Một nguồn điện 9V, điện trở trong một Ω được nối cùng với mạch ngoài gồm hai điện trở giống như nhau mắc tiếp nối thì cường độ mẫu điện qua mối cung cấp là 1(A). Nếu như 2 năng lượng điện trở làm việc mạch bên cạnh mắc song song thì cường độ loại điện qua mối cung cấp là

A. 2,5 (A).

Bạn đang xem: Một nguồn điện 9v điện trở trong 1 ôm

B. 1/3 (A).

C. 9/4 (A).

D. 3 (A).

Các thắc mắc tương tự

Một nguồn điện 9 V, năng lượng điện trở trong một Ω được nối cùng với mạch ngoài gồm hai năng lượng điện trở giống nhau mắc tiếp nối thì cường độ loại điện qua nguồn là một A. Ví như 2 năng lượng điện trở ở mạch không tính mắc song song thì cường độ chiếc điện qua nguồn là

A. 3 A.

B. 1/3 A.

C. 9/4 A.

D.2,5 A.

Một nguồn tích điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối cùng với mạch ngoài gồm hai điện trở kiểu như nhau mắc tiếp liền thì cường độ dòng điện qua nguồn là một trong những A. Giả dụ 2 năng lượng điện trở sống mạch quanh đó mắc tuy nhiên song thì cường độ mẫu điện qua mối cung cấp là

A. 3 A

B. 1/3 A

C. 9/4 A

D. 2,5 A

Một điện áp nguồn 9 V, năng lượng điện trở trong một Ω được nối cùng với mạch ngoài tất cả hai năng lượng điện trở như là nhau mắc tiếp liền thì cường độ cái điện qua nguồn là 1 trong những A. Nếu như 2 điện trở ngơi nghỉ mạch ko kể mắc tuy vậy song thì cường độ chiếc điện qua mối cung cấp là

A. 3 A.

B. 1/3 A.

C. 9/4 A.

D. 2,5 A.


hai nguồn như thể nhau có suất điện cồn và điện trở trong lượt lượt là E với r được ghép thành bộ. Mạch kế bên được mắc với điện trở R = 3 Ω . Nếu hai nguồn mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua R là 1,5 A, nếu mắc nối liền thì cường độ cái điện chạy qua R là 2 A. Quý giá của E với r theo thứ tự là

A. 5,4 V cùng 1 , 2 Ω

B. 3,6 V với 1 , 8 Ω

C. 4,8 V với 1 , 5 Ω

D. 6,4 V với 2 Ω

Một nguồn điện suất điện hễ E, gồm điện trở vào r được mắc tiếp liền với mạch ngoài tất cả điện trở R = r, cường độ loại điện trong mạch là I m = 2 A . Nếu cầm nguồn đó bởi 3 nguồn tương đồng như vậy mắc tuy vậy song, tính cường độ chiếc điện vào mạch.

A. 3A

B. 4A

C. 1,5A

D. 6A

nhị nguồn tất cả cùng suất điện động E cùng điện trở trong r được mắc thành cỗ nguồn với được mắc với năng lượng điện trở R = 11 Ω thành một mạch kín. Ví như hai nguồn mắc nối tiếp thì chiếc điện qua R bao gồm cường độ = 0,4 A; giả dụ hai mối cung cấp mắc song song thì loại điện qua R gồm cường độ I 2 = 0,25 A. Suất điện rượu cồn và điện trở trong của mỗi nguồn bằng

A. E = 2 V; r = 0,5 Ω

B. E = 2 V; r = 1 Ω

C. E = 3 V; r = 0,5 Ω

D. E = 3 V; r = 2 Ω

nguồn điện với suất điện rượu cồn ξ , điện trở r mắc tiếp liền với điện trở không tính R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu gắng nguồn điện đó bằng 3 mối cung cấp điện như nhau nó mắc tuy nhiên song thì cường độ cái điện vào mạch là:

A. 4 A.

B. 1,5 A

C. 2 A.


D. 3 A

Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và năng lượng điện trở trong tương đương nhau thành mạch kín. Ví như hai pin ghép tiếp liền thì cường độ dòng điện qua R là I 1 = 0,75A. Trường hợp hai sạc ghép tuy vậy song thì cường độ loại điện qua R là I 2 = 0,6 A. Suất điện cồn và năng lượng điện trở vào của mỗi pin bằng:

A. 1 , 5 V ; 1 Ω .

B. 3 V ; 2 Ω .

C. 1 V ; 1 , 5 Ω .

D. 2 V ; 1 Ω .

Hai điện trở giống nhau được mắc tuy vậy song vào một trong những nguồn điện U = const thì cường độ mẫu điện qua mạch bằng I a . Nếu các điện trở này được mắc thông liền thì cường độ dòng điện qua mạch là I b . Kết luận nào dưới đây đúng ?

A. I a = I b .

B. I a = 2 I b .

C. I a = 4 I b .

D.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2019, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Và Cách Viết

I a = 16 I b .


Đáp án D


*

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 234


Một nguồn điện 9V – 1Ω được nối cùng với mạch ngoài tất cả hai năng lượng điện trở tương tự nhau mắc thông suốt thì cường độ chiếc điện qua mối cung cấp là 1A. Trường hợp hai điện trở làm việc mạch xung quanh mắc tuy vậy song thì cường độ mẫu điện qua mối cung cấp là

A 1/3A

B 2,5A

C 3A

D 9/4A

Hướng dẫn

chọn đáp án: C

Phương pháp giải:

Với đoạn mạch tất cả 2 năng lượng điện trở nối tiếp:

+ R = R$_1$ + R$_2$

+ I = I$_1$ = I$_2$

+ U = U$_1$ + U$_2$

Với đoạn mạch bao gồm hai điện trở tuy nhiên song:

+ (R=fracR_1R_2R_1+R_2)

+ I = I$_1$ + I$_2$

+ U = U$_1$ = U$_2$

Định hiện tượng Ôm đến toàn mạch: (I=fracEr+R)

Hướng dẫn

Khi hai năng lượng điện trở tương tự nhau mắc thông suốt thì R = 2R$_0$

Cường độ chiếc điện qua nguồn bằng cường độ dòng điện mạch chính:

(I=fracEr+2R_0=frac91+2R_0=1ARightarrow R_0=4Omega )

Mắc hai năng lượng điện trở tuy nhiên song thì R’ = R$_0$/2 = 2Ω

Cường độ mẫu điện qua nguồn là

(I’=fracEr+R’=frac91+2=3A)

Chọn C


Một nguồn điện áp 9V - 1Ω được nối cùng với mạch ngoài gồm hai điện trở như thể nhau mắc thông liền thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Giả dụ hai điện trở sống mạch ngoài mắc tuy vậy song thì cường độ chiếc điện qua nguồn là