Một phần của tài liệu 20 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA 2019 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI (Trang 33 -35 )

Câu 50.

Bạn đang xem: Trùng hợp stiren thu được

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C3H9O3N). Đun nóng 19,0 gam X vớidung dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị m là

A. 16,36. B. 18,86. C. 15,18. D. 19,58. Định hướng tư duy giảiĐịnh hướng tư duy giải

•mol3 33 3mol2 5 3 32 5 3

HCOOH

Y : HCOONH CH : 0,08

X m CH NH Cl 18,86 gam

Z : C H NH HCO : 0,12

C H NH Cl

 →  =

 

 

 

THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 3

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là:

A. 0,01 mol và 0,01 mol. B. 0,1 mol và 0,02 mol. C. 0,1 molvà 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,1 mol.và 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,1 mol.

Định hướng tư duy giải

2 2

molCO H O

n =n =6, 2 : (44 18) 0,1+ =

Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.

Câu 43: Công thức hóa học cura Polietilen (PL) là

A. <-CH2-CH(CH3)->n. B. <-CH3-CH3->n C. <-CH2-CH2->n D. <-CH2-CHCl->n.

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit A. Hiđro hóa A, thu được chất hữu cơ B. Hai chất A, B lần lượt là:

A. glucozơ, sobitol. B. glucozơ, axit gluconic. C. fructozơ,

sobitol. D. saccarozơ, glucozơ.

Câu 45: Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 320. B. 480. C. 720. D. 329.

Định hướng tư duy giải

23,76 15

V : 0, 75 0,3216,5

16,5

= =

Câu 46: Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 1,08. B. 2,16. C. 0,54 D. 1,62.

Định hướng tư duy giải

m 0,9 :180.2.108 1, 08 gam= =

Câu 47: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 8. B. 5. C. 12. D. 10

m 8 : 80.100 10 gam= =

Câu 48: Isoamylaxetat là este có mùi chuối chín. Công thức của Isoamylaxetat là

A. CH3COOCH2CH(CH3)2. B. C4H9COOCH3.

C. CH3OOCCH2CH2CH(CH3)2. D. CH3COOCH3.

Câu 49: Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽkhử các ion kim loại theo thứ tự sau: (ion đặt trước sẽ bị khử trước)

A. Pb2+, Ag+, Cu2+ B. Ag+, Pb2+, Cu2+ C. Ag+, Cu2+, Pb2+ D. Cu2+, Ag+, Pb2+Pb2+

Câu 50: Kim loại Cu tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. BaCl2. B. HNO3 C. NaOH. D. HCl.

Câu 51: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện?

A. Fe. B. Ca. C. Na. D. Al

Câu 52: Povinylclorua (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CCl2. B. CH2=CHCl. C. CH2=CHCl-CH3. D. CH3-CH2Cl.

Câu 53: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X, thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có Gly-Ala-Val). Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là

A.4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 54: Cho dung dịch KOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh nhạt. Chất X là

A. FeCl2. B. CuCl2. C. MgCl2. D. FeCl3.

Câu 55: Oxit nào sau đây được dùng để luyện gang - thép?

A. Cr2O3. B. Fe2O3. C. ZnO. D. CuO.

Câu 56: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4. (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc đựng dung dịch NaCl.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 57: Dung dịch Ala-Val phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. KCl. B. NaNO3. C. KNO3. D. H2SO4.

Câu 58: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Zn. B. Fe. C. Ag. D. Hg.

Câu 59: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA?

A. Al. B. Na. C. Ca. D. Fe.

Câu 60: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.(b) Cho Al2S3 vào dung dịch HCl dư.

(c) Cho Al vào dung dịch NaOH.

(d) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. (e) Cho khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.(g) Cho kim loại Al vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 61: Đun hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) với dung dịch NaOH, thu được C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). Cho hơi Y qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

A. H2N-CH2-CH2-COOC2H5. B. CH3(CH2)4NO2.

C. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3. D. CH2-CH-COONH3-C2H5.

Câu 62: Cho các phát biểu sau:

(b) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. (d) Trùng ngưng ε-aminocaproic, thu được policaproamit.

(e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic. (f) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 63: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn mgam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 27,30. B. 25,86. C. 27,70. D. 26,40.Định hướng tư duy giảiĐịnh hướng tư duy giải

•molY

1,56 1,52

n 0, 02

2

= =

→ =

BTKL

a 1,56.12 1,52.2 16.(0,02.6 0,03.2) 0,09.40 0, 02.92 0,03.18 25,86+ + + + − − =

Câu 64: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

1. n-pentan →t° A + B và D + E 2. A + Cl2 →as CH3-CHCl-CH3 + F3. CH3COONa + NaOH → D + G 4. D + Cl2 →as L + F

5. CH3-CHCl-CH3 + L + Na → M + NaCl

Các chất A, B, D, E và M lần lượt có cấu tạo là:

A. CH3-CH2-CH3, CH4, CH3-CH3, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.

B. CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3, CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.

C. CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3, CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3.

D. CH3-CH2-CH3, CH2=CH2, CH2=CH-CH2-CH3, CH4, CH3-CH(CH3)-CH3.

Câu 65: Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần vừa đủ 0,26 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,4 mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của a là:

A. 11,60. B. 9,44. C. 11,32. D. 10,76.

Định hướng tư duy giải

mol

4 2XX

NAP Xep hinh

mol3 4Y

X : (COONH )

n 0,06

Y : CH COONH

n 0,04

 = 

→ →

=

 

• a 11,32 gam=

Câu 66: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là:

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-5-COOH.

B. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-5-COOH.

Xem thêm: Biến Đổi Lượng Giác Sin Cos, Cơ Bản, Nâng Cao Đầy Đủ Lớp 9,10,11

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-6-COOH.


Một phần của tài liệu 20 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA 2019 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI (Trang 33 -35 )