Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi đổi mới số là hai trong các phương thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới vết tích phân cất 2 nhiều loại hàm số khác biệt trong 4 nhiều loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi cách thức này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như chúng ta tưởng nên không nào. Hãy chũm chắc “thần chú” và bảng nguyên hàm để xử nhanh dạng toán này nhé.