Bài 1 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 10 SGK Hóa 11): Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nấc và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối hạt axit? Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Muối là chất khi tan trong nước phân li ra


Lời giải:

– Axit: là số đông chất phân li nội địa ra ion H+

Bạn sẽ xem: hóa học lớp 11 bài bác 2- Axit, bazơ với muối


Ví dụ:

HCl → H+ + Cl–

H2S ⇌ 2H+ + S2-

 

– Axit một nấc: là số đông axit chỉ phân li một mức ra ion H+ thí dụ như HCl, HBr…

HCl → H+ + Cl–

– Axit những nấc là gần như axit phân li những lần ra H+

Ví dụ:

H2S là axit hai nấc

H2S ⇔ H+ + HS–

HS– ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit bố nấc

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

– Bazơ là đầy đủ chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH–

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

– Hiđroxit lưỡng tính: là hồ hết chất khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ phân li phong cách bazơ: Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH–

+ phân li mẫu mã axit: HAlO2 ⇌ AlO2– + H+

(Khi đó: Al(OH)3 viết bên dưới dạng axit HAlO2.H2O)

– Muối trung hoà: là phần nhiều muối mà phân tử không còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3–

– Muối axit: là muối nhưng trong phân tử vẫn còn đó hiđro có chức năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO4…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

Gốc axit HSO4– lại phân li ra H+

HSO4– ⇌ H+ + SO42-

Bài 2 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 10 SGK Hóa 11): Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a. Những axit yếu hèn H2S; H2CO3

b. Bazơ mạnh: LiOH

c. Những muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d. Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Lời giải:

a. Các axit yếu ớt H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3–

HCO3– ⇆ H+ + CO32-

b. Bazơ khỏe mạnh LiOH

LiOH → Li+ + OH–

c. Các muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO–

NaHS → Na+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

d. Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH–

Hoặc H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

4. Đáp án D

Do CH3COOH là hóa học điện li yếu cần trong nước chỉ phân li một phần

CH3COOH ⇆ H+ + CH3COO–

Vì vậy 3COOH > ⇒ bài bác 3 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 10 SGK Hóa 11):Theo thuyết A-re-ni-ut, tóm lại nào tiếp sau đây đúng?

A. Một hợp hóa học trong yếu tố phân tử có hiđro là 1 axit.

B. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một vừa lòng chất có khả năngphân li ra cation H+ trong nước là axit.

Xem thêm: " Dark Humor Là Gì Mới Nhất 2022, Black Humor

D. Một bazơ không độc nhất vô nhị thiết phải gồm nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Lời giải:

Đáp án : C

A. Không đúng vì: axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra H+( quan niệm theo thuyết A-re-ni-ut). Nhiều chất trong phân tử tất cả Hidro nhưng đề xuất axit như: H2O, NH3…

B. Sai vì: những hidroxit lưỡng tính trong nguyên tố phân tử cũng có thể có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3…

D. Không đúng vì: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–, yêu cầu trong phân tử bazơ luôn có team OH (định nghĩa theo thuyết A-re-ni-ut)

Bài 4 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 10 SGK Hóa 11): Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10M

B. 3COO– >

C. >

D. 3COOH là hóa học điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO–

Vì vậy 3COO–>= 0,1M

Bài 5 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 10 SGK Hóa 11): Đối với hỗn hợp axit dũng mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước, thì review nào về mật độ mol ion sau đó là đúng?