Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1. Oxit axit có thể tác dụng với a. nước tạo ra axit b.kiềm tạo ra muối và nước c.oxit bazo tạo ra muối d. Tất cả đúng Câu 2. Dãy oxit nào sau đây toàn là oxit tác dụng với dung dịch axit a . K2O , Na2O5 , SO2 b.CO2, SO3, P2O5 c.ZnO , CuO , AL2O3 d. ZnO , CuO , P2O5


*

*

cho các oxit sau p2o5 co2 k2o so3 co cuo bao hãy chọn một trong những chất tác dụng được với :

a.nước tạo thành dd axit

b.nước tạo thành dd bazo

c.axit tạo thành muối và nước

d.bazo tạo thành muối và nước

e.axit và cả bazo tạo thành muối và nước


a)

$P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$b)

$K_2O + H_2O \to 2KOH$$BaO + H_2O \to Ba(OH)_2$ 

c) 

Oxit thỏa mãn : $K_2O,CuO,BaO$d)

Oxit thỏa mãn : $P_2O_5,CO_2,SO_3$

e)

Không có oxit thỏa mãn


a) Tác dụng nước tạo dd axit: P2O5, CO2, SO3

PTHH: SO3 + H2O -> H2SO4

P2O5 +3 H2O -> 2 H3PO4

CO2 + H2O \(⇌\) H2CO3

b) Tác dụng nước tạo dd bazo: K2O

K2O + H2O -> 2 KOH

c) Tác dụng axit tạo thành muối và nước : CuO, K2O

PTHH: K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O

CuO +2 HCl -> CuCl2 + H2O

d) Tác dụng bazo tạo muối: P2O5, CO2, SO3

PTHH: SO3 + 2 NaOH -> Na2SO4 + H2O

CO2 + 2 NaOH -> Na2CO3 + H2O

P2O5 + 6 NaOH -> 2 Na3PO4 + 3 H2O

e) Tác dụng với cả axit, bazo tạo muối + nước

K2O + H2O + 2 Al(OH)3 -> 2 KAlO2 + 4 H2O

K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O


Đúng 1
Bình luận (0)

Bài 1: Oxit axit là

A. những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Bạn đang xem: So3 tác dụng với naoh

B. những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Bài 2: Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là

A. CaO.

B. NaO.

C. SO3.

D. CO.

Bài 3: Dãy các oxit bazơ tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ tương ứng là 

A. Na2O, K2O, CaO, BaO.

B. CuO, FeO, ZnO, MgO.

C. Na2O, K2O, CuO, BaO.

D. Al2O3, FeO, CuO, MgO.

Bài 4: Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là

A. 1M.

B. 0,5M.

C. 0,25M.

D. 2M.

Bài 5: Phản ứng vừa đủ giữa axit và bazơ gọi là phản ứng

A. trung hòa.

B. oxi hóa khử.

C. hóa hợp.

D. thế.

Bài 6: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Cu, Ba(OH)2, FeO, BaCl2.

B. Fe, NaOH, CO2, AgNO3.

C. Mg, KOH, FeO, Ba(NO3)2.

D. Cu, NaOH, SO2, BaCl2

Bài 7: Chỉ cần dùng một thuốc thử nào để có thể nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl.

A. Quỳ tím.

B. Cu.

C. Dung dịch AgNO3.

D. Dung dịch Ba(OH)2

Bài 8: Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 và Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư

Bài 9: Cho 9,6 gam Cu phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Sau phản ứng thu được V lít khí SO2 ở đktc. Giá trị của V là

 

A. 3,36 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

Xem thêm: Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1921

D. 5,6 lít.

Bài 10: Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là