Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trong một phân nhóm, khi đi từ trên xuống dưới tính phi kim giảm dần. Vì Flo là nguyên tố đứng đầu nhóm halogen nên tính phi kim của Flo là mạnh nhất.

Bạn đang xem: Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là


*

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. flo (F). B. brom (Br)

C. photpho (P). D. iot (I).


Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy : Nguyên tố nào trong chu kì 3 có tính kim loại mạnh nhất ? Tính phi kim mạnh nhất ?


Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?


Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. O (oxi).

B. F (flo).

C. Cl (clo).

D. Na (natri). 


Cho các phát biểu sau:

(I) F là phi kim mạnh nhất

(II) Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất

(III) He là nguyên tử có bán kính nhỏ nhất

(IV) Be là kim loại yếu nhất trong nhóm IIA

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình ? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim điển hình ?

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?


Lớp 10 Hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và...
1
0
Gửi Hủy

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

b) Các kim loại được phâ bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) Các phi kim được phân bố ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) Nhóm IA gồm những kim loại mạnh nhất. Nhóm VIIA gồm những phi kim mạnh nhất.

e) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.


Đúng 0

Bình luận (0)

heo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. Phi kim mạnh nhất là iot.

B. Kim loại mạnh nhất là liti.

C. Phi kim mạnh nhất là flo.

D. Kim loại yêu nhất là xesi.

Xem thêm: Viết Bài Văn Số 1 Lớp 8 Đề 1: Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 1 3 Mẫu)

Chọn đáp án đúng


Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

C đúng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot

B. kim loại mạnh nhất là liti

C. phi kim mạnh nhất là flo

D. kim loại yếu nhất là xesi

 chọn đáp án đúng và giải thích?


Lớp 10 Hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và...
2
0
Gửi Hủy

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot

B. kim loại mạnh nhất là liti

C. phi kim mạnh nhất là flo

D. kim loại yếu nhất là xesi


Đúng 4

Bình luận (0)

c

 


Đúng 1
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com