Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Đáp án D

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt khi không có 3 đường thẳng nào đồng quy và không có hai đường thẳng nào song song. Và cứ hai đường thẳng ta lại có 1 giao điểm suy ra số giao điểm chính là số cặp đường thẳng bất kì lấy từ 10 đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta có C 10 2 = 45 giao điểm.

Bạn đang xem: Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng


Đáp án D

Số giao điểm của 10 đường thẳng phân biệt tối đa đạt được khi bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và các giao điểm là phân biệt. 

⇒ số giao điểm bằng số cặp đường thẳng 

⇒ số giao điểm tối đa là: C 10 2 = 45 (giao điểm).


Đáp án D

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt khi không có 3 đường thẳng nào đồng quy và không có hai đường thẳng nào song song. Và cứ hai đường thẳng ta lại có 1 giao điểm suy ra số giao điểm chính là số cặp đường thẳng bất kì lấy từ 10 đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta có 45 giao điểm


Chọn D.

Phương pháp: Số giao điểm tối đa nếu cứ hai đường thẳng cắt nhau và các giao điểm không trùng nhau.

Cách giải: Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là C 10 2 = 45


Cho 10 điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng đi qua các cặp điểm trong 10 điểm đó là:A. 10B. 45C. 50D. Vô số


B 45 

công thức tính số đường thẳng mà trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng là 

n.(n-1)

trong đó "n" là số điểm 


Cho 6 đường thẳng và 8 đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm tối đa có thể có, biết giao điểm ở đầy có thể là của đường thẳng với đường thẳng, của đường thẳng với đường tròn và của đường tròn với đường tròn

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 đường thẳng cắt nhau đôi một cho số giao điểm là

*
 

8 đường tròn cắt nhau đôi một cho số giao điểm là

*

Mỗi đường thẳng cắt 1 đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 đường thẳng và 8 đường tròn là

*
 

Số giao điểm tối đa khi không có bất cứ hai điểm nào trùng nhau.

Vậy số đó là

*


Cho 6 đường thẳng và 8 đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm tối đa có thể có, biết giao điểm ở đầy có thể là của đường thẳng với đường thẳng, của đường thẳng với đường tròn và của đường tròn với đường tròn.

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 đường thẳng cắt nhau đôi một cho số giao điểm là C 6 2 = 15 .

8 đường tròn cắt nhau đôi một cho số giao điểm là 2 C 8 2 = 56 .

Mỗi đường thẳng cắt 1 đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 đường thẳng và 8 đường tròn là 2 C 6 1 . C 8 1 = 96 .

Số giao điểm tối đa khi không có bất cứ hai điểm nào trùng nhau.

Vậy số đó là 15 + 56 +96 = 167


Đáp án là B

Hai đường tròn phân biệt cho tối đa hai giao điểm.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 9 Chương 3 Violet, Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 2 Violet

Và 5 đường tròn phân biệt cho số giao điểm tối đa khi 2 đường tròn bất kỳ trong 5 đường tròn đôi một cắt nhau.