toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 Khẳng định nào đúng nhất?

A. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Tứ giác có 3 góc vuông là hình gì

B. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

C. Hình bình hành có hai cạnh bằng nhau là hình chữ nhật.

D. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình chữ nhật.


*

*

Câu 38.  Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Hình thang bao gồm 2 lân cận bằng nhau là hình thang cân.

B. Tứ giác gồm hai cạnh tuy vậy song là hình bình hành.

C. Hình bình hành bao gồm 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 39. Cho hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y vào hình 1 là:

*

A. x = 4 cm, y = 8 cm B. X = 7cm, y = 14 cm

C. X = 12 cm, y = 20 cm D. X = 8 cm, y = 10 cm

Câu 40: mang đến tam giác ABC. Call D, E, F theo máy tự là trung điểm của AB, BC, CA. Call M, N, P, Q theo lắp thêm tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC có đk gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A.Tam giác ABC cân nặng tại A

B. Tam giác ABC cân nặng tại B

C.Tam giác ABC cân tại C

D. Tam giác ABC vuông tại A.


Lớp 8 Toán
1
0

Câu 54: Chọn xác minh đúng.

A. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật.

B. Hình bình hành bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

C. Hình thoi có các góc bởi nhau.

D. Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

Câu 55: Chọn khẳng định sai.

A. Vần âm A tất cả tâm đối xứng.

B. Vần âm S bao gồm tâm đối xứng.

C. Đường tròn có tâm là chổ chính giữa đối xứng.

D. Hình bình hành dấn giao điểm hai đường chéo cánh làm trọng điểm đối xứng.

Câu 56: Hình thoi bao gồm độ dài một đường chéo cánh bằng độ nhiều năm một cạnh thì bao gồm một góc tất cả số đo bằng

A. 300. B. 600.

B. 450. C. 750

Câu 57: Hình thoi có cạnh bởi 5cm, một đường chéo có độ dài bởi 6cm thì đường chéo còn lại sở hữu độ dài bằng

A. 7cm. B. 8cm.

B. 9cm. C. 10cm.

Câu 58: Hình chữ nhật bao gồm độ nhiều năm đường chéo cánh bằng 10cm, độ nhiều năm một cạnh bởi 6cm thì độ dài của cạnh kề là

A. 8cm. B. 14 cm.

B. 4cm. C. 60cm


Lớp 8 Toán
1
0

Câu 13: lựa chọn câu đúngA. Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc là hình vuông B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông vắn C. Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc là hình chữ nhật D. Hình bình hành gồm một góc vuông là hình chữ nhật Câu 14: lựa chọn câu saiA. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc là hình thoi B. Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc là hình vuông C. Tứ giác bao gồm hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hànhD. Hình bình hành tất cả hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi


Lớp 8 Toán
1
0

hơi những nhưng t đề nghị đáp án gấp

Câu 01:

Phát biểu nào sau đấy là Đúng nhất:

A. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật

B. Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc là hình chữ nhật

C. Hình bình hành bao gồm hai cạnh kề đều nhau là hình chữ nhật .

D. Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật .

Câu 02:

Cho tam giác DEF có EF = 16 cm. Hotline M, N thứu tự là trung điểm của DE, DF. Vậy MN dài bao nhiêu?

A. 16 cm

B. 24 cm

C. 10 cm

D. 8 cm

Câu 03:

Phân tích nhiều thức 4x^2-25y^2thành nhân tử ta được:

A. (4x-5y)(4x+5y)

B. (2c-5y)^2

C. (4x-25y)(4x+25y)

D. (2x-5y)(2x+5y)

Câu 04:

Thực hiện phép tính 3x.(-2^2+6x+4) được hiệu quả là:

A. 6x^3-18x^2+12x

B. -6x^3+18x2-12x

C. 6x^3+18x^2-12x

D. -6x^3+18x^2+12x

Câu 05:

Phát biểu nào sau đấy là Đúng nhất :

A. Tứ giác có nhì góc đối bằng nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

C. Tứ giác có nhì cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Mẫu Giấy Xác Nhận Thời Gian Công Tác Cua Giao Vien, Mẫu Giấy Xác Nhận Thời Gian Công Tác Mới Nhất

D. Tứ giác có các cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

Câu 06:

Tính (x-2)^2 ta được:

A. X^2+4

B. X^2-4x+4

C. X^2-2x+4

D. X^2-4

Câu 07:

Thực hiện tại phép tính: (3-x)(3+x)+(x-5)^2. Tác dụng bằng:

A. 34-10x

B. 28-10x

C. 34+10x

D. 2x^2-10x+25

Câu 08:

Cho 3x – 3 = 11+x. Công dụng x bằng:

A. 2

B. -7

C. -2

D. 7

Câu 09:

Cho hình thang ABCD(AB//CD) gồm CD=12cm. E, F theo thứ tự là trung điểm AD, BC với đoạn trực tiếp EF tất cả độ dài là 10cm. Độ lâu năm đoạn thẳng AB là