toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Đáp án D

Số giao điểm buổi tối đa của 10 con đường thẳng biệt lập khi không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy và không có hai đường thẳng nào tuy nhiên song. Cùng cứ hai tuyến đường thẳng ta lại có một giao điểm suy ra số giao điểm chính là số cặp đường thẳng bất kì lấy tự 10 mặt đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta tất cả C 10 2 = 45 giao điểm.

Bạn đang xem: Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng


Đáp án D

Số giao điểm của 10 đường thẳng rành mạch tối đa đã đạt được khi bất kỳ hai mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau và các giao điểm là phân biệt. 

⇒ số giao điểm thông qua số cặp đường thẳng 

⇒ số giao điểm tối đa là: C 10 2 = 45 (giao điểm).


Đáp án D

Số giao điểm tối đa của 10 mặt đường thẳng minh bạch khi không tồn tại 3 con đường thẳng nào đồng quy và không tồn tại hai mặt đường thẳng nào song song. Và cứ hai tuyến phố thẳng ta lại có một giao điểm suy ra số giao điểm đó là số cặp mặt đường thẳng bất kì lấy từ 10 mặt đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta bao gồm 45 giao điểm


Chọn D.

Phương pháp: Số giao điểm về tối đa nếu như cứ hai đường thẳng giảm nhau và những giao điểm không trùng nhau.

Cách giải: Số giao điểm về tối đa của 10 con đường thẳng phân minh là C 10 2 = 45


Cho 10 điểm phân biệt, trong đó không tồn tại ba điểm như thế nào thẳng sản phẩm thì số mặt đường thẳng đi qua những cặp điểm trong 10 điểm này là:A. 10B. 45C. 50D. Vô số


B 45 

công thức tính số đường thẳng mà trong đó ko có 3 điểm làm sao thẳng hàng là 

n.(n-1)

trong đó "n" là số điểm 


Cho 6 mặt đường thẳng với 8 đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm về tối đa có thể có, biết giao điểm sinh sống đầy rất có thể là của đường thẳng với mặt đường thẳng, của con đường thẳng với mặt đường tròn với của con đường tròn với đường tròn

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 đường thẳng giảm nhau đôi một cho số giao điểm là

*
 

8 mặt đường tròn cắt nhau đôi một đến số giao điểm là

*

Mỗi mặt đường thẳng cắt 1 con đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 đường thẳng với 8 con đường tròn là

*
 

Số giao điểm về tối đa khi không có bất cứ hai điểm như thế nào trùng nhau.

Vậy số chính là

*


Cho 6 con đường thẳng và 8 đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm buổi tối đa hoàn toàn có thể có, biết giao điểm nghỉ ngơi đầy rất có thể là của mặt đường thẳng với con đường thẳng, của đường thẳng với con đường tròn cùng của mặt đường tròn với mặt đường tròn.

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 mặt đường thẳng giảm nhau đôi một đến số giao điểm là C 6 2 = 15 .

8 mặt đường tròn cắt nhau đôi một mang đến số giao điểm là 2 C 8 2 = 56 .

Mỗi mặt đường thẳng cắt 1 con đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 đường thẳng và 8 đường tròn là 2 C 6 1 . C 8 1 = 96 .

Số giao điểm về tối đa lúc không có bất kể hai điểm như thế nào trùng nhau.

Vậy số sẽ là 15 + 56 +96 = 167


Đáp án là B

Hai mặt đường tròn sáng tỏ cho tối đa nhị giao điểm.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 9 Chương 3 Violet, Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 2 Violet

Và 5 con đường tròn sáng tỏ cho số giao điểm tối đa khi 2 con đường tròn ngẫu nhiên trong 5 con đường tròn đôi một cắt nhau.