một phần của tài liệu đôi mươi ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA 2019 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI (Trang 33 -35 )

Câu 50.

Bạn đang xem: Trùng hợp stiren thu được

tất cả hổn hợp X có chất Y (C2H7O2N) và hóa học Z (C3H9O3N). Đun rét 19,0 gam X vớidung dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp T bao gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X chức năng với hỗn hợp HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam những hợp hóa học hữu cơ. Quý hiếm m là

A. 16,36. B. 18,86. C. 15,18. D. 19,58. Định hướng bốn duy giảiĐịnh hướng tứ duy giải

•mol3 33 3mol2 5 3 32 5 3

HCOOH

Y : HCOONH CH : 0,08

X m CH NH Cl 18,86 gam

Z : C H NH HCO : 0,12

C H NH Cl

 →  =

 

 

 

THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 3

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam láo lếu hợp những este no, 1-1 chức mạch hở. Sản phẩm cháy được đem vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O hình thành lần lượt là:

A. 0,01 mol và 0,01 mol. B. 0,1 mol với 0,02 mol. C. 0,1 molvà 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,1 mol.và 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,1 mol.

Định hướng tư duy giải

2 2

molCO H O

n =n =6, 2 : (44 18) 0,1+ =

Câu 42: hóa học nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại đisaccarit?

A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.

Câu 43: phương pháp hóa học cura Polietilen (PL) là

A. <-CH2-CH(CH3)->n. B. <-CH3-CH3->n C. <-CH2-CH2->n D. <-CH2-CHCl->n.

Câu 44: Thủy phân trọn vẹn tinh bột, nhận được monosaccarit A. Hiđro hóa A, thu được hóa học hữu cơ B. Hai hóa học A, B theo thứ tự là:

A. glucozơ, sobitol. B. glucozơ, axit gluconic. C. fructozơ,

sobitol. D. saccarozơ, glucozơ.

Câu 45: mang lại 15 gam láo lếu hợp bao gồm hai amin đối kháng chức công dụng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,75M, chiếm được dung dịch cất 23,76 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của V là

A. 320. B. 480. C. 720. D. 329.

Định hướng tư duy giải

23,76 15

V : 0, 75 0,3216,5

16,5

= =

Câu 46: mang đến 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tính năng hết với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được m gam Ag. Quý hiếm của m là

A. 1,08. B. 2,16. C. 0,54 D. 1,62.

Định hướng bốn duy giải

m 0,9 :180.2.108 1, 08 gam= =

Câu 47: Dẫn khí co dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí X. Cho toàn thể X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A. 8. B. 5. C. 12. D. 10

m 8 : 80.100 10 gam= =

Câu 48: Isoamylaxetat là este nặng mùi chuối chín. Cách làm của Isoamylaxetat là

A. CH3COOCH2CH(CH3)2. B. C4H9COOCH3.

C. CH3OOCCH2CH2CH(CH3)2. D. CH3COOCH3.

Câu 49: Khi mang lại Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì sắt sẽkhử các ion sắt kẽm kim loại theo vật dụng tự sau: (ion đặt trước có khả năng sẽ bị khử trước)

A. Pb2+, Ag+, Cu2+ B. Ag+, Pb2+, Cu2+ C. Ag+, Cu2+, Pb2+ D. Cu2+, Ag+, Pb2+Pb2+

Câu 50: kim loại Cu tan được trong hỗn hợp nào sau đây?

A. BaCl2. B. HNO3 C. NaOH. D. HCl.

Câu 51: kim loại nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện?

A. Fe. B. Ca. C. Na. D. Al

Câu 52: Povinylclorua (PVC) được pha trộn từ phản nghịch ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CCl2. B. CH2=CHCl. C. CH2=CHCl-CH3. D. CH3-CH2Cl.

Câu 53: Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hở X, nhận được 2 mol Gly, 2 mol Ala và1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó bao gồm Gly-Ala-Val). Số cách làm cấu tạo tương xứng với tính chất của X là

A.4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 54: cho dung dịch KOH vào dung dịch hóa học X, thu được kết tủa blue color nhạt. Hóa học X là

A. FeCl2. B. CuCl2. C. MgCl2. D. FeCl3.

Câu 55: Oxit nào sau đây được dùng để làm luyện gang - thép?

A. Cr2O3. B. Fe2O3. C. ZnO. D. CuO.

Câu 56: tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) cắt từng miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào hỗn hợp H2SO4 loãng có nhỏ tuổi vài giọt dung dịch CuSO4. (d) Quấn gai dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào ly đựng dung dịch NaCl.

Trong những thí nghiệm trên, số thí điểm chỉ xẩy ra ăn mòn chất hóa học là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 57: dung dịch Ala-Val bội nghịch ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. KCl. B. NaNO3. C. KNO3. D. H2SO4.

Câu 58: sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có nhiệt độ nóng chảy phải chăng nhất?

A. Zn. B. Fe. C. Ag. D. Hg.

Câu 59: kim loại nào sau đây thuộc đội IIA?

A. Al. B. Na. C. Ca. D. Fe.

Câu 60: triển khai các thể nghiệm sau:

(a) mang lại dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.(b) đến Al2S3 vào hỗn hợp HCl dư.

(c) mang lại Al vào dung dịch NaOH.

(d) mang lại dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. (e) mang đến khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.(g) Cho sắt kẽm kim loại Al vào hỗn hợp FeCl3 dư.

Sau khi xong xuôi các phản nghịch ứng, số thí sát hoạch được kết tủa là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 61: Đun hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) với hỗn hợp NaOH, nhận được C2H4O2NNa và hóa học hữu cơ (Y). Mang đến hơi Y qua CuO/t0 thu được hóa học hữu cơ (Z) có công dụng cho bội phản ứng tráng gương. Công thức cấu trúc của X là

A. H2N-CH2-CH2-COOC2H5. B. CH3(CH2)4NO2.

C. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3. D. CH2-CH-COONH3-C2H5.

Câu 62: cho những phát biểu sau:

(b) Tinh bột bị thủy phân khi bao gồm xúc tác axit hoặc enzim.

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được nhì sản phẩm đều phải có phản ứng tráng bạc. (d) Trùng ngưng ε-aminocaproic, chiếm được policaproamit.

(e) Chỉ cần sử dụng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic. (f) Phenylamin tan ít trong nước tuy vậy tan tốt trong dung dịch HCl.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 63: hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn mgam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X công dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, nhận được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là

A. 27,30. B. 25,86. C. 27,70. D. 26,40.Định hướng tư duy giảiĐịnh hướng tứ duy giải

•molY

1,56 1,52

n 0, 02

2

= =

→ =

BTKL

a 1,56.12 1,52.2 16.(0,02.6 0,03.2) 0,09.40 0, 02.92 0,03.18 25,86+ + + + − − =

Câu 64: cho sơ đồ đưa hoá sau:

1. N-pentan →t° A + B cùng D + E 2. A + Cl2 →as CH3-CHCl-CH3 + F3. CH3COONa + NaOH → D + G 4. D + Cl2 →as L + F

5. CH3-CHCl-CH3 + L + mãng cầu → M + NaCl

Các chất A, B, D, E với M theo lần lượt có cấu trúc là:

A. CH3-CH2-CH3, CH4, CH3-CH3, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.

B. CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3, CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.

C. CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3, CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3.

D. CH3-CH2-CH3, CH2=CH2, CH2=CH-CH2-CH3, CH4, CH3-CH(CH3)-CH3.

Câu 65: hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhì chức) và chất Y (CnH2n+3O2N, là muối bột của axit cacboxylic solo chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E yêu cầu vừa đầy đủ 0,26 mol O2, thu được N2, CO2 cùng 0,4 mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol E công dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp hai hóa học khí đều làm xanh quỳ tím độ ẩm và a gam hỗn hợp hai muối hạt khan. Cực hiếm của a là:

A. 11,60. B. 9,44. C. 11,32. D. 10,76.

Định hướng tứ duy giải

mol

4 2XX

NAP Xep hinh

mol3 4Y

X : (COONH )

n 0,06

Y : CH COONH

n 0,04

 = 

→ →

=

 

• a 11,32 gam=

Câu 66: Poli(metyl metacrylat) với nilon-6 được tạo thành từ những monome khớp ứng là:

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 với H2N-5-COOH.

B. CH3-COO-CH=CH2 cùng H2N-5-COOH.

Xem thêm: Biến Đổi Lượng Giác Sin Cos, Cơ Bản, Nâng Cao Đầy Đủ Lớp 9,10,11

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-6-COOH.


một phần của tài liệu trăng tròn ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA 2019 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI (Trang 33 -35 )