x=2n_3pi +left(-1 ight)pi +ArcCosI(yleft(1+y^2 ight)^-frac12) ext, n_3in mathrmZ ext, exists n_362in mathrmZ ext : left(n_3>left(-frac12 ight)pi ^-1left(left(-1 ight)pi +ArcCosI(yleft(1+y^2 ight)^-frac12)+left(-1 ight)pi n_362 ight) ext & n_3pi n_362 ext & ArcCosI(yleft(1+y^2 ight)^-frac12)+2n_341pi Graph


Bạn đang xem: How to find the derivative of y=cotx using implicit differentiationMore Items
*
*

*
*
*
Xem thêm: Chuyên Viên C&Amp;B Là Gì ? Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên C&B