(THPTQG – 2017 – 105) đến ( F(x)=-frac13x^3 ) là 1 nguyên hàm của hàm số ( fracf(x)x ). Tìm kiếm nguyên hàm của hàm số ( f"(x)ln x ).

A. ( intf"(x)ln xdx=fracln xx^3+frac15x^5+C )

B. ( intf"(x)ln xdx=fracln xx^3-frac15x^5+C )

C. ( intf"(x)ln xdx=-fracln xx^3+frac13x^3+C )

D. ( intf"(x)ln xdx=fracln xx^3+frac13x^3+C )
Bạn đang xem: Nguyên hàm của 3 mũ x

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có: ( F"(x)=fracf(x)xRightarrow f(x)=x.F"(x)=x.left( -frac13x^-3 ight)=frac1x^3=x^-3 )

 ( Rightarrow f"(x)=-3x^-4Rightarrow f"(x)ln x=-3x^-4ln x )

Vậy ( intf"(x)ln xdx=int-3x^-4ln xdx=-3intx^-4ln xdx )


Đặt ( left{ eginalign & u=ln x \ và dv=x^-4dx \ endalign ight. ) ( Rightarrow left{ eginalign và du=frac1xdx \ và v=fracx^-3-3 \ endalign ight. )

Nên (intf"(x)ln xdx=-left( fracln x-3x^3+intfracx^-43dx ight)=fracln xx^3-intx^-4dx=fracln xx^3+frac13x^3+C)


Gọi g(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=ln(x−1). Cho biết g(2)=1 cùng g(3)=alnb trong những số ấy a, b là các số nguyên dương phân biệt. Hãy tính cực hiếm của T=3a^2−b^2
Giả sử F(x) là 1 trong nguyên hàm của f(x)=ln(x+3)/x^2 làm thế nào để cho F(−2)+F(1)=0. Quý hiếm của F(−1)+F(2) bằng
Cho f(x) tiếp tục trên ( mathbbR ) và thỏa mãn nhu cầu ( f(2)=16 ), (intlimits_0^1f(2x)dx=2). Tích phân ( intlimits_0^2xf"(x)dx ) bằng
Cho hàm số f(x) tất cả đạo hàm và xác minh trên ( mathbbR ). Biết ( f(1)=2 ) với ( intlimits_0^1x^2f"(x)dx=intlimits_1^4frac1+3sqrtx2sqrtxfleft( 2-sqrtx ight)dx=4 ). Giá trị của ( intlimits_0^1f(x)dx ) bằng
Cho f(x) là hàm số tiếp tục trên ( mathbbR ) thỏa ( f(1)=1 ) và ( intlimits_0^1f(t)dt=frac13 ). Tính ( I=intlimits_0^fracpi 2sin 2x.f"(sin x)dx )
Hàm số f(x) bao gồm đạo hàm trung học phổ thông trên ( mathbbR ) thỏa mãn: ( f^2(1-x)=(x^2+3).f(x+1),forall xin mathbbR ). Biết ( f(x) e 0,forall xin mathbbR ). Tính ( I=intlimits_0^2(2x-1)f”(x)dx )
Cho hàm số f(x) gồm đạo hàm liên tiếp trên ( left< 1;2 ight> ) vừa lòng ( intlimits_1^2(x-1)^2f(x)dx=-frac13 ), ( f(2)=0 ) cùng ( intlimits_1^2left< f"(x) ight>^2dx=7 ). Tính tích phân ( I=intlimits_1^2f(x)dx )
Cho hàm số ( y=f(x) ) liên tục, có đạo hàm trên ( mathbbR ) vừa lòng điều kiện ( f(x)+xleft( f"(x)-2sin x ight)=x^2cos x, ext forall xin mathbbR ) cùng ( fleft( fracpi 2 ight)=fracpi 2 ). Tính ( intlimits_0^fracpi 2xf”(x)dx )
Cho hàm số f(x) thường xuyên trên ( mathbbR ) và thỏa mãn ( f(x)+2xf(x^2)=2x^7+3x^3-x-1 ). Với ( xin mathbbR ). Tính tích phân ( intlimits_0^1xf"(x)dx )
Cho hàm số f(x) liên tục trên ( left< frac25;1 ight> ) với thỏa mãn ( 2f(x)+5fleft( frac25x ight)=3x, ext forall xin left< frac25;1 ight> ). Lúc đó ( I=intlimits_frac215^frac13ln 3x.f"(3x)dx ) bằng
Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tiếp trên ( left< 0;2 ight> ) cùng thỏa ( f(1)=0 ), ( left( f"(x) ight)^2+4f(x)=8x^2-32x+28 ) cùng với ( forall xin left< 0;2 ight> ). Quý giá của ( intlimits_0^1f(x)dx ) bằng


Xem thêm: Top 50 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2 Học Kỳ 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Sách Mới

*