*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc tách ra từ không gian là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, cân nặng riêng của nước là 1 trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một hỗn hợp có hai đồng vị tất cả số khối mức độ vừa phải 31,1 và bao gồm tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt trong hai đồng vị là 93 với tổng số phân tử không với điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt có điện. Số nơtron của đồng vị gồm số khối to hơn là
Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản (Trang 45), Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Ngắn Gọn

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% cùng X3 chiếm phần 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, nguyên tố Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có xác suất số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Nhân tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong những số đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo được hợp chất CuCl2 trong các số đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là