Đề cương cứng ôn tập Hóa 11 giữa học kì 1 Đề cương ôn tập thân học kì 1 chất hóa học 11 Đề cương cứng giữa HK1 hóa học lớp 11 Đề cương cứng ôn thi Hóa 11 trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến chất điện li mạnh khỏe Phương trình năng lượng điện li


Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 giữa học kì 1

*
pdf

Đề thi demo THPT non sông môn chất hóa học lần hai năm 2018 - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu - Mã đề 001


*
pdf

Đề thi thử THPT nước nhà môn hóa học năm 2018 lần 2 - trung học phổ thông Đoàn Thượng, hải dương - Mã đề 357


*
pdf

Đề thi demo THPT nước nhà môn hóa học năm 2018 - Trường quốc tế Á Châu, tp.hồ chí minh - Mã đề 016


*
pdf

Đề KS ôn thi THPT đất nước môn chất hóa học lớp 11 năm 2018-2019 lần 1 - thpt Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 202
Xem thêm: Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Thptqg 2019 Môn Toán Có Đáp Án

Nội dung

TRƯỜNG THPTLƯƠNG NGỌC QUYẾNÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021Môn: HOÁ HỌC- LỚP 11A. PHẦN TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LICâu 1: hỗn hợp nào sau đây có công dụng dẫn điện ?A. Dung dịch đường.C. Hỗn hợp rượu.B. Dung dịch muối ăn.D. Dung dịch benzen vào ancol.Câu 2: chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hài hòa trong nước ?A. MgCl2.B. HClO3.C. Ba(OH)2.D. C6H12O6 (glucozơ).Câu 3: Dãy hóa học nào sau đây chỉ có những hóa học điện li bạo gan ?A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2.Câu 4: cho những chất : H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Những chất điện li yếu là :A. H2O, HCOOH, CuSO4.B. HCOOH, CuSO4.C. H2O, HCOOH.D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4.Câu 5: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết không nên ?A. HCl  H+ + ClB. CH3COOHCH3COO- + H+C. H3PO4  3H+ + 3PO43D. Na3PO4  3Na+ + PO43Câu 6: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đấy là đúng ?A. Một hợp chất trong yếu tắc phân tử bao gồm hiđro là axit.B. Một hợp hóa học trong yếu tắc phân tử gồm nhóm OH là bazơ.C. Một đúng theo chất có chức năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.D. Một bazơ không độc nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.Câu 7: dãy gồm các axit 2 nấc là :A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.Câu 8: Muối như thế nào sau đó là muối axit ?A. NH4NO3.B. Na2HPO3.C. Ca(HCO3)2. D. CH3COOK.Câu 9: bội nghịch ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khiA. Những chất phản nghịch ứng buộc phải là đa số chất dễ dàng tan.B. Những chất bội nghịch ứng đề nghị là đa số chất điện li mạnh.C. Một trong những ion vào dung dịch kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.D. Phản bội ứng không hẳn là thuận nghịch.Câu 10: Phương trình ion rút gọn gàng của phản bội ứng mang lại biếtA. đông đảo ion nào tồn trên trong dung dịch.B. Nồng độ đông đảo ion làm sao trong dung dịch phệ nhất.C. Thực chất của phản nghịch ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li.D. Không tồn trên phân tử trong dung dịch những chất năng lượng điện li.Câu 11: các ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.+2+C. Ag , Mg , NO3 , Br .D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.Câu 12: Cặp chất nào tiếp sau đây không thể xảy ra phản ứng trong dung dịch:A. HNO3 cùng K2CO3B. KCl và NaNO3C. HCl với Na2SD. FeCl3 cùng NaOHCâu 13: cho những phản ứng chất hóa học sau :(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Dãy gồm những phản ứng gồm cùng một phương trình ion thu gọn gàng là :A. (1), (3), (5), (6).B. (3), (4), (5), (6).C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (3), (6).Câu 14: Phương trình ion : Ca2+ + CO32-  CaCO3 là của phản bội ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây ?1) CaCl2 + Na2CO32) Ca(OH)2 + CO23) Ca(HCO3)2 + NaOH4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3A. 1 cùng 2.B. 2 với 3.C. 1 và 4.D. 2 với 4.Câu 15: nồng độ mol của anion trong hỗn hợp Ba(NO3)2 0,10M là :A. 0,10M.B. 0,20M.C. 0,30M.D. 0,40M.Câu 16: hỗn hợp NaOH 10-3M có pH bằng?A. 12B. 13C. 3D. 111 Câu 17: dung dịch HNO3 10-2M tất cả pH bằng?A. 2B. 13C. 3D. 11Câu 18: đến 200 ml hỗn hợp X đựng axit HCl 1M cùng NaCl 1M. Số mol của những ion Na+, Cl-, H+ trong dungdịch X theo thứ tự là : A. 0,2 ; 0,2 ; 0,2.B. 0,1 ; 0,2 ; 0,1.C. 0,2 ; 0,4 ; 0,2.D. 0,1 ; 0,4 ; 0,1.Câu 19: pha trộn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dungdịch Y bao gồm pH là :A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.Câu 20: Trộn 250 ml hỗn hợp chứa hỗn hợp HCl 0,08M với H2SO4 0,01 M cùng với 250 ml hỗn hợp NaOH aMthu được 500 ml dung dịch tất cả pH = 12. Quý giá a là :A. 0,13M.B. 0,12M.C. 0,14M.D. 0.10M.Câu 21: Trộn 100 ml dung dịch tất cả Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch bao gồm H2SO4 0,0375Mvà HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Quý hiếm pH của dung dịch X là :A.7.B. 2.C. 1.D. 6.Câu 22: Một dung dịch gồm chứa các ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), cùng SO42- (x mol). Giátrị của x là :A. 0,05.B. 0,075.C. 0,1.D. 0,15.2+3+2Câu 23: hỗn hợp A chứa các ion: sắt (0,1 mol), Al (0,2 mol), Cl (x mol), SO4 (y mol). Cô cạn dung dịch Athu được 46,9 gam muối bột rắn. Quý giá của x và y lần lượt là :A. 0,1 cùng 0,35. B. 0,3 cùng 0,2.C. 0,2 và 0,3.D. 0,4 với 0,2.2++–Câu 24: Một dung dịch cất 0,02 mol Cu , 0,03 mol K , x mol Cl và y mol SO42–. Tổng trọng lượng các muốitan có trong hỗn hợp là 5,435 gam. Quý giá của x và y lần lượt là :A. 0,01 với 0,03.B. 0,02 với 0,05.C. 0,05 cùng 0,01.D. 0,03 và 0,02.2+2+Câu 25: dung dịch E chứa các ion Mg , SO4 , NH4 , Cl . Phân tách dung dịch E ra 2 phần bởi nhau: cho phần I tácdụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa với 0,672 lít khí (đktc). Phần II chức năng với dungdịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các hóa học tan trong dung dịch E bằngA. 6,11gam.B. 3,055 gam.C. 5,35 gam.D. 9,165 gam.3+2+Câu 26: hỗn hợp X chứa các ion: sắt , SO4 , NH4 , Cl . Chia dung dịch X thành nhị phần đều nhau : Phầnmột tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, nấu nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) cùng 1,07 gam kết tủa ; Phầnhai tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các muối bột khan thu đượckhi cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) :A. 3,73 gam.B. 7,04 gam.C. 7,46 gam.D. 3,52 gam.Câu 27 (TN – trung học phổ thông 2020): chất nào sau đây công dụng với hỗn hợp NaHCO3 sinh ra khí CO2?A. HCl.B. Na2SO4.C. K2SO4.D. KNO3.Câu 28 (TN – thpt 2020):Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?A. CH3COOH.B. NaOH.C. H2SO4.D. NaCl.Câu 29 (TN – thpt 2020): hóa học nào sau đây công dụng với dung dịch HCl hình thành khí H2?A. BaO.B. Mg.C. Ca(OH)2.D. Mg(OH)2.Câu 30 (TN – trung học phổ thông 2020): Nung rét m gam hỗn hợp X tất cả Mg, Al cùng Cu trong O2 dư nhận được 16,2 gamhỗn vừa lòng Y gồm các oxit. Tổng hợp hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch có HCl 1M cùng H2SO4 0,5M, thu đượcdung dịch cất 43,2 gam các thành phần hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m làA. 9,8.B. 9,4.C. 13,0.D. 10,3.Câu 31 (TN – thpt 2020): dung dịch nào dưới đây có pH > 7?A. HCl.B. NaCl.C. Ca(OH)2.D. H2SO4.Câu 32: đến m gam hỗn hợp Fe, Zn, Mg tính năng với O2 ở nhiệt độ cao, sau một thời gian thu được 14,25 gamhỗn hợp rắn X. Lượng hóa học rắn X bội phản ứng toàn vẹn với 300 ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được 0,84 lít khí bay ra.Giá trị của m làA. 8,85.B. 11,85.C. 10,05.D. 11,25.(Thi test TNTHPT lần 1 – Sở GD và ĐT Thái Nguyên năm 2020)Câu 33: Trong hỗn hợp H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion ?A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 34 (THPTQG-2019): Cặp hóa học nào dưới đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch?A. NaOH với Na2CO3.B. Cu(NO3)2 cùng H2SO4. C. CuSO4 với NaOH. D. FeCl3 và NaNO3.Câu 35: pha trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M với mọi thể tích bằng nhau thu đượcdung dịch A. đem 300 ml dung dịch A mang đến phản ứng cùng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thuđược dung dịch C bao gồm pH = 2. Cực hiếm V là :A. 0,134 lít.B. 0,214 lít.C. 0,414 lít.D. 0,424 lít.Câu 36: mang đến 200 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 aM với HCl 0,1M chức năng với 300 ml dungdịch Y chứa tất cả hổn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M chiếm được 2,33 gam kết tủa cùng dung dịch Z có pH = 12. Giá bán trịcủa a cùng b lần lượt là :A. 0,01 M cùng 0,01 M.B. 0,02 M với 0,04 C. 0,04 M với 0,02 MD. 0,05 M và 0,05 M.2 Câu 37: Một dung dịch bao gồm a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liênquan thân a, b, c, d sau đây là đúng ?A. A + 2b = c + d.B. A + 2b = 2c + d.C. A + b = 2c + d.D. A + b = c + d.Câu 38: Câu 38(B-2014). Hỗn hợp X gồm 0,1 mol K+, 0,2 mol Mg2+, 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cl– cùng a mol Y2–.Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối hạt khan. Ion Y2– và quý giá của m làA. SO42– và 56,5.B. CO32– và 30,1.C. SO42– cùng 37,3.D. B. CO32– cùng 42,1.Câu 39: các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 bao gồm cùng độ đậm đặc mol, dung dịch gồm pH nhỏ dại nhất làA. HCl.B. CH3COOH.C. NaCl.D. H2SO4.Câu 40: những dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 tất cả cùng mật độ mol, dung dịch gồm pH lớn nhất là :A. NaOH.B. Ba(OH)2.C. NH3.D. NaCl.II. CHƯƠNG 2: NITO – PHOTPHO.Câu 1: Ở nhiệt độ thường, nitơ tương đối trơ về mặt chuyển động hóa học tập là doA. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.B. Nitơ bao gồm độ âm điện lớn số 1 trong nhóm.C. Phân tử nitơ có link ba tương đối bền. D. Phân tử nitơ không phân cực.Câu 2: Khi gồm sấm chớp khí quyển sinh ra chất :A. Oxit cacbonB. Oxit nitơ.C. Nước.D. Không có khí gì sinh raCâu 3: cho những phản ứng sau : (1) N2 + O2  2NO(2) N2 + 3H2  2NH3Trong nhị phản ứng bên trên thì nitơA. Chỉ thể hiện tính oxi hóa.B. Chỉ biểu lộ tính khử.C. Miêu tả cả tính khử cùng tính oxi hóa. D. Không mô tả tính khử với tính oxi hóa.Câu 4: cấu hình electron nguyên tử Nito là :A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p3.C. 1s22s22p2..D. 1s22s22p4.Câu 5: Trong chống thí nghiệm, nhằm điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, bạn ta nấu nóng dung dịch amoninitrit bão hoà. Khí X là :A. NO.B. N2.C. N2O.D. NO2.Câu 6: Trong chống thí nghiệm rất có thể điều chế N2 bởi cáchA. Nhiệt độ phân NaNO2.B. Đun tất cả hổn hợp NaNO2 và NH4Cl.C. Thủy phân Mg3N2.D. Phân bỏ khí NH3.Câu 7: Trong phòng thí nghiệm bạn ta thu khí nitơ bằng phương thức dời nước vì:A. N2 nhẹ nhàng hơn không khí.B. N2 cực kỳ ít tan trong nước.C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.Câu 8: vào công nghiệp, fan ta thường điều chế N2 từA. NH4NO2.B. HNO3.C. Không khí.D. NH4NO3.Câu 9: phát biểu không và đúng là :A.Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai. B. Khí NH3 nặng rộng không khí.C. Khí NH3 dễ dàng hoá lỏng, tan nhiều trong nước.D. Links giữa N với 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị gồm cực.Câu 10: Khí amoniac có tác dụng giấy quỳ tím ẩmA. Gửi thành màu sắc đỏ.B. Gửi thành màu xanh.C. Không thay đổi màu.D. Mất màu.Câu 11: dung dịch amoniac trong nước gồm chứaA. NH4+, NH3.B. NH4+, NH3, H+.C. NH4+, OH-.D. NH4+, NH3, OH-.Câu 12: (CĐ-2008) mang lại dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong hàng tácdụng cùng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa làA. 5B. 4C. 1D. 3Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, fan ta hoàn toàn có thể điều chế khí NH3 bằng cáchA. đến N2 tác dụng với H2 (450oC, xúc tác bột sắt).B. Mang đến muối amoni loãng tính năng với kiềm loãng cùng đun nóng.C. Mang lại muối amoni đặc chức năng với kiềm đặc và đun nóng.D. Nhiệt độ phân muối bột (NH4)2CO3.Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta rất có thể thu khí NH3 bằng phương phápA. đẩy nước.B. Bác cất.C. đẩy bầu không khí với miệng bình ngửa.D. đẩy không khí với miệng bình úp ngược.ABCâu 15: cho sơ đồ: (NH4)2SO4  NH4Cl  NH4NO3. Vào sơ đồ dùng A,B lần lượt làA. HCl, HNO3.B. CaCl2, HNO3.C. BaCl2, AgNO3 .D. HCl, AgNO33 Câu 16: thừa nhận xét nào sau đây không đúng về muối hạt amoni ?A. Muối amoni bền cùng với nhiệt.C. Những muối amoni hầu hết là hóa học điện li mạnh.B. Tất cả các muối amoni tan trong nước. D. Những muối amoni những bị thủy phân vào nước.Câu 17: Để chế tạo ra độ xốp cho một số trong những loại bánh, có thể dùng muối bột nào sau đây làm bột nở ?A. (NH4)2SO4.B. NH4HCO3.C. CaCO3.D. NH4NO2.Câu 18: Điều chế NH3 từ láo hợp gồm N2 với H2 (tỉ lệ mol 1 : 3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với tất cả hổn hợp sau phảnứng là 0,6. Công suất phản ứng là :A. 75%.B. 60%.C. 70%.D. 80%.Câu 19: mang lại hỗn hợp bao gồm N2, H2 với NH3 tất cả tỉ khối đối với hiđro là 8. Dẫn láo lếu hợp trải qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thểtích khí còn sót lại một nửa. Thành phần tỷ lệ (%) theo thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp lần lượt là :A. 25% N2, 25% H2 và 1/2 NH3.B. 25% NH3, 25% H2 và 1/2 N2.C. 25% N2, 25% NH3 và một nửa H2.D. 15% N2, 35% H2 và 1/2 NH3.Câu 20: mang lại dung dịch NaOH dư vào 150 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thu được(đktc) là bao nhiêu ?A. 3,36 lít.B. 33,60 lít.C. 7,62 lít.D. 6,72 lít.B. PHẦN TỰ LUẬNCâu 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa cáccặp chất sau:a. Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2b. NH4Cl + KOHc. NaHCO3 + KOHd. K2CO3 + Ba(NO3)2e. FeS + HClf. Ba(OH)2 + KNO3g. Ca(HCO3)2 + HClCâu 2. Chấm dứt các phương trình ion rút gọn tiếp sau đây và viết phương trình phân tử của các phản ứngtương ứng dưới đây.a. CaCl2+ ?  CaCO3 +?e. FeS + ?  ? + FeCl2.b.Ca3(PO4)2 + ? ?+ Ca(NO3)2g. FeSO4 + ?  K2SO4 + ?c. ? + KOH?+ Fe(OH)3h. CaCO3 + ?  Ca(NO3)2 + ?d. ? + H2SO4 ? + CO2 + H2Oi. K3PO4 + ?  Ag3PO4 + ?Câu 3:Một hỗn hợp A đựng HCl cùng H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml hỗn hợp A yêu cầu 50 mldung dịch NaOH 0,5 M.a, Tính nồng độ mol của từng axit.b, 200 ml dung dịch A trung hoà hết bao nhiêu ml dung dịch bazơ B chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M ?c, Tính tổng trọng lượng muối thu được sau bội nghịch ứng giữa dung dịch A cùng B ?Câu 4. Trộn 250 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2có nồng độ x mol/l nhận được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch gồm pH = 12. Hãy tính m cùng x. Coi Ba(OH)2điện li trọn vẹn cả nhị nấc.Câu 5. Trộn 300 ml dung dịch tất cả chứa NaOH 0,1 mol/l với Ba(OH)2 0,025 mol/l với 200 ml dung dịchH2SO4 độ đậm đặc x mol/l, nhận được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch bao gồm pH = 2 . Hãy tính m và x. CoiBa(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 6. đến 40 ml hỗn hợp H2SO4 0,375M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời NaOH 0,16M với KOH0,04M. Tính pH của dung dịch thu được. Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 7. Dành riêng cho HS ban A, B.A là dung dịch H2SO4, B là hỗn hợp NaOH . Triển khai các thí điểm sau :- Trộn 0,2 lít A cùng 0,3 lít B thu được 0,5 lít hỗn hợp C . Để trung hoà đôi mươi ml dung dịch C bắt buộc 40 mldung dịch HCl 0,5M.- Trộn 0,3 lít A cùng với 0,2 lít B chiếm được 0,5 lít hỗn hợp D. Để trung hoà đôi mươi ml hỗn hợp D nên 80 mldung dịch NaOH 0,1M.Tính nồng độ mol của H2SO4 cùng NaOH trong dung dịch A, B . Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.Câu 8. Giành riêng cho HS ban A, B. Một dung dịch A đựng AlCl3 và FeCl3. Thêm dd NaOH vào 100ml dd Acho mang lại dư. Lọc mang kết tủa, cọ sạch, sấy khô rồi nung đến khối lượng không thay đổi thu được 2g chất rắn. Mặtkhác bạn ta bắt buộc dùng 40 ml dd AgNO3 2M để gia công kết tủa không còn ion Cl- có trong 50ml dd A. Tính nồng độmol/l của dd A?4