tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

Bạn đang xem: So sánh tính chất của glucozơ tinh bột saccarozơ xenlulozơ

(1) Cả 4 chất phần nhiều dễ rã trong nước và đều phải có các team -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất hồ hết bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) khi đốt cháy trọn vẹn 4 hóa học trên đầy đủ thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất phần lớn là các chất rắn, màu sắc trắng.

Trong những so sánh trên, số đối chiếu không đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3


*


So sánh đặc thù của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất mọi dễ chảy trong nước và đều phải sở hữu các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất những bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

(4) khi đốt cháy trọn vẹn 4 chất trên số đông thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất số đông là các chất rắn, màu sắc trắng.

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.


So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất những dễ chảy trong nước và đều phải có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể tham gia bội nghịch ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất những bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên những thu được số mol CO2 với H2O bởi nhau.

(5) Cả 4 chất mọi là những chất rắn, màu trắng.

Trong những so sánh trên, số đối chiếu không đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.


So sánh đặc thù của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

1 Cả 4 chất đông đảo dễ tung trong nước và đều sở hữu các nhóm -OH.

2 Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể tham gia bội nghịch ứng tráng bạc.

3 Cả 4 chất mọi bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

4 khi đốt cháy trọn vẹn 4 hóa học trên đầy đủ thu được số mol CO2 với H2O bởi nhau.

5 Cả 4 chất đa số là những chất rắn, màu sắc trắng.

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenIulozơ

(1) Cả 4 chất phần nhiều dễ tan trong nước và đều có các đội -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất mọi bị thủy phân trong môi trường xung quanh axit.

(4) khi đốt cháy hoàn toàn 4 hóa học trên đếu chiếm được số mol CO2 với H2O bởi nhau.

(5) Cả 4 chất những là các chất rắn, màu sắc trắng.

Trong các so sánh trên, số đối chiếu không đúng là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3


Có các nhận xét về đặc thù của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ sau:

(1) Cả 4 chất gần như dễ tung trong nước và đều phải sở hữu các team -OH;

(2) Trừ xenlulozơ, sót lại glucozơ, tính bột, saccarozơ đều rất có thể tham gia phản nghịch ứng tráng bạc;

(3) Cả 4 chất đêu bị thủy phân trong môi trường axit;

(4) khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đêu chiếm được số mol CO2 và H2O bởi nhau;

(5) Cả 4 chất phần nhiều là các chất rắn, màu trắng.

Trong các so sánh trên, số đối chiếu không đúng là

A.

B. 4

C. 2

D. 3


So sánh tính chất của glucozo, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất những dễ tan trong nước và đều phải có các đội -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, sót lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều rất có thể tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đông đảo bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) khi dốt cháy trọn vẹn 4 hóa học trên hầu hết thu được số mol CO2 với H2O bởi nhau.

(5) Cả 4 chất hồ hết là các chất rắn, color trắng.

Trong những so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.


So sánh đặc thù của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Ca 4 chất những dễ chảy trong nươc và đều có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, c̣n lai glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(3) Ca 4 chất những bịthủy phân trong môi trường thiên nhiên axit.

(4) khi đốt cháy trọn vẹn 4 chất trên các thu được số mol CO2 với H2O bởi nhau.

(5) Ca 4 chất đa số là những chất rắn, màu sắc trắng.

Trong các so sánh trên, số đối chiếu không đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


So sánh tính chất của fructozơ, saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ

(1) cả 4 chất các dễ chảy trong nước do có nhiều nhóm OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều hoàn toàn có thể phản ứng tráng gương.

(3) Cả 4 hóa học đều rất có thể phản ứng với na vì có không ít nhóm OH.

(4) lúc đốt cháy cả 4 chất trên thì phần nhiều thu được số mol CO2 với H2O bằng nhau.

So sánh sai là :

A. 4

B. 1

C. 3.

D. 2.


So sánh đặc điểm của fructozơ, saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ

(1) cả 4 chất rất nhiều dễ tung trong nước do có khá nhiều nhóm OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều hoàn toàn có thể phản ứng tráng gương.

(3) Cả 4 hóa học đều rất có thể phản ứng với na vì có tương đối nhiều nhóm OH.

Xem thêm: Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa Theo Văn Kiện Đại Hội 12

(4) lúc đốt cháy cả 4 hóa học trên thì đa số thu được số mol C O 2 v à H 2 O bởi nhau.