toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Thiết lập PTHH của các phản ứng sau

a, AgNO3+ K3PO4-Ag3PO4+KNO3

b, FeS+HCl-FeCl2+H2S

c, Pb(OH)2+HNO3-Pb(NO3)2+H2O

d, Mg(OH)2+HCl-MgCl2+H2O

Giúp mk vs


Cho mik hỏi phản ứng tạo ra thành chất điện li yếu làm phản ứng tạo thành thành nước :NaOH + Pb(OH)2NaOH + Al(OH)3HCL + Pb(OH)2


Tạo thành hóa học điện li yếu đuối là phản nghịch ứng của:

NaOH + Pb(OH)2

Tạo thành nước là:

NaOH + Al(OH)3

HCl + Pb(OH)2


Câu 1. Cho những chất sau: Na,Cu,K2O,BaO,FeO,Mg,CO2,N2O5,ZnO,SO3,Pb,Al2O3. Hóa học nào tính năng với

a) H2O

b) HCl

c) Ca(OH)2

Câu 2. Nhận ra các dung dịch sau.

Bạn đang xem: Caan = pb(oh)x hcl

a) HCl,Ba(OH)2,BaCl2,NaCl

b) KOH,Ba(OH)2,HCl,H2SO4


Câu 1: 

a, Chất tính năng với $H_2O$ là $Na;K_2O;BaO;CO_2;N_2O_5;SO_3$

b, Chất chức năng với HCl là $Na;K_2O;BaO;FeO;Mg;ZnO;Pb;Al_2O_3$

c, Chất công dụng với $Ca(OH)_2$ là $CO_2;N_2O_5;ZnO;SO_3;Al_2O_3$


Câu 2: 

a, sử dụng quỳ tím nhận biết được HCl vì chưng làm quỳ hóa đỏ, $Ba(OH)_2$ vị làm quỳ hóa xanh. Cần sử dụng $H_2SO_4$ nhận ra được $BaCl_2$ vày tạo kết tủa sót lại là NaCl

b, sử dụng quỳ tím nhận ra được $KOH;Ba(OH)_2$ làm cho quỳ hóa xanh, $HCl;H_2SO_4$ có tác dụng quỳ hóa đỏ. Sử dụng $H_2SO_4$ nhận biết được $Ba(OH)_2$ vì tạo kết tủa còn lại là KOH. Sử dụng $BaCl_2$ phân biệt được $H_2SO_4$ còn lại là HCl 


Câu 2:

a)

- sử dụng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

+) Quỳ tím không đổi màu: BaCl2 và NaCl

- Đổ dd Na2SO4 vào 2 dd còn lại

+) xuất hiện kết tủa: BaCl2

PTHH: (BaCl_2+Na_2SO_4 ightarrow2NaCl+BaSO_4downarrow)

b) 

- cần sử dụng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl với H2SO4 (Nhóm 1)

+) Quỳ tím hóa xanh: KOH và Ba(OH)2 (Nhóm 2)

- Đổ dd BaCl2 vào nhóm 1

+) xuất hiện thêm kết tủa: H2SO4

PTHH: (H_2SO_4+BaCl_2 ightarrow2HCl+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện tượng: HCl

- Đổ dd K2SO4 vào đội 2

+) xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2

PTHH: (K_2SO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow2KOH+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện tượng: KOH

 

 


Đúng 2
comment (0)

D. 6


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án D


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các cặp hóa học (ở tâm trạng rắn hoặc dung dịch) làm phản ứng với nhau:

(1) Pb(NO3)2 + H2S. (2) Pb(NO3)2 + CuCl2.

(5) AlCl3 + NH3. (6) NaAlO2 + AlCl3.

(9) NaHCO3 + Ba(OH)2 dung dịch.

con số các phản ứng chế tác kết tủa là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Cho các cặp chất (ở trạng thái rắn hoặc dung dịch) làm phản ứng với nhau:

(1) Pb(NO3)2 + H2S.

(2) Pb(NO3)2 + CuCl2.

(4) FeS2 + HCl.

(6) NaAlO2 + AlCl3.

(8) Na2SiO3 + HCl.

Số lượng những phản ứng sinh sản kết tủa là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Trừ bội phản ứng (7) không tồn tại kết tủa


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 17: Dãy những chất không công dụng được với dung dịch HCl làA. Al, Fe, Pb.B. Al2O3, Fe2O3, Na2O.C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2.D. BaCl2, Na2SO4, CuSO4.


Lớp 9 hóa học
2
0
Gửi diệt

Chọn D


Đúng 0

phản hồi (0)

D


Đúng 0
phản hồi (0)

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

comment (0)

Cho dãy các chất sau: Al2O3, Zn(OH)2, FeO, MgO, Pb(OH)2. Số chất trong dãy vừa tính năng được với dung dịch HCl, vừa công dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4

B. 3

C.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu Nh3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Nh3

2

D. 5


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

những chất là Al2O3; Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Những chất này rất nhiều lưỡng tính

→ tác dụng được cùng với HCl cùng NaOH


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com