Số số hạng của các số có 3 chữ số, các số rất nhiều chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180

Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101

Tổng của các số đó là: 1101 x90 = 99090

Sai thì làm lơ -_-


*

Giải thích công việc giải:

dẫy số chính là :

103 ; 108 ; 113 ; ...... ; 998

số các số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng của dãy số là :

( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

đây new đúng

cac so phân tách het mang lại 5 ma du 3 co tan cung la 3 va 8.Bạn vẫn xem: Tính tổng của những số có 3 chữ số,các số mọi chia 5 dư 3

Vay ta co day so la : 103, 108 , ....., 998

So so hang la : (998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

Tong cua day la : ( 998+ 103 ) x 180 = 198180

D/S

yen tam di day chac chan la cau tra loi dung vi vị la bai ma co giao mk giang ma

Bài giải:

Các số các 3 chữ số phân tách 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của bọn chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............Bạn sẽ xem: Tính tổng của những số gồm 3 chữ số,các số rất nhiều chia 5 dư 3

hok tốt

Ta có dãy số sau: 503;508;513;.........;998

Nhận thấy: 508-503=5

513-508=5

Đây là dãy số trường đoản cú nhiên liên tục cách rất nhiều nhau 5 solo vị

Số số hạng là: (998-503):5+1=100

Vậy tổng các số có 3 c/s nhưng mà mỗi số đa số chia 5 dư 3 là:

(998+503)x100:2=75050

số các số có 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là:

(998 - 103) :5 + 1 = 180 số

tổng các số là:

(998+103) x 180 : 2 = 99090

chọn bản thân nhé, mình làm hộ mấy bài xích rôi

Các số phân tách cho 5 dư 3 bắt buộc là những số có tận cùng là 3 hoặc 8

Ta tất cả cácsố phân tách cho 5 dư 3 là : 103, 108, ... 993, 998

bao gồm sốsố phân chia cho 5 dư 3 tất cả 3 chữ số là :

( 998 -103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Đáp số :180 số

Các số phân tách 5 dư 3 bao gồm tận thuộc là 3 ; 8

Số nhỏ nhắn nhất thỏa mãn : 103

Số lớn nhất thỏa mãn nhu cầu : 998

Số số thỏa mãn :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng những số kia :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

đ/s : 99090

Ta gồm dãy số tất cả 3 chữ số chia 5 dư 3

103 , 108 , 113 , 118 , ...., 998.

Các số có 3 chữ số chia 5 dư 3 là:

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Đáp số : 108 số

Số số hạng của dãy :

( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180 ( số hạng )

Tổng của các số gồm 3 chữ số , những số phần đa chia 5 dư 3 là :

( 100 + 995 ) x 180 : 2 = 98550

Đáp số : 98550

số bộ phận của các số trên là :

( 998 - 103 ) : 5 + 2 = 180 ( phần tử)

tổng các số bên trên là :

( 998 + 103 ) x 183 : 2 = 99 090

đáp số : 99 090 .

Các số chja 5 dư 3 gồm 3 chữ số: 103; 108; 113;...998

Tính tổng: 103+108+113+....+998

=(103+998)×180:2

=1101×180:2

=198180:2=99090

Nhớ k bản thân nha^^

Các số chia 5 dư 3 có 3 chữ số: 103; 108; 113;...998

Có số số hạng là : (998-103)x5+1=180 (số)Tính tổng: 103+108+113+....+998=﴾103+998﴿×180:2=1101×180:2=198180:2=99090