Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu.Bạn vẫn xem: phương pháp bấm cotg trên laptop fx 570 es

coi và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: cách tính sin cos, rã bằng máy tính fx-500ms

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Phương châm cần đạt:• gọi được tác dụng của máy tính .• áp dụng thành thạo máy tính FX-500 nhằm tìm TSLG với góc II/.Phương tiện dạy học :Máy tính FX-500 , FX-570 tốt FX-220III/Phương pháp dạy dỗ học:Đặt vấn đề giải quyết và xử lý vấn đềIV/.Tiến trình chuyển động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài cũ: đến hai góc phụ nhau α và β.Nêu các cách vẽ một tam giác vuông ABC có Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu những hệ thức giữa các tỉ con số giác của α và β.3) Giảng bài bác mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu cách thiết đặt chế độ để giám sát và đo lường tỉ số lượng giác – cần sử dụng máy để tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: phía dẫn thao tác làm việc máy nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và nhận xét – học sinh lắng nghe và tiến hành theo yêu mong của Gv – Cả lớp cùng có tác dụng → 2 HS đứng trên chỗ trình bày cách bấm phím với nêu tác dụng → Cả lớp nhấn xét a) search tỉ con số giác của một góc nhọn mang lại trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → tác dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → công dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) tìm kiếm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ số lượng giác của góc đó:tìm số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ như 4: (treo bảng phụ) phía dẫn học sinh ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết phù hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ nhằm tìm số đo góc khi biết cosin và tang các em tiến hành tương từ như lấy một ví dụ trên  Gv nêu lấy ví dụ như 4 b,c để học viên thực hiện – ngôi trường hợp để tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta yêu cầu chuyển thành bài bác toán: search góc nhọn x khi biết tg x lúc đótg x được xem là:tg x =  Gv nêu lấy ví dụ như 5: (treo bảng phu ) phía dẫn học sinh ấn phím để tìm→ cả lớp dìm xét – HS bàn bạc theo 8 nhóm → đại diện mỗi nhóm trình bày một câu → cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ tác dụng x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy một ví dụ 5: tra cứu góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT rã SHIFT−←

x− −SHIFT'''←=°- màn hình hiện: 20°29’50,43’’- có tác dụng tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) ví dụ 4: kiếm tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- màn hình hiển thị hiện: 16°28’30,66’’- làm tròn mang lại phút: x ≈ 16°29’- làm cho tròn cho độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) tìm kiếm góc nhọn x (làm tròn cho phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài bác tập 2  Làm bài xích tập 3 – Gv yêu cầu học sinh nêu phương pháp nhập phím và kết quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) gồm góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) ko (vì sin x ≤ 1) b) không (vì cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) sử dụng máy nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) khuyên bảo học tập sinh sống nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút gớm nghiệm: