Viên chức giáo viên thường có nhu cầu sử dụng phiếu đánh giá viên chức, để giáo viên tự đánh giá kết quả công tác rèn luyện, tu dưỡng của mình. Cũng như việc thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Vậy phiếu đánh giá viên chức, gồm những mẫu phiếu nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Bạn đang xem: Tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện của viên chức


Phiếu đánh giá viên chức theo mẫu được sử dụng nhiều nhất

Mẫu phiếu đánh giá viên chức

Phiếu đánh giá viên chức được sử dụng nhiều nhất
PHÒNG GD&ĐT……………TRƯỜNG………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học: …….Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….. Bậc:….. Hệ số lương: ………………………………..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:……………………………………………………………………………………………………………….2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………….3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:………………………………………………………………………………………………………………4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:………………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ….. tháng….. năm 2020

Viên chức tự đánh giáIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)1. Ý kiến của tập thể Tổ chuyên môn nơi viên chức công tác:………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:……………………………………………………………………………………………………………….

… ngày…tháng…năm…

Tổ trưởng chuyên mônIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG1. Nhận xét ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả phiếu đánh giá viên chức và phân loại:………………………………………………………………………………………………………………(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, )


…ngày…tháng…năm…
*

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
PHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG ……………………….——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết………………………………………………………………………………………………………………2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………………………….3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:……………………………………………………………………………………………………………….4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:……………………………………………………………………………………………………………….PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………….6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:…………………………………………………………………………………………………………….II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………….2. Phân loại đánh giá phiếu đánh giá viên chức:…………………………………………………(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, ) …ngày…tháng…năm…

Phiếu đánh giá và phân loại đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ
PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤHọ và tên:…………………………… Mã số ngạch viên chức:……………………………………….Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………..I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)……………………………………………………………………………………………………………….*Học sinh:Duy trì sĩ số: ……………………………………..Hạnh kiểm: ……………………………………..Học lực:

GIỎIKHÁTRUNG BÌNHYẾU
SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%

 *Giáo viên:……………………………………………………………………………………………………………….*Công tác khác được giao:……………………………………………………………………………………………………………….2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………………………….3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức……………………………………………………………………………………………………………….4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức…………………………………….. …………………………………….. ………………………………Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………….Khuyết điểm……………………………………………………………………………………………………………….Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm……………………………………………………………………………………………………………….Cá nhân tự phân loại và đánh giá theo phiếu đánh giá viên chức:…………………………… Người tự đánh giáII. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC1. Ý kiến của tập thể……………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc……………………………………………………………………………………………………………….3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển……………………………………………………………………………………………………………….4. Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….……………………. ………, ngày…. tháng…. năm ……… Thủ trưởng nơi viên chức làm việc (Ký tên và ghi rõ họ tên)

*
Phiếu đánh giá công tác, rèn luyện của viên chức 
PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm ……….Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………Chức danh nghề nghiệp:……………………………………………………………………………….Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………Hạng chức danh nghề nghiệp: ………………. Bậc: ……..Hệ số lương: ……………………….I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:……………………………………………………………………………………………………………..2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………….3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:………………………………………………………………………………………………………….4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:………………………………………………………………………………………………………………II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:1. Đánh giá ưu, nhược điểm:Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………….Nhược điểm:……………………………………………………………………………………………2. Phân loại phiếu đánh giá viên chức: ……………………………………………………….(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ).

Xem thêm: Tập Đọc: Sự Sụp Đổ Của Chế Độ A-Pác-Thai, Soạn Bài Tập Đọc Sự Sụp Đổ Của Chế Độ A

ngày…tháng…năm… Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)


Kết luận

Trên đây là nhưng mẫu phiếu đánh giá công chức hay sử dụng nhất. Công chức có thể dựa vào nhu cầu của mình để lựa chọn được phiếu đánh giá phù hợp của mình. Đảm bảo đủ các nội dung cần có.