8 = 12 ( cm ) Đáp số : 12 cm


chu vi hình vuông là : 10 centimet x 4 = 40cm

vì chu vi hình vuông vắn = chu vi hình chữ nhật

=> chiều nhiều năm hình chữ nhật là

40 : 2 - 8 = 12cm

vậy chiều dài là 12cm


Đổi 1 dm= 10 cm

Chu vi của hình vuông vắn hay chu vi hình chữ nhật là:

10*4=40( cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

(40:2)-8=12( cm)

Đáp số: 12cm. Học tốt nha


một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật gồm chiều dài là 18 cm chiều rộng là 1 trong dm .hỏi cạnh hình vuông là bao nhiêu?

trả lời hộ mk nhé


đổi 1 dm=10cm .chu vi hình chữ nhật là

( 10+18) x2=56(cm)

cạnh hình vuông vắn là

56:4=14 (cm)

đáp số :14 cm


Đổi:1 dm = 10 cm

Tính chu vi hình chữ nhật:(18+10) nhân 2=56 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình vuông vắn mà cách làm tính chu vi hình vuông bằng 1 cạnh nhân 4.Từ đó ta tính được cạnh hình vuông: 56:4=14 (cm)


một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi hình vuông .chiều rộng bằng 18 cm .chiều dài gấp đôi chiều rộng .Tìm cạnh hình vuông


chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là:

18x2=36(cm)

chu vi hình chữ nhật là:

(18+36)x2=108(cm)

độ dài cạnh hình vuông là:

108:4=27(cm)

ĐS:27cm


một hình vuông có cạnh nhiều năm 72 cm. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông, chiều rộng 45m. Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông vắn là:

(72 imes4=288left(cm ight))

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:(288:2-45=99left(cm ight))

Đáp số: 99 cm


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 25 centimet và chiều rộng lớn 23 cm. Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông đó là:

A.12 cm

B. 12 dm

C. 24 cm

D. 24 dm


Đáp án C

Chu vi của hình vuông là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông đó là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số:24 (cm).


Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 25 centimet và chiều rộng 23 cm. Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông vắn là:

A.12 cm

B. 12 dm

C. 24 cm

D.

Xem thêm: Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam Đạt Điểm Cao, Giới Thiệu Về Chiếc Nón Lá Việt Nam

24 dm


Đáp án C

Chu vi của hình vuông là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông vắn đó là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 (cm)


,,,, Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi một hình chữ nhật biết hình chữ nhật đó tất cả chiều dài bởi 10 cm chiều rộng bằng 8 centimet Tính độ lâu năm cạnh hình vuông b diện tích hình vuông


a) Chu vi hình chữ nhật là: 2(8+10) = 36 (cm)

Vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật phải cạnh của hình vuông bằng : 36:4=9(cm)

b) diện tích hình vuông là: 9.9=81 (left(cm^2 ight))


Chu vi hình chữ nhật là:

10 x 2 + 8 x 2 = 36 (cm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông vắn là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số:...


Chu vi hình chữ nhật là :

( 10 + 8 ) x 2 = 36 ( cm )

Vì một hình vuông có chu vi bằng chu vi của một hình chữ nhật buộc phải chu vi hình vuông sẽ là 36 cm

a, Độ dài hình vuông là :

36 : 4 = 9 ( centimet )

b, Diện tích hình vuông là :

9 x 9 = 81 ( cm(^2))

Đápsố : a, 9 cm

b, 81 cm(^2)


một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi hình vuông vắn có cạnh 246 dm .chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó bằng 1/6chu vi hình chữ nhật đó.tính chiều nhiều năm hình chữ nhật