*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 4. Phản nghịch ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo thành thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ dàng tan với phân li mạnh trong nước:

*

Trong số tứ ion được phân li ra chỉ có những ion

*
kết hợp được với nhau sản xuất thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực ra phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được call là phương trình ion rút gọn của phản ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn cho biết thực chất của phản bội ứng trong dung dịch các chất điện li.

2.Phản ứng sản xuất thành hóa học điện li yếu

a) bội nghịch ứng sản xuất thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH và HCl rất nhiều dễ tan cùng phân li mạnh khỏe trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein gửi sang color hồng. Khi cho dung dịch HCl vào, những ion H+ của HCl vẫn phản ứng với các ion OH− của NaOH sinh sản thành hóa học điện li vô cùng yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của dung dịch trong cốc mất, chính là lúc những ion H+ của HCl sẽ phản ứng không còn với những ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit gồm tính bazơ rất giản đơn xảy ra bởi vì tạo thành chất điện li khôn cùng yếu là H2O. Mg(OH)2 ít rã trong nước, nhưng tiện lợi tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo nên thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ tan với phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- chế tác thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Làm phản ứng tạo nên thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit rất dễ dàng xảy ra bởi vì vừa chế tạo thành hóa học điện li hết sức yếu là H2O, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat không nhiều tan vào nước nhưng mà tan dễ ợt trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất giản đơn trong hỗn hợp HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản nghịch ứng giữa những ion.

2.Phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi những ion phối hợp được cùng với nhau tạo thành thành tối thiểu một trong số chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Đặc Điểm Tiến Hóa Của Hệ Cơ Và Bộ Xương Là Gì, Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8

_ hóa học khí.