Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.21 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Nhà lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất

Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địaphương ; thực hiện chính sách \"ngụ binh ư nông\".Nhà Lý đã tiến hành củng cố quốc gia thống nhất bằng cách :- Ban hành bộ luật Hình thư (năm 1042).- Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ưnông".- Đối nội : gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi,...- Đối ngoại : giữ quan hệ bình thường với nhà Tống, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới qua lại buônbán với nhau. Dẹp tan các cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục...


*
Giấy phép nhượng quyền kinh doanh làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó??? 3 631 0
*
Nhà nước ta đã làm gì để trống suy thoái kinh tế hiện nay Hãy cho biết những thành tựu cũng như những hạn chế và hướng giải quyết 6 1 12
*
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất trong những năm tới 86 435 6
*
Phương pháp làm ô chữ đố vui hoặc để củng cố bài học... 22 653 4
*
TNXH 2 Bài: Làm gì để xương & cơ phát triển 16 955 6
*
Tài liệu Giấy phép nhượng quyền kinh doanh làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó??? pdf 3 521 0
*
Tài liệu Dương Quý Phi đã làm gì để triệt mùi hôi tự nhiên? pptx 7 410 0
*
cho biết quan điểm chủ nghĩa mác – lênin về vấn đề dân tộc đảng và nhà nước ta đã làm gì để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc 6 2 26


Xem thêm: Gdcd 7 Bài 17 Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bài 17: Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

*
hãy cho biết quan điểm của cn mác – lênin về vấn đề dân tộc đảng và nhà nước ta đã làm gì để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc 7 3 39