Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (0 B, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 5

Tính quý giá của biểu thức L p 5Ớ

I. KiÕn thøc cÇn ghi nhí

1. Biểu thức khơng bao gồm dấu ngoặc đối kháng chỉ có phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ gồm phépnhân cùng phép chia) thì ta triển khai các phép tính theo vật dụng tự từ trái quý phái phải.

VÝ dô: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức khơng gồm dấu ngoặc đơn, có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì tathực hiện các phép tính nhân, phân chia trớc rồi thực hiện các phép tính cùng trừ sau.

VÝ dô: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

3. Biểu thức tất cả dấu ngoặc solo thì ta thực hiện các phép tính vào ngoặc đối kháng trớc, cácphép tính ngồi vết ngoặc solo sau

VÝ dô: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)=25 x 141

=3525


II. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6 b. 4375 x 15 + 489 x 72c. (25915 + 3550 : 25) : 71 d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bµi 2: TÝnh:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bµi 3: ViÕt d·y sè có kết quả bằng 100:

a) với 5 chữ số 1.b) Víi 5 ch÷ sè 5.

Bài 4: cho dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm dấu ngoặc đơn

vào hàng tính đó sao cho:

a) kết quả là nhỏ tuổi nhất bao gồm thể? b) tác dụng là lớn số 1 cóthể ?

Bi 5: Hóy điền thêm dấu ngoặc solo vào biểu thức sau:

A = 100 - 4 x trăng tròn - 15 + 25 : 5

a) làm thế nào cho A đạt giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị lớn nhất là bao nhiêu?b) làm sao để cho A đạt giá trị nhỏ tuổi nhất với giá trị nhỏ nhất chính là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm quý giá số tự nhiên của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị nhỏ dại nhất ,

giá trị nhỏ tuổi nhất sẽ là bao nhiêu?A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm quý giá của số tự nhiên và thoải mái a nhằm biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá

trị lớn nhất đó là bao nhiêu?A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính giá trÞ cđa biĨu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2, biÕt:

a) m = 2006, n = 2007, phường = 2008 b) m + n + phường =2009

Bài 9: Tính giá trị cđa biĨu thøc M, víi a = 119 vµ b = 0, biÕt:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bµi 10: TÝnh quý giá biểu thức:

a)

(

17

10+7 8,7

)

:

(

23

4 11


2 +9


(2)

b) 1 224 ×5

2

5×2 ×379× 2×

2

17 c) 22

17 1

1

24 5

2

5 3

79


x 2

d) 3 x

(

1

7+13−

314

)

:

11

14 . E)

(

1

35+2

15

)

ì 1

110+

(

1

710

45

)

:


37

Bài 11: Tính quý giá cđa biĨu thøc:

a)

6 :35−116×67415×1011 +5

211

b)

(

16+

110+

1
15

)

:

(

16+110 −115

)

(

12−13+

14−

15

)

:

(

14−16

)

c)

(

16+110+115

)

:

(


16+110−115

)

(

12−13+

14−

15

)

:

(

14−16

)

d)

(

315+14+720

)

×


1749513+25e)

5 :57− 1

17×

787

6× 312+7

1112g)

(

12+14+1
5

)

:

(

12+14−15

)

(

12+15+

110

)

:

(

12+15−110

)

h)3641:9411421:7
21×25 i)3421:

(

231× 3

)

(

1215:2

)

:

(

330×2

)

k)

812 :

(

73×

39

)

(

258+1

34

)

:


2124+35×12 l)313+15+2

715

(

103 +14+

720

)

×

56

m)

(

13

18 x 1,4 − 2,5 ×7180

)

:


7

18 n)

(

1384 × 1

25− 2

12×

7180

)

:2

718+4

12×

110

p)

(

1

4+35 %+0 , 65 %+75 %

)

:

(

169+4


824

)

Bµi 12: TÝnh:

a)

1− 1

1+ 1

1+12

b) 1

+1

1+ 1

1+12

c) 1+

12+1

3


d) 2+

1

1+ 1

1+4

e) 1+

1

1+ 2

2+3


(3)

a¿

(

1384 ì1

25 2

12ì

7180

)

:2


718+4

12ì

110701

2 528 :712

b

(

1 9

10029100

)

ì 1

14

(

18 91016

1320

)

ì

89

+

(

1181

100+819100

)

ì

1509 :111

4

Bài 14: search y:

(

334:

14+2

25ì 1

14

)

(


72ì

45 1

15:

32

)

(

112+

34

)

ì y

= 64

Bài 15: search số thoải mái và tự nhiên n sao cho:

121

27 ì

5411 n


10021 :

25126

Bài 16: tìm kiếm x là sè tội phạm nhiªn biÕt:a) x

17=60

204 b)

6 +x

33 =

7

11 c)

12+x43 − x=

23

d) x


53

7 e) 1

11

x

1526+

x

16=4652


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 1 1 15
*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 2 1 863 4
*
tư liệu Đề thi học tập sinh tốt lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 15) ppt 1 733 3
*
tư liệu Đề thi học sinh tốt lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 11) docx 2 1 1
*
tài liệu Đề thi học tập sinh giỏi lớp 11 tỉnh nam giới Định (Đề số 10) pptx 1 566 1
*
tư liệu Đề thi học tập sinh tốt lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 9) pdf 1 574 1
*
tài liệu Đề thi học sinh xuất sắc lớp 11 tỉnh nam giới Định (Đề số 8) pptx 1 495 1
*
tài liệu Đề thi học tập sinh giỏi lớp 11 tỉnh phái nam Định (Đề số 4) doc 1 583 3
*
tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 3) docx 1 472 1
*
tư liệu Đề thi học sinh xuất sắc lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 1) pdf 1 786 1
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(11.42 KB - 3 trang) - Tải bài bác tập Toán tính quý hiếm biểu thức thi học tập sinh xuất sắc lớp 5 - bài bác tập Tính cực hiếm biểu thức nâng cao lớp 5
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Hướng Dẫn Viết 1 Đoạn Văn Về Danh Lam Thắng Cảnh Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)

×