tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

câu 10

Một đúng theo chất có phân tử khối bằng 61 đvC. Vào phân tử, nguyên tử Oxi chỉ chiếm 25.8% theo khối lượng, sót lại là thành phần natri. Hãy cho thấy số nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học có trong phân tử của hợp chất.

Bạn đang xem: Oxi nguyên tử khối

câu 9

Phân tử nhôm sunfat có 2Al, 3S, xO(x nguyên tử Oxi) và phân tử khối là 342 đvC. Tra cứu x( tìm kiếm số nguyên tử oxi)


*

*


nguyên tử khối của nguyên tử cacbon bằng 3 phần tư nguyên tử khối của nguyên tử oxi .Nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng 1/2 nguyên tử khối lưu lại huỳnh,tính nguyên tử khối của oxi cùng lưu huỳnh

 


Ta có: C = 3/4 x O suy ra: O = 12 : 3 phần tư = 16 (đv.C)

và : O = một nửa x S suy ra : S = 16 : 50% = 32 (đv.C)


Hợp chất X có phân tử khối bởi 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chỉ chiếm 25% theo trọng lượng còn lại là yếu tắc Na. Số nguyên tử của thành phần O với Na vào phân tử hợp chất là bao nhiêu?


 Phân tử gồm 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử Natri

CTHH : NaxOy

%Na = 100 – 25 = 75%

%O = yMo / M × 100% =25%

=> y = 0,25 × 62 / 16 = 1

% na = xMNa / M × 100% = 75%

=> x = 0,75 × 62 / 23 = 2

=> CTHH : Na2O


Câu 8. Phân tử khối của hợp chất Pb(NO3)2 bởi A. 232 đvC. B. 271 đvC. C. 331 đvC. D. 180 đvC. Câu 9. Hợp chất A trong phân tử gồm gồm 1X, 1S, 4O link với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có trọng lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Phương pháp hóa học của A là A. CaSO4 B. FeSO4 C. MgSO4 D. CuSO4 Câu 10. Hợp hóa học A được tạo vì nguyên tố X (hóa trị II) với team (SO4) (hóa trị II). Biết trong A, yếu tắc X chiếm 20% khối lượng. Kí hiệu chất hóa học của nguyên tố X là A. Mg. B. Cu. C. Ca. D. Fe.( tu luan nha)


Lớp 8 hóa học
2
0
Gửi diệt

Câu 8. Phân tử khối của hợp hóa học Pb(NO3)2 bởi

A. 232 đvC. B. 271 đvC. C. 331 đvC. D. 180 đvC.

____

PTK(Pb(NO3)2)= NTK(Pb)+ 2.NTK(N)+2.3.NTK(O)= 207 + 2.14+ 6.16= 331(đ.v.C)

=> CHỌN C

 

Câu 9. Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O links với nhau (X là nguyên tố không biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Phương pháp hóa học của A là

A. CaSO4 B. FeSO4 C. MgSO4 D. CuSO4

----

CTTQ: XSO4.

NTK(X)= 5/4 . PTK(O2)=5/4 x 32= 40(đ.v.C)

=> X là canxi (Ca=40)

=> CHỌN A

Câu 10. Hợp hóa học A được tạo bởi nguyên tố X (hóa trị II) với team (SO4) (hóa trị II). Biết vào A, thành phần X chỉ chiếm 20% khối lượng. Kí hiệu hóa học của nhân tố X là

A. Mg. B. Cu. C. Ca. D. Fe.( tu luan nha)

----

CTTQ: XSO4

Vì X chiếm 20% khối lượng nên ta có:

(dfracM_XM_X+96.100\%=20\%\Leftrightarrow M_X=24left(dfracgmol ight))

Vậy : X là Magie (Mg=24)

=> CHỌN A


Đúng 2
comment (0)

Câu 8 : 

$M_Pb(NO_3)_2 = 207 + 62.2 = 331$

Đáp án C

Câu 9 : 

$M_X = dfrac54.32 = 40(Canxi)$

Suy ra A là $CaSO_4$

Đáp án A

Câu 10 :

CTHH của A là $XSO_4$Ta tất cả : $\%X = dfracXX + 96.100\% = 20\% Rightarrow X = 24(Mg)$

Đáp án A


Đúng 2

bình luận (2)

Hợp hóa học X có phân tử khối bởi 62 đvC. Vào hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo trọng lượng còn lại là thành phần Na. Số nguyên tử của yếu tắc O với Na vào phân tử hợp chất là bao nhiêu?


Lớp 8 hóa học
0
1
Gửi diệt

a) Phân tử hợp hóa học A chỉ có hai nguyên tử X với 3 nguyên tử 0. Phân tử khối của A bằng 160 đvC.

a) Hãy xác minh nguyên tử khối của X.

b) Hợp hóa học B có PTK khối lượng nhẹ hơn PTK của chất A là 0,5 lần . Trong phân tử B có 1 nguyên tử Y và 3 nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối của Y


Lớp 8 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a) bí quyết phân tử của A là: (X_2O_3)

(Rightarrow2M_X+16 imes3=160\Leftrightarrow M_x=56)

b) (M_B=0.5M_A=0.5 imes160=80left(dvc ight))

Công thức phân tử của B là: (YO_3)

(Rightarrow M_Y+16 imes3=80\ Leftrightarrow M_Y=32)


Đúng 2

phản hồi (0)

Tìm nguyên tố X ( tên cùng kí hiệu),biết:1: nguyên tử X năng gấp gấp đôi nguyên tử yếu tố Oxi2: nguyên tử X bao gồm nguyên tử khối 3,5 nguyên tử khối của Oxi3: 4 nguyên tử Magie nặng bởi 3 nhân tố X4: 19 nguyên tử X năng bởi 11 nguyên tử Flo5: 3 nguyên tử X nặng gấp 8 nguyên tử C6: 3 nguyên tử X năng vội 16 nguyên tử C7: nguyên tử X nặng bởi tổng trọng lượng của 2 nguyên tử Magie và lưu huỳnh


Lớp 8 Hóa học bài xích 5: Nguyên tố hóa học
0
0
Gửi bỏ

nguyên tử khối của nguyên tử cacbon bằng ba phần tư nguyên tử oxi.Nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng 50% ngguyeen tử khối lưu giữ huỳnh,tính nguyên tử khối của oxi cùng lưu huỳnh.


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
gởi Hủy

Gọi nguyên tử khối của cacbon, oxi, diêm sinh lần lượt là x, y, z.

Ta gồm :

x = (frac3y4)

12 = (frac3y4) => y = (12:frac34) = 16

y = (fracz2)

16 = (fracz2) => z = 16.2 = 32

Vậy nguyên tử khối của oxi là 16 đvC, lưu huỳnh là 32 đvC.

Xem thêm: 1 Album Kpop Gồm Những Gì - Lưu Ý Quan Trọng Khi Mua Album Của Idol

 


Đúng 0

phản hồi (0)

Một vừa lòng chất bao gồm phân tử khối là 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chỉ chiếm 25,8% theo khối lượng, còn sót lại là Natri. Số nguyên tử oxi với natri gồm trong phân tử là bao nhiêu


Lớp 8 hóa học
2
0
Gửi hủy

mO = 25,8% . 62 = 16 (g)

nO = 16/16 = 1 (mol)

Số phân tử O: 1 . 6.10^23 = 6.10^23 (phân tử)

mNa = 62 - 16 = 46 (g)

nNa = 46/23 = 2 (mol)

Số phân tử Na: 2 . 6.10^23 = 12.10^23 (phân tử)


Đúng 2

phản hồi (0)

ta tất cả công thức :NaxOy

x=(dfrac62.left(100-25,8 ight)23)=2

y=(dfrac62.25,816)=1

=>CTHH Na2O

 


Đúng 0
bình luận (0)

Câu 2 : Phân tử khối của axit sunfuric là 98 đvc . Vào phân tử axit sunfuric có một nguyên tử oxi cùng a nguyên tử hidro.Tìm số nguyên tử hidro ?


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi bỏ

Còn thiếu hụt nguyên tử lưu hoàng nha bn,


Đúng 1

comment (0)

Bn ghi rõ đề vào nha.


Đúng 1
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com