Sự hèn mạt khiến con fan đánh mất chính mình còn dũng khí lại góp họ được thiết yếu mình. Bàn về câu nói trên.Ai giúp mình với khoảng 600 từ thôi ạ