tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1: Cho tam giác ABC gồm A(3,2); B(4,1) cùng C(1,5).

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trọng tâm g của tam giác abc

a/ tìm tọa độ trung tâm G của tam giác ABC.

b/ tìm kiếm tọa độ điểm D nhằm ABCD là hình bình hành

c/ tra cứu tọa độ 

*

1.

Xem thêm: Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Thành Lập Ngày Tháng Năm Nào, Lịch Sử Đoàn

a, trung tâm G: (left{eginmatrixx_G=dfracx_A+x_B+x_C3=dfrac83\y_G=dfracy_A+y_B+y_C3=dfrac83endmatrix ight.)

(Rightarrow G=left(dfrac83;dfrac83 ight))

b, (ABCD) là hình bình hành (LeftrightarrowvecAB=vecDC)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx_B-x_A=x_C-x_D\y_B-y_A=y_C-y_Dendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx_D=0\y_D=6endmatrix ight.)

(Rightarrow D=left(0;6 ight))

c, (vecAM=3vecBCLeftrightarrowleft{eginmatrixx_M=x_A+3left(x_C-x_B ight)=-6\y_M=y_A+3left(y_C-y_B ight)=14endmatrix ight.)

(Rightarrow M=left(-6;14 ight))


Đúng 1
comment (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú
*

Cho bố điểm A (0,6) B(-3,2) C(5,-1) 

A ) chứng minh rằng A , B ,C lập thành một tam giác 

B ) tìm kiếm tọa độ điểm M ,N , p. Lần lượt là trung điểm của AB , BC và CA 

C ) kiếm tìm tọa độ điểm D thế nào cho A là trung tâm tam giác BCD 

D ) tìm kiếm tọa độ điểm E sao để cho tứ giác ABEC là hình bình hành 


Lớp 10 Toán
0
0

Cho điểm A(1;-3), B(3;1), C(-2;0) 

a, tìm kiếm tọa độ trung điểm của AB, BC, CA. 

b, tìm kiếm tọa độ trọng tâm tam giác ABC 

c, Tính d, search D nhằm ABCD là hình bình hành


Lớp 10 Toán
0
0

Cho 3 điểm A(3;-5) B(-2;-2) C(4;1)

a) tìm tọa độ vecto BC, vecto AC, vecto BA

b) chứng tỏ rằng cha điểm A,B,C ko thẳng hàng

c) kiếm tìm tọa đọ trung điểm I của AC; J của AB

d) search tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

e) kiếm tìm tọa độ điểm H thế nào cho A là giữa trung tâm tam giác HBC

g) tìm kiếm tọa độ điểm D làm sao để cho ABCD là hình bình hành


Lớp 10 Toán
0
0

Cho điểm A(1;-3), B(3;1), C(-2;0) 

a, kiếm tìm tọa độ trung điểm của AB, BC, CA. b, tìm kiếm tọa độ trung tâm tam giác ABC c, Tính d, tra cứu D nhằm ABCD là hình bình hành
Lớp 10 Toán
0
0

trong mp tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;-3)B(3;-2)c(-4,2);1 tra cứu tọa độ các vectơ AB,AC2 call G là giữa trung tâm của tam giác ABC K là trung điểm AG , tìm kiếm tọa độ của K


Lớp 10 Toán
0
0

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến A(3; -1) ; B( -1; 2)  và I( 1; -1) . Khẳng định tọa độ các điểm C; D làm sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là giữa trung tâm tam giác ABC. Search tọa trọng điểm O của hình bình hành ABCD

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Lớp 10 Toán
1
0

Trong phương diện phẳng oxy, cho A(-1;5); B(1;-2); C(3;6) a) chứng minh rằng A, B, C lập thành một tam giác. B) Tính tọa độ trọng tâm tam giác ABC. C) tra cứu tọa độ điểm D của hình bình hành ABCD cùng tính tọa độ tâm của hình bình hành


Lớp 10 Toán
0
0

Cho tam giác ABC tất cả M, N, p. Lần lượt là trung điểm cha cạnh BC, CA với AB. Tam giác MNP cótâm đường tròn nước ngoài tiếp là J( 3;4) và trọng tâm G( 1;2) Tìm tọa độ trọng tâm I của con đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.A.I(1;0) B.I(3; 2) C.I( 5;6) D.I( 2;3).


Lớp 10 Toán
1
0

GIÚP MÌNH VỚI , MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!!!! --- CẢM ƠN!!!!!

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm A( -7; 3), B( 0;1 ), C( -4;2)

a) chứng tỏ A, B, C là cha đỉnh của một tam giác

b) search tọa độ điểm D làm thế nào để cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Tìm kiếm tọa độ giao điểm nhị đường chéo cánh của hình bình hành ABCD

c) search tọa độ điểm E làm thế nào cho B là trọng tâm (Delta ACE)

d) tìm tọa độ điểm M sao cho (overrightarrowAM=2overrightarrowBM-3overrightarrowBC)