Tiêu chuẩn sử dụng nước ngoài ngữ so với giáo viên phổ thông

Nội dung này được hiện tượng tại Thông tứ 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông do cỗ Giáo dục & Đào tạo thành ban hành.

Bạn đang xem: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo tt20


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một trong những điều của LuậtGiáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửađổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày02 mon 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một sốđiều của giải pháp Giáo dục;

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Nhà giáo cùng Cánbộ làm chủ giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Thôngtư phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

Điều 1. phát hành kèm theo Thông bốn này quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệpgiáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 10 mon 10 năm2018.

Thông bốn này sửa chữa thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành quy địnhchuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên tè học cùng Thông bốn số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22tháng 10 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành quy định chuẩnnghề nghiệp thầy giáo trung học cơ sở, thầy giáo trung học tập phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, cục trưởng viên Nhà giáo với Cán bộ quản lýgiáo dục, thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, giámđốc sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận: - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - bộ trưởng; - Ủy ban TƯ chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Cục chất vấn VBQPPL (Bộ tứ pháp); - Ủy ban giang sơn đổi mới giáo dục đào tạo và đào tạo; - Hội đồng non sông Giáo dục và cải cách và phát triển nhân lực; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - website của chính phủ; - trang web của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

CHUẨNNGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 củaBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên các đại lý giáodục phổ biến bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông(sau đây call là chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên), chỉ dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệpgiáo viên.

2. Giải pháp này áp dụng so với giáo viên ngôi trường tiểuhọc, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường càng nhiều cónhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổthông dân tộc bán trú (sau phía trên gọi thông thường là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông) và các tổchức, cá thể có liên quan.

Điều 2. Mục đích ban hành quyđịnh chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Làm căn cứ để gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thôngtự đánh giá phẩm chất, năng lực; phát hành và tiến hành kế hoạch tập luyện phẩmchất, bồi dưỡng nâng cấp năng lực chăm môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu mong đổi mớigiáo dục.

2. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tấn công giáphẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; chế tạo và triển khaikế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mụctiêu giáo dục ở trong nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

3. Làm địa thế căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu,xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sởgiáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổthông cốt cán.

4. Làm địa thế căn cứ để các cơ sở đào tạo, tu dưỡng giáoviên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng phát triểnphẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục phổthông.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong lý lẽ này, các từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. Phẩm chất là bốn tưởng, đạo đức, lối sốngcủa thầy giáo trong tiến hành công việc, nhiệm vụ.

2. Năng lực là kỹ năng thực hiện tại công việc,nhiệm vụ của giáo viên.

3. Chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổthông là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiệnnhiệm vụ dạy dỗ học cùng giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Tiêu chuẩn chỉnh là yêu ước về phẩm chất, nănglực làm việc từng lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

5. Tiêu chí là yêu mong về phẩm chất, năng lựcthành phần của tiêu chuẩn.

6. Nút của tiêu chí là cấp độ đạt được trongphát triển phẩm chất, năng lượng của từng tiêu chí. Có cha mức so với mỗi tiêu chítheo cấp độ tăng dần: mức đạt, nấc khá, mức tốt; mức cao hơn đã bao hàm các yêucầu tại mức thấp hơn liền kề.

a) mức đạt: tất cả phẩm chất, năng lượng tổ chức thực hiệnnhiệm vụ được giao trong dạy học và giáo dục học sinh theo quy định;

b) nấc khá: tất cả phẩm chất, năng lượng tự học, trường đoản cú rènluyện, nhà động đổi mới trong triển khai nhiệm vụ được giao;

c) mức tốt: Có tác động tích cực mang đến học sinh, đồngnghiệp, phụ huynh hoặc fan giám hộ của học sinh trong việc triển khai mục tiêugiáo dục của cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông và trở nên tân tiến giáo dục địa phương.

7. Dẫn chứng là các bằng chứng (tài liệu,tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) được chỉ ra để chứng thực một biện pháp kháchquan nấc độ có được của tiêu chí.

8. Đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viênlà việc khẳng định mức độ đã đạt được về phẩm chất, năng lượng của giáo viên theo quyđịnh của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.

9. Thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông cốt cánlà thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông gồm phẩm chất đạo đức tốt; phát âm biết vềtình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; gồm uy tín trong tậpthể công ty trường; có năng lượng tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồngnghiệp trong vận động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi chăm sóc pháttriển năng lượng nghề nghiệp.

10. Học liệu số là các tài liệu, dữ liệuthông tin, tài nguyên được số hóa, lưu giữ trữ phục vụ cho việc dạy với học.

Chương II

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁOVIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chấtnhà giáo

Tuân thủ các quy định với rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp nhàgiáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và tạo thành dựngphong giải pháp nhà giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức công ty giáo

a) mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về đạođức nhà giáo;

b) nút khá: Có lòng tin tự học, từ bỏ rèn luyện với phấnđấu nâng cao phẩm hóa học đạo đức đơn vị giáo;

c) nấc tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhàgiáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

2. Tiêu chuẩn 2. Phong cách nhà giáo

a) nấc đạt: gồm tác phong và cách thức làm câu hỏi phùhợp với công việc của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;

b) nút khá: tất cả ý thức từ bỏ rèn luyện sản xuất phong cáchnhà giáo chủng loại mực; tác động tốt mang lại học sinh;

c) nấc tốt: Là tấm gương chủng loại mực về phong cách nhàgiáo; tác động tốt và cung cấp đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo.

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phạt triểnchuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững chuyên môn và thuần thục nghiệp vụ; thườngxuyên cập nhật, nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thỏa mãn nhu cầu yêu ước đổi mớigiáo dục.

1. Tiêu chí 3. Cải cách và phát triển chuyên môn phiên bản thân

a) mức đạt: Đạt chuẩn trình độđào sản xuất và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môntheo quy định; tất cả kế hoạch liên tục học tập, bồi dưỡng phát triển chuyênmôn bản thân;

b) nút khá: dữ thế chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thờiyêu cầu thay đổi về kỹ năng chuyên môn; áp dụng sáng tạo, cân xứng các hình thức,phương pháp cùng lựa chọn câu chữ học tập, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực chuyênmôn của phiên bản thân;

c) nấc tốt: phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp và phân tách sẻkinh nghiệm về cải tiến và phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu ước đổi mớigiáo dục.

2. Tiêu chuẩn 4. Kiến tạo kế hoạch dạy dỗ học cùng giáo dụctheo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) nút đạt: xây dừng được planer dạy học cùng giáodục;

b) mức khá: nhà động điều chỉnh kế hoạch dạy học vàgiáo dục cân xứng với đk thực tế trong phòng trường cùng địa phương;

c) nút tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp vào việcxây dựng planer dạy học cùng giáo dục.

3. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học với giáodục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh

a) mức đạt: Áp dụng được các phương thức dạy học vàgiáo dục cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng cho học tập sinh;

b) nấc khá: chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạtvà hiệu quả các cách thức dạy học với giáo dục đáp ứng nhu cầu yêu mong đổi mới, phù hợpvới đk thực tế;

c) nấc tốt: phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp về kiếnthức, kĩ năng và khiếp nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dụctheo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

4. Tiêu chuẩn 6. Kiểm tra, nhận xét theo hướng pháttriển phẩm chất, năng lượng học sinh

a) mức đạt: áp dụng các phương pháp kiểm tra đánhgiá hiệu quả học tập với sự hiện đại của học tập sinh;

b) nấc khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạocác hình thức, phương pháp, nguyên lý kiểm tra reviews theo hướng cải tiến và phát triển phẩmchất, năng lượng học sinh;

c) nút tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp tởm nghiệmtriển khai hiệu quả việc chất vấn đánh giá tác dụng học tập cùng sự tiến bộ của họcsinh.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn và cung cấp học sinh

a) nấc đạt: phát âm các đối tượng người tiêu dùng học sinh và cố gắng vữngquy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt độngtư vấn, cung cấp học sinh trong chuyển động dạy học với giáo dục;

b) mức khá: Thực hiện công dụng các phương án tư vấnvà hỗ trợ tương xứng với từng đối tượng người dùng học sinh trong chuyển động dạy học và giáo dục;

c) mức tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp ghê nghiệmtriển khai hiệu quả vận động tư vấn và cung cấp học sinh trong chuyển động dạy họcvà giáo dục.

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựngmôi trường giáo dục

Thực hiện xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục an toàn,lành táo tợn dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

a) mức đạt: Thực hiện không thiếu thốn nội quy, quy tắc vănhóa ứng xử trong phòng trường theo quy định;

b) nấc khá: Đề xuất giải pháp thực hiện tác dụng nộiquy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo quy định; có chiến thuật xử lý kịpthời, tác dụng các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhàtrường vào phạm vi phụ trách (nếu có);

c) nút tốt: Là tấm gương mẫu mã mực, share kinh nghiệmtrong việc xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa an lành trong công ty trường.

2. Tiêu chí 9. Tiến hành quyền dân nhà trong nhàtrường

a) nấc đạt: Thực hiện khá đầy đủ các luật về quyềndân nhà trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân nhà trong nhàtrường;

b) nấc khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủcủa học tập sinh, của bản thân, bố mẹ học sinh hoặc bạn giám hộ với đồng nghiệptrong công ty trường; vạc hiện, bội nghịch ánh, chống chặn, giải pháp xử lý kịp thời những trường hợpvi phạm quy chế dân nhà của học viên (nếu có);

c) mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp vào việcthực hiện với phát huy quyền dân công ty của học tập sinh, của bản thân, bố mẹ học sinhhoặc người giám hộ cùng đồng nghiệp.

3. Tiêu chuẩn 10. Triển khai và sản xuất trường học tập antoàn, phòng chống bạo lực học đường

a) nấc đạt: Thực hiện không thiếu các lao lý của nhàtrường về trường học tập an toàn, chống chống bạo lực học đường;

b) mức khá: Đề xuất phương án xây dựng trường họcan toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường; phạt hiện, phản ánh, phòng chặn, cập nhật kịpthời những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng phòng bạo lựchọc mặt đường (nếu có);

c) mức tốt: Là nổi bật tiên tiến về thực hiện vàxây dựng trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường; share kinh nghiệmxây dựng và triển khai trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh 4. Vạc triểnmối dục tình giữa bên trường, mái ấm gia đình và thôn hội

Tham gia tổ chức triển khai và tiến hành các chuyển động pháttriển quan hệ giữa công ty trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục và đào tạo đạođức, lối sống và cống hiến cho học sinh

1. Tiêu chuẩn 11. Sinh sản dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác vớicha bà bầu hoặc người giám hộ của học sinh và những bên liên quan

a) nút đạt: Thực hiện không thiếu các dụng cụ hiện hànhđối với phụ huynh hoặc người giám hộ của học viên và các bên liên quan;

b) nút khá: chế tạo ra dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởngvới cha mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và những bên liên quan;

c) nút tốt: Đề xuất với nhà trường các biện pháptăng cường sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh vàcác bên liên quan.

2. Tiêu chí 12. Phối kết hợp giữa bên trường, gia đình,xã hội nhằm thực hiện hoạt động dạy học mang lại học sinh

a) nấc đạt: cung cấp đầy đủ, kịp thời tin tức vềtình hình học tập, tập luyện của học sinh ở bên trên lớp; tin tức về chươngtrình, chiến lược dạy học môn học tập và hoạt động giáo dục cho phụ huynh hoặc ngườigiám hộ của học viên và các bên bao gồm liên quan; đón nhận thông tin từ cha mẹ hoặcngười giám hộ của học sinh và các bên có liên quan về thực trạng học tập, rènluyện của học tập sinh;

b) nấc khá: dữ thế chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, chamẹ hoặc fan giám hộ của học viên và những bên tương quan trong câu hỏi thực hiệncác phương án hướng dẫn, cung ứng và cồn viên học sinh học tập, triển khai chươngtrình, planer dạy học tập môn học và vận động giáo dục;

c) nút tốt: giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin phảnhồi từ phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và các bên tương quan về quá trìnhhọc tập, tập luyện và triển khai chương trình, planer dạy học môn học cùng hoạtđộng giáo dục đào tạo của học sinh.

3. Tiêu chí 13. Phối hợp giữa bên trường, gia đình,xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh

a) nấc đạt: tham gia tổ chức, tin báo vềnội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử ở trong phòng trường cho bố mẹ hoặc fan giám hộ củahọc sinh và các bên liên quan; mừng đón thông tin từ phụ huynh hoặc fan giám hộcủa học viên và các bên tương quan về đạo đức, lối sinh sống của học sinh;

b) mức khá: chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, chamẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan trong triển khai giáo dụcđạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh;

c) mức tốt: giải quyết kịp thời những thông tin phảnhồi từ cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dụcđạo đức, lối sống cho học sinh.

Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụngngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và sử dụngthiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục

Sử dụng được nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụngcông nghệ thông tin, khai quật và sử dụng các thiết bị technology trong dạy học,giáo dục.

1. Tiêu chí 14. áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc

a) nấc đạt: rất có thể sử dụng được những từ ngữ giao tiếpđơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc ngoại ngữ đồ vật hai (đối vớigiáo viên dạy dỗ ngoại ngữ) hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với những vị trí bài toán làm yêu cầusử dụng tiếng dân tộc;

b) mức khá: hoàn toàn có thể trao đổi tin tức về đa số chủđề 1-1 giản, quen thuộc từng ngày hoặc nhà đề solo giản, thân quen liên quan lại đếnhoạt hễ dạy học, giáo dục đào tạo (ưu tiên giờ Anh) hoặc biết ngoại ngữ máy hai (đốivới cô giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc so với những vị trí bài toán làmyêu cầu áp dụng tiếng dân tộc;

c) nấc tốt: có thể viết và trình bày đoạn văn đơngiản về những chủ đề quen thuộc trong vận động dạy học, giáo dục đào tạo (ưu tiên tiếngAnh) hoặc nước ngoài ngữ thiết bị hai (đối với gia sư dạy ngoại ngữ) hoặc giờ đồng hồ dân tộcđối với đông đảo vị trí vấn đề làm yêu cầu áp dụng tiếng dân tộc.

2. Tiêu chuẩn 15. Ứng dụng technology thông tin, khaithác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục

a) nấc đạt: sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản,thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục đào tạo và cai quản học sinh theo quy định;hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai quật và ứng dụng technology thôngtin và các thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục và đào tạo theo quy định;

b) nút khá: Ứng dụng technology thông tin với học liệusố trong vận động dạy học, giáo dục; update và sử dụng hiệu quả các phần mềm;khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong vận động dạy học, giáo dục;

c) mức tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp nâng caonăng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai quật và thực hiện thiết bị công nghệtrong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;

Chương III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨNNGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu thương cầu reviews theochuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Khách quan, toàn diện, công bình và dân chủ.

2. Dựa vào phẩm chất, năng lực và quá trình làm việccủa cô giáo trong điều kiện ví dụ của nhà trường cùng địa phương.

3. Căn cứ vào thời gian của từng tiêu chí đạt được tạiChương II nguyên tắc này với có những minh bệnh xác thực, phù hợp.

Điều 10. Quy trình đánh giá vàxếp loại tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Quá trình đánh giá

a) thầy giáo tự review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệpgiáo viên;

b) Cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tổ chức lấy chủ kiến củađồng nghiệp vào tổ chuyên môn so với giáo viên được reviews theo chuẩn chỉnh nghềnghiệp giáo viên;

c) bạn đứng đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông thực hiệnđánh giá và thông báo hiệu quả đánh giá cô giáo trên cơ sở tác dụng tự tấn công giácủa giáo viên, chủ ý của đồng nghiệp với thực tiễn triển khai nhiệm vụ của giáoviên trải qua minh chứng xác thực, phù hợp.

2. Xếp loại công dụng đánh giá

a) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt: tất cả tấtcả các tiêu chuẩn đạt trường đoản cú mức khá trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt,trong đó gồm các tiêu chí tại Điều 5 cơ chế này đạt tới tốt;

b) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá: gồm tấtcả các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, buổi tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ bỏ mức khátrở lên, trong các số đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 cách thức này đạt mức khá trở lên;

c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại mức đạt: tất cả tấtcả các tiêu chí đạt trường đoản cú mức đạt trở lên;

d) chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: có tiêuchí được review chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt lúc không đáp ứngyêu ước mức đạt của tiêu chí đó).

Điều 11. Chu kỳ reviews theochuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Cô giáo tự reviews theo chu kỳ 1 năm một lầnvào thời điểm cuối năm học.

2. Người đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chứcđánh giá cô giáo theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

3. Vào trường hợp sệt biệt, được sự đồng ý của cơquan cai quản cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

Điều 12. Giáo viên các đại lý giáodục phổ biến cốt cán.

1. Tiêu chuẩn chỉnh lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổthông cốt cán

a) Là gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông gồm ít nhất05 năm ghê nghiệm đào tạo và huấn luyện trực tiếp làm việc cùng cung cấp học tính đến thời điểm xét chọn;

b) Được xếp loại reviews theo chuẩn nghề nghiệpgiáo viên đạt tới mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 mức sử dụng này phảiđạt nấc tốt;

c) có chức năng thiết kế, triển khai những giờ dạy mẫu,tổ chức các tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáodục, nội dung thay đổi liên quan đến vận động chuyên môn, nhiệm vụ và bồi dưỡngcho người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặc các trường bên trên địa bàn tìm hiểu thêm và học tập;

d) có chức năng sử dụng nước ngoài ngữ, áp dụng công nghệthông tin, khai quật sử dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học với giáo dục, xâydựng và cải tiến và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;

e) tất cả nguyện vọng trở thành giáo viên cửa hàng giáo dụcphổ thông cốt cán.

Trong trường đúng theo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tất cả số lượnggiáo viên đáp ứng các đk được luật tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điềunày nhiều hơn nữa theo yêu cầu của cơ quan làm chủ cấp bên trên thì ưu tiên lựa chọngiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán dựa trên những tiêu chuẩn sau: cótrình độ trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại nhận xét theo chuẩn chỉnh nghềnghiệp giáo viên tại mức tốt; được công nhận là cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh giấc hoặccó thành tích đặc trưng xuất nhan sắc trong dạy dỗ học, giáo dục; có thành phầm nghiên cứukhoa học kỹ thuật, chiến thuật đổi mới trong dạy dỗ học và giáo dục đào tạo được công nhậnvà sử dụng thoáng rộng trong công ty trường, trên địa phương.

2. Tiến trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổthông cốt cán

a) Cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông gạn lọc và đề xuấtgiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

b) Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy lựa lựa chọn và phêduyệt gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sởgiáo dục và đào tạo;

c) chủ tịch sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy lựa chọn và phêduyệt list giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nòng cột theo thẩm quyền; báocáo Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên theo yêu cầu.

3. Trách nhiệm của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thôngcốt cán

a) Hỗ trợ, hỗ trợ tư vấn cho đồng nghiệp trong ngôi trường hoặccác trường bên trên địa bàn phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụtheo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, tương xứng với đk nhà trường, địa phương;

b) Hỗ trợ, support cho đồng nghiệp trong ngôi trường hoặccác trường trên địa bàn những vấn đề tương quan đến bảo đảm và nâng cấp chất lượngdạy học, giáo dục đào tạo cho học tập sinh; tham gia biên soạn tài liệu chăm đề môn học,tài liệu chỉ dẫn (cho giáo viên, học tập sinh); tổ chức hướng dẫn những đề tàinghiên cứu khoa học cho học viên theo yêu mong của bạn đứng đầu tư mạnh sở giáo dụcphổ thông và phòng ban quản lý;

c) phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp trong trường hoặccác trường trên địa bàn về các vận động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dụcnhà trường, kế hoạch huấn luyện và giảng dạy môn học; về việc triển khai các khóa đào tạo, bồidưỡng thầy giáo qua mạng internet; về bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lựcchuyên môn cho đội ngũ thầy giáo trong ngôi trường hoặc những trường trên địa bàn;tham gia tập huấn, tu dưỡng giáo viên theo yêu thương cầu thường niên của ngành (cấpphòng, sở, Bộ);

d) Tham mưu, tư vấn cho cung cấp quản lí trực tiếp vềcông tác chế tạo kế hoạch giáo dục và đào tạo nhà trường tương xứng với điều kiện rõ ràng củađịa phương nhằm đảm bảo mục tiêu, chất lượng dạy học, giáo dục và đào tạo và nâng cấp nănglực chuyên môn, nhiệm vụ của đội hình giáo viên; gia nhập tổ chức, báo cáochuyên môn, nghiệp vụ tại những hội nghị chuyên đề, những buổi sinh hoạt chuyên môncủa ngôi trường hoặc các trường trên địa bàn;

e) triển khai kết nối, hợp tác và ký kết với những cơ sở đào tạo,bồi chăm sóc giáo viên, những đơn vị nghiên cứu, vận dụng và chuyển nhượng bàn giao khoa họcgiáo dục (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trọng trách của BộGiáo dục với Đào tạo

Cục công ty giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, hướngdẫn, chất vấn việc triển khai các qui định của văn bạn dạng này; tạo kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông đáp ứngyêu mong về phẩm chất, năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Điều 14. Nhiệm vụ của sởgiáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiệnQuy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report Bộ giáo dục và Đào chế tác kết quảđánh giá thầy giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trước thời gian ngày 30 mon 6 hằngnăm.

2. Sản xuất và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,phát triển nhóm ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trênkết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.

Điều 15. Trách nhiệm của phònggiáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Quy định này theo thẩmquyền; cập nhật, báo cáo sở giáo dục và đào tạo và đào tạo công dụng đánh giá thầy giáo theochuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2. Xây dừng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,phát triển đội ngũ cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trênkết quả reviews giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.

Điều 16. Nhiệm vụ của cơ sởgiáo dục phổ thông

1. Fan đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chỉ đạo,tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; cập nhật, báo cáocơ quan cai quản cấp trên kết quả đánh giá thầy giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáoviên.

2. Tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trênkết quả reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Xem thêm: Tiến Hành Thí Nghiệm Xà Phòng Hóa Tristearin Theo Các Bước Sau

3. Tham mưu với cơ quan làm chủ cấp trên, thiết yếu quyềnđịa phương về công tác làm việc quản lý, bồi dưỡng cải thiện phẩm chất, năng lực chuyênmôn, nhiệm vụ cho team ngũ giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông dựa vào kết quảđánh giá bán theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.