Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là 

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

Bạn đang xem: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 06

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


*

Hạt điện tích nằm lơ lửng => lực điện cân bằng với trọng lực.

*


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là 

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/ s 2 ). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là:

A. U = 255,0 (V).


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là

A. U = 255,0 (V)

B. U = 127,5 (V)

C. U = 63,75 (V)

D. U = 734,4 (V)


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06. 10 - 15 (kg), mang điện tích 4,8. 10 - 18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2(cm). Lấy g = 10 m / s 2 . Tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó?


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 k g nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4 , 8 . 10 - 18 C . Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó là ( lấy g = 10 m / s 2 ) 

A. 172,5 V

B. 127,5 V

C. 145 V 

D. 165 V


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4 , 8 . 10 - 18 C. Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó là ( lấy g = 10 m / s 2 )

A. 172,5 V

B. 127,5 V

C. 145 V

D. 165 V


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng q= 4 , 8 . 10 - 18 C. Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10 m/ s 2

A. 127,5 V

B. -127,5 V

C. 12750 V

D. -12750 V


Một hạt bụi khối lượng 3 , 6 . 10 - 15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của nó bằng 4 , 8 . 10 - 18  C . Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hỏi hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó ? Lấy g = 10 m / s 2

A. U = 125 V

B. U = 150 V

C.

Xem thêm: Question: Prove That Re Tan Z = Sin X Cos X / Cos^2 X + Sinh^2 Y Mptotes X

U = 75 V

D. U = 100 V


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang, nhiễm điện trái dấu, cách nhau 2cm. Lấy g=10m/s2. Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại bằng