Giải bài bác 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các thắc mắc trong bài bác học. Bí quyết làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết các kiến thức cơ bạn dạng về căn bậc hai bằng sơ đồ tư duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết trái nào tiếp sau đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn gàng biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được công dụng là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. $sqrt100 + x$ bao gồm nghĩa với đa số x ; B. $sqrtx^2 + 25$ gồm nghĩa với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ có nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ tất cả nghĩa với mọi x.

Bạn đang xem: Ôn tập chương


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ cùng với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức p b) Tính cực hiếm của phường với x = $frac49$.

c) Tìm giá trị của x để $left | p. ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho nhì biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ với B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 với a > 0.

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính cực hiếm của a nhằm A - B = 2 ;

d) Tìm quý giá của a để biểu thức A - B đạt giá chỉ trị nhỏ nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn gàng P

b) Tính quý giá của p tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Mở Hà Nội Năm 2022, Trường Đại Học Mở Hà Nội

c) hội chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) tìm kiếm x để phường => Xem trả lời giải
=> Xem gợi ý giải
=> Xem trả lời giải