1 Chu vi hình tròn1.2 tình dục với Pi1.4 Tìm mặt đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hay độ dài đường tròn là đường biên số lượng giới hạn của hình tròn. Bí quyết của chu vi hình tròn trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.


Công thức

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta có OA, OB lần lượt là 2 lần bán kính của hình trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N. Trong những số ấy OA=OB= 9(cm)