Đề cương ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 đưa tới các dạng bài tập sát với nội dung SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 chương trình mới của cục GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, chuẩn bị cho bài xích thi học tập kì 2 lớp 3 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

Đồng thời, cũng góp thầy cô khi giải đáp ôn tập cho những em học sinh của mình. Bên cạnh đó, tất cả thể tìm hiểu thêm đề cương môn Toán, giờ đồng hồ Việt. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của nofxfans.com:

Đề cưng cửng ôn thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021

I. Odd one out.

1. Cat

2. Fine

3. Where

4. Under

5. In

6. Garden

7. Dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat


II. Circle a, b or c.

1. I have five...............

a. Rabbit b. Goldfishc. Dog

2. Vì chưng you have .........parrots?

a. Anyb. Some c. A

3. The cats are next to the flower........

a. Cageb. Tankc. Pot

4. ........are the parrots? - They’re in the cage.

a. How many b. What c. Where

5. The dog is in......of the fish tank.

a. Nextb. Onc. Front

III. Read and write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys và I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the.....................

2. Some of the boys are.....................

3. Some of the girls are.....................

4. Mai is.....................

5. Nam & Quan are.....................

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains & trees in my place.


1. Nam’s family is ..................................

2. He is ...............................years old.

3. Hue is ........................ Viet Nam..

4. Hue is ............................ Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of........... (pets / toy)

2. She has one...........(dogs / cat) & three......... (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the......... (cage / fish tank)

4. Where are your......... ? (rabbit / cats)

5. They’re......... The table (next / under)

6. My pets are .........the garden (in / on)

7. Vị you have .........goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next to lớn the flower......... . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll và a......... (planes / kite)

10. Peter và Tom......... Ships. (like / likes)

V. Find a mistake và correct it.

1. Bởi you have some cats?

...............................................................

2. I has a lot of pets.

...............................................................

3. The dogs is in front of the house.

...............................................................

4. Where are the rabbit?

...............................................................


5. He’s is in the garden.

...............................................................

6. The rabbits are next in the flower pot.

...............................................................

7. The goldfishes are in the fish tank.

...............................................................

8. What toy vì you like?

...............................................................

9. Linda lượt thích dolls and kites.

...............................................................

10. Peter và Tony like truck và ships.

...............................................................

VI - Reorder the words lớn make sentences.

1. Lot / I / have / pets / a / of /.

...............................................................

2. Are / cage / The / in / parrots / the / .

...............................................................

3. Goldfish / Where / are / the / ?

...............................................................

4. Fish tank / cats / are / The / behind / the /.

...............................................................

5. Vì / have / trucks / you / any / ?

...............................................................

6. Like / you / vày / toys / What /?

...............................................................

7. Likes / dogs / He / and / parrots /.

...............................................................

8. Many / How / have / you / vì / goldfish / ?

...............................................................

9. He / five / plane / has / & /a / ships /.

...............................................................


10. In / listening / Hoa / is / music / the / to lớn / room /.

...............................................................

11. Mother / My / dinner / cooking / is /.

...............................................................

12. A / picture / is / drawing / He /.

...............................................................

13. Skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

...............................................................

VII – Read và do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots và three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls and two ships. Her friend Jack has three trucks và four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing and drawing. He likes playing the piano. They cycle and fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho đưa ra Minh City

TrueFalse
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t lượt thích toys.
3. Jack is Jane’s brother.
4. He like planes & trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jack.
10. They skate after school.

Xem thêm: Tin Học Lớp 6 Bài 15: Chỉnh Sửa Văn Bản (Hay, Chi Tiết), Tin Học 6 Bài 15: Chỉnh Sửa Văn Bản

.....