Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Hằng đẳng thức

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính 2 (với a, b là các số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?

Xem lời giải


Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới

Xem lời giải


Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:

Xem lời giải


Bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức

Xem lời giải


Bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Xem thêm:
Quy Luật Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật, Các (Sơ Đồ, Lời Dẫn)

Xem lời giải


Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

Xem lời giải


Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng

Xem lời giải


Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải


Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.