toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xác định parabol y = ax2+ bx + 2, hiểu được parabol đó:Đi qua hai điểm A(3; -4) và tất cả trục đối xứng là x = -3/2


*

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 tất cả trục đối xứng x = –3/2

⇒ –b/2a = –3/2 ⇒ b = 3a (1)

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua điểm A(3; –4)

⇒ –4 = a.32+ b.3 + 2 ⇒ 9a + 3b = –6 (2).Bạn đã xem: khẳng định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

Thay b = 3a làm việc (1) vào biểu thức (2) ta được:

9a + 3.3a = –6 ⇒ 18a = –6 ⇒ a = –1/3 ⇒ b = –1.

Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

Vậy parabol nên tìm là y = –1/3x2– x + 2.

Xác định parabol y = ax2+ bx + 2, hiểu được parabol đó:Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là -1/4.

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua điểm B(–1 ; 6)

⇒ 6 = a.( –1)2+ b.( –1) + 2 ⇒ a = b + 4 (1)

+ Parabol y = ax2+ bx + 2 tất cả tung độ của đỉnh là –1/4


*

Thay (1) vào (2) ta được: b2= 9.(b + 4) ⇔ b2– 9b – 36 = 0.

Phương trình bao gồm hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Với b = 12 thì a = 16.

Với b = –3 thì a = 1.

Vậy gồm hai parabol thỏa mãn là y = 16x2+ 12b + 2 và y = x2– 3x + 2.

Xác định Parabol (P): y = a x 2 + bx + 2 hiểu được Parabol trải qua hai điểmM (1; 5) với N (2; −2).

A. Y = −5 x 2 + 8x + 2

B. Y = 10 x 2 + 13x + 2

C. Y = −10 x 2 − 13x + 2

D. Y = 9 x 2 + 6x – 5

Xác định parabol (P): y = a x 2 + bx + 2, biết rằng (P) trải qua hai điểm M (1; 5) cùng N (−2; 8).

A. Y = 2 x 2 + x + 2.

B. Y = x 2 + x + 2.

C. Y = −2 x 2 + x + 2.

D. Y = −2 x 2 – x + 2.

Xác định Parabol (P): y = ax 2 + b x − 5 biết rằng Parabol đi qua điểm A (3; -4)và tất cả trục đối xứng x = - 3 2

A. Y = 1 18 x 2 + 1 6 x − 5

B. Y = 1 18 x 2 + 1 6 x + 5

C. Y = 3 x 2 + 9 x − 9

D. Y = − 1 18 x 2 + 1 6 x − 5

Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c biết rằng parabol (P) trải qua ba điểm A(1; 1), B(-1; -3) với O(0; 0).

B. Y = -x2– 2x.

C. Y = -x2+ 2x.

D. Y = x2– 2x.

Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c biết rằng (P) đi qua M(-5; 6) và giảm trục tung trên điểm có tung độ bằng -2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. A = 6b.

B. 25a – 5b = 8.

C. B = -6a.

D. 25a + 5b = 8.

Parabol trải qua điểm M suy ra 6 = 25a – 5b + c (1)

Parabol giảm Oy trên điểm tất cả tung độ bằng -2 nên -2 = a.0 + b.0 + c hay c = -2

Vậy 25a – 5b = 8

Chọn B.

Parabol y = ax2+ bx + 2 tất cả đỉnh I(2 ; –2), suy ra :


*

Từ (1) ⇒ b2= 16.a2, núm vào (2) ta được 16a2= 16a ⇒ a = 1 ⇒ b = –4.

Vậy parabol cần tìm là y = x2– 4x + 2.

+ Parabol y = ax2+ bx + c đi qua điểm A (8; 0)

⇒ 0 = a.82+ b.8 + c ⇒ 64a + 8b + c = 0 (1).

+ Parabol y = ax2+ bx + c gồm đỉnh là I (6 ; –12) suy ra:

–b/2a = 6 ⇒ b = –12a (2).

–Δ/4a = –12 ⇒ Δ = 48a ⇒ b2– 4ac = 48a (3) .

Thay (2) vào (1) ta có: 64a – 96a + c = 0 ⇒ c = 32a.

Xem thêm: 10 Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Trung Quốc Ảnh Hưởng Đến Việt Nam Như Thế Nào

Thay b = –12a cùng c = 32a vào (3) ta được:

(–12a)2– 4a.32a = 48a

⇒ 144a2– 128a2= 48a

⇒ 16a2= 48a

⇒ a = 3 (vì a ≠ 0).