*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách ra từ không gian là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 40,08 đvC. Nhị đồng vị này có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị gồm số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, khối lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B và 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu láo hợp tất cả hai đồng vị tất cả số khối vừa phải 31,1 và có tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 với tổng số phân tử không sở hữu điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị có số khối lớn hơn là
Xem thêm: Stream Em Nguyện Làm Người Bình Thường Bên Cạnh Anh Remix )

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% và X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, nhân tố Clo gồm 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có xác suất số lượng tương ứng là 75% và 25%. Nguyên tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong số ấy 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo nên hợp chất CuCl2 trong số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là